>Voeg code toe voor de </head> tag.vereffening

Hoe verloopt een vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 16/05/2020 Wat is een vereffening-verdeling? Er is sprake van een vereffening en verdeling van zodra twee of meerdere personen één of meerdere goederen in onverdeeldheid hebben. Dit houdt in dat meerdere personen gelijkaardige rechten op een zelfde zaak of op een geheel van goederen en schulden, kunnen uitoefenen.

2020-05-17T14:52:58+00:00 18 mei 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , , |

Publicatie controversiële bijdrage nieuwe visie taakverdeling actoren gerechtelijke vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Guillaume Deknudt en Evy Dhaene (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 23/04/2020 De advocaat dient alerter te zijn Naar aanleiding van de behandeling van een erfenisbetwisting werd het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2017 bekomen. Kort samengevat, is de lering van dit arrest dat de verjaring van

Architectenvennootschap stelt beroep in tegen veroordeling inzake aansprakelijkheid, maar na haar definitieve vereffening. Cassatie-arrest 7 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/12/2019 Arrest van het hof van beroep te Gent van 23 november 2018 De appelrechter stelt vast dat: de eiseres (een architectenvennootschap) bij verzoekschrift neergelegd op 7 september 2012 ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde vrijwillig is tussengekomen in een geding betreffende haar aansprakelijkheid

Kan de administratie nog een aanslag vestigen op naam van een vennootschap, wanneer de vereffening reeds werd gesloten? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Annemiek Lewandowski (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 19/02/2019 De betwisting die in casu ter beoordeling aan het Hof van Beroep te Antwerpen werd voorgelegd, betrof de geldigheid van verschillende aanslagen lastens een vennootschap waarvan de vereffening reeds voordien werd gesloten. De vennootschap in kwestie werd in vereffening gesteld in 2012. In november

De ontbinding of vereffening van een rechtspersoon in de loop van een strafprocedure : verval van de strafvordering of niet? (Eubelius)

Auteurs: Tom Bauwens en Margot Vandebeek (Eubelius) Publicatiedatum: 15/06/2018 Door de wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht geeft de wetgever gevolg aan een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof, die – met betrekking tot verschillende aspecten van het straf(proces)recht

Krachtlijnen nieuwe vereffeningsprocedure voor vennootschappen (Peeters Euregio Law)

Auteurs: Jan Peeters en Sofie Jacobs (Peeters Euregio Law) Publicatiedatum: 30/05/2018 De ontbinding en vereffening zijn belangrijke fases in het ‘leven’ van een vennootschap. Door de ontbinding zal de vennootschap immers haar rechtspersoonlijkheid verliezen en ophouden te bestaan. Voorafgaand aan de ontbinding zal de vennootschap haar vermogen moeten vereffenen, waarbij zij haar

2018-06-04T11:58:06+00:00 4 juni 2018|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Verlies rechtspersoonlijkheid na invereffeningstelling of ontbinding : uitbreiding strafvordering. Wet van 18 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/05/2018 Wat wijzigt er? Art. 20, tweede lid van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is in die zin gewijzigd, dat er nu wordt voorzien dat de strafvordering in geval van verlies van de rechtspersoonlijkheid nog in twee gevallen kan worden uitgeoefend zonder dat het

Ontbinding van vennootschappen via gerechtelijke weg versoepeld (Aternio)

Auteur: Astrid Claessens (Aternio) Publicatiedatum: 15/11/2017 Sedert 12 juni 2017 is er een nieuwe procedure voor gerechtelijke ontbinding van vennootschappen.  Deze stelt striktere eisen aan vennootschappen en verleent de mogelijkheid tot snellere ontbinding voor zij die niet voldoen. Bijkomende bevoegdheid voor de kamers voor handelsonderzoek Voortaan mogen ook de kamers voor handelsonderzoek zelf

De verdeling van gemeenschappelijke of onverdeelde aandelen bij echtscheiding (Cazimir)

De echtscheiding brengt de vereffening en verdeling van het ontbonden huwelijksvermogen of de onverdeeldheid met zich mee. Wanneer er tot dit gemeenschappelijk vermogen of tot deze onverdeeldheid aandelen van vennootschappen behoren, geeft deze vereffening-verdeIing vaak aanleiding geeft tot problemen. Over echtscheiding en vennootschappen valt trouwens heel wat te zeggen. In

Hoe het faillissement de rol van deficitaire vereffeningsprocedure vervult (Corporate Finance Lab)

De vereffeningsprocedure vervult een essentiële rol in de vrijwaring van de rechten van de vennootschapsschuldeisers, wanneer hun onderpand, het vennootschapsvermogen, dreigt te verdwijnen als een gevolg van de ontbinding. Zij biedt de schuldeisers echter slechts waarborgen in de mate waarin zij correct gebeurt: alle activa en passiva dienen te worden opgespoord

2017-02-15T07:46:28+00:00 15 februari 2017|Categories: Insolventierecht Vennootschapsrecht|Tags: , |