>Voeg code toe voor de </head> tag.verjaring

Het belang van de verruiming van de verjaringstermijn van seksuele misdrijven ten aanzien van meerderjarigen (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Jana Riemslagh (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 22/01/2021 Punt. VZW, advies- en informatiecentrum seksueel grensoverschrijdend gedrag, meldt dat 80 mensen per dag in België te maken krijgen met seksueel geweld. Slechts 10% van deze slachtoffers durft aangifte te doen[1]. Meerderjarige slachtoffers worden op heden geconfronteerd met een te korte tijd om een klacht

2021-01-27T08:42:50+00:00 27 januari 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Het Grondwettelijk Hof bevestigt de toepassing van de (korte) driejarige verjaringstermijn uit het verzekeringsrecht voor vorderingen tot nietigverklaring van tak 23-levensverzekeringen (Lydian)

Auteurs: Jo Willems en Helena Hendrickx (Lydian) Publicatiedatum: 10/11/2020 In haar arrest van 22 oktober 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de toepassing van de driejarige verjaringstermijn (die specifiek geldt voor vorderingen voortvloeiend uit verzekeringsovereenkomsten) op de vordering tot nietigverklaring van een tak 23 levensverzekering, geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel

2020-11-13T11:46:09+00:00 19 november 2020|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , , , |

Stuitende werking verjaring door aangetekende brief. Cassatie-arrest 15 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 10/07/2020 Krachtens artikel 2244, § 2, Burgerlijk Wetboek stuit een ingebrekestelling bij aangetekende zending met ontvangstbewijs verzonden door de advocaat van de schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder daartoe aangesteld door de schuldeiser of de persoon die krachtens artikel 728, § 3, Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen namens de

2020-07-09T15:19:59+00:00 10 juli 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Erfrecht en verjaring hebben een moeilijke verhouding tot elkaar (Argus Advocaten)

Auteur: René Kumpen (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 26/06/2020 Het komt herhaaldelijk voor dat ouders gelden in bezit stellen van één van hun kinderen met diverse bedoelingen, soms ook gewoon om minder erflasten te betalen na hun overlijden. Hieruit kunnen erfrechtelijke geschillen ontstaan : beweringen van bancaire schenking of beweringen van teruggave

2020-07-02T14:28:41+00:00 4 juli 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Bouwproject: verjaring buitencontractuele aansprakelijkheid architectenbureau. Cassatie-arrest 5 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/01/2020 Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, verjaren  rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en

2020-06-21T07:46:25+00:00 10 januari 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

Betekening van verstekvonnis en opschortende werking van de verjaring van de strafvordering. Cassatie-arrest 26.11.2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/12/2019 Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 29 april 2019. De eiser voert in een memorie die aan het arrest is gehecht, drie middelen aan. Eerste middel Het middel voert schending aan van artikel 6.1

2019-12-14T11:09:20+00:00 2 december 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Hoe zijn vervaltermijnen van verjaringstermijnen te onderscheiden? Cassatie-arrest 03.01.2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/12/2019 Artikel 2270 van dat wetboek bepaalt dat, na verloop van tien jaar, architecten en aannemers ontslagen zijn van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid. Uit die bepalingen van openbare orde volgt dat de daarin bedoelde rechtsvordering, op straffe

2020-07-29T12:49:07+00:00 2 december 2019|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Geen verjaring meer van seksueel misbruik van minderjarigen (Desdalex)

Auteur: Valérie Van Roost (Desdalex) Publicatiedatum: oktober 2019 Binnenkort zal seksueel misbruik van minderjarigen niet meer kunnen verjaren. Zo stemde de Kamercommissie Justitie op 16 oktober 2019. De kwestie gaat nu naar de plenaire vergadering, waar de tekst naar alle waarschijnlijkheid ook zal worden goedgekeurd. HUIDIGE SITUATIE Verjaring betekent dat men

2019-10-30T20:47:56+00:00 5 november 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Het niet betalen van een opzeggingsvergoeding is geen strafrechtelijk misdrijf. De vijfjarige verjaringstermijn is niet van toepassing (Reliance)

Auteur: Christine Rizzo (Reliance) Publicatiedatum: mei 2019 In haar arrest van 12 maart 2018 heeft het Arbeidshof van Brussel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de geldende principes m.b.t. de verjaring bij het niet betalen van een opzeggingsvergoeding in herinnering te brengen. Wij brengen ter herinnering dat op grond van artikel

Verkeersinbreuken: verjaringstermijn van de strafvordering. Cassatie 5 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/02/2019 Verjaringstermijn: twee jaar sedert 15 februari 2018 De verjaringstermijn van de strafvordering wegens overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan bedroeg, behoudens voor hier niet-toepasselijke overtredingen, ingevolge  artikel 68 Wegverkeerswet, vóór de wijziging door artikel 25, 1°, van de wet van 6 maart 2018 ter

2019-06-22T14:20:13+00:00 13 februari 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht Verkeersrecht|Tags: , |