>Voeg code toe voor de </head> tag.successierechten

Binnenkort ook taks tot vergoeding van de successierechten verschuldigd op buitenlands onroerend goed? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 10/07/2020 Het Grondwettelijk Hof moest zich in haar arrest van 23 januari 2020 onder andere uitspreken over de vraag of deze regelgeving niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Immers: een VZW die onroerende goederen in België bezit zal de belasting wél moeten betalen, terwijl een VZW

Anticipeer op mogelijke ongewenste effecten van het nieuwe erfrecht op uw successieplanning! (Sherpa Law)

Auteur: Peter Meeuwssen en Robby Ackermans (Sherpa Law) Publicatiedatum: 24/07/2018 Op 1 september treedt het nieuwe erfrecht in werking. De nieuwe erfregels zullen ook van toepassing zijn op schenkingen die u in het verleden deed. Hierdoor sluit uw successieplanning mogelijks niet meer aan bij uw initiële doelstellingen en concrete wensen. Ingevolge de inwerkingtreding van

Minder geven om meer te geven, het geheim achter het duolegaat (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 02/02/2018 U heeft misschien wel al eens gehoord van een duolegaat. ‘Iets geven aan een goed doel’, weet u wel? ‘Waarom zou ik dat in godsnaam doen, ik wil net zoveel mogelijk geven aan mijn erfgenamen?’, denkt u dan. Welnu, laat net dat de paradox van het duolegaat zijn. Door

Erfenistarieven zullen dalen : welke doelstellingen streeft men na? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/02/2018 Vanaf 1 september 2018 wordt het nieuwe federale erfrecht van kracht, maar ook de erfenistarieven in Vlaanderen zijn aan een wijziging toe. De meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V zouden normalerwijze binnen de kortste tijd tot een akkoord moeten komen. LegalNews.be vroeg meer uitleg aan mr.

Waalse registratie- en successierechten grondig hervormd (Laga)

Auteur: Laga Publicatiedatum: 25/01/2018 Op 22 december 2017 werd het decreet houdende diverse fiscale wijzigingen gepubliceerd. Dit decreet bevat een aantal aanpassingen op het vlak van de registratie- en successierechten. De veranderingen betekenen over het algemeen een tariefverlaging. De maatregelen hebben o.m. tot doel de toegang tot een woning te

Beleggingsverzekeringen op twee hoofden : de laatste ontwikkelingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/12/2017 LegalNews.be vroeg meer uitleg over de laatste ontwikkelingen aan de expert ter zake, de heer Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot Vereycken & Vereycken Legal. 1. Waarover gaat het? Levensverzekeringen met twee verzekeringnemers en twee verzekerden zijn ingeburgerd in de sfeer van de beleggingsverzekeringen van

Generatiesprong wordt fiscaal voordeliger (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 09/10/2017 Sinds 2013 kunnen kinderen van de erflater zelf beslissen om de erfenis van hun ouder te verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen, de zogenaamde generatiesprong. Het is hierbij niet de erflater die deze beslissing neemt, maar het kind van de erflater. Bovendien is het

Cassatie bevestigt aftrekbaarheid ‘verrekenschuld’ bij optioneel finaal verrekenbeding (Doolaege, Verbist & De Meyere)

Tussen echtgenoten getrouwd onder een stelsel van scheiding van goederen kan in het huwelijkscontract voorzien worden in een finaal verrekenbeding of ‘alsof-clausule’. Een dergelijk beding komt erop neer dat, bij ontbinding van het huwelijk door echtscheiding of overlijden, een verrekening plaatsvindt met betrekking tot de eigen vermogens van de echtgenoten

Cassatie bevestigt : sterfhuisclausule ook onbelast wanneer inkorting wordt bekomen (HCGB Advocaten)

In een vorig nieuwsbericht meldden wij dat het Hof van Cassatie heeft beslist dat noch art. 5 (oud), noch art. 7 (oud) W.Succ. op een “sterfhuisclausule” van toepassing is, nadat het eerder reeds de toepassing van enkel art. 5 (oud) W.Succ. had uitgesloten. Op 24 maart ll. besliste het Hof

De verrekenschuld bij een optioneel finaal verrekenbeding is een (voorwaardelijk) passief van de nalatenschap volgens een arrest van het Hof van Cassatie van 24 maart 2017 (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 10/04/2017 Een finaal verrekenbeding is een beding opgenomen in een (akte houdende wijziging van het) huwelijkscontract van (meestal) scheiding van goederen, op grond waarvan de echtgenoten zich ertoe verbinden ten titel van huwelijksvoordeel een schuld te erkennen aan de andere echtgenoot, indien deze andere echtgenoot langst leeft.