>Voeg code toe voor de </head> tag.Stibbe

Verruimde bijstelling van de voorwaarden in een omgevingsvergunning: not everything is set in stone (Stibbe)

Auteur: Hannah Dusauchoit (Stibbe) Publicatiedatum: 03/11/2020 Op 3 november 2020 treedt de verruimde mogelijkheid tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden op vraag van de vergunninghouder of exploitant (nieuw artikel 82/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet) in werking. Een verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning door de vergunninghouder of exploitant zal vanaf dan betrekking kunnen

2020-11-17T11:12:39+00:00 21 november 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Onrechtmatige bedingen – De rechter kan een onrechtmatig beding slechts vervangen onder een aantal voorwaarden (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 03/11/2020 Het Hof van Cassatie heeft verduidelijkt dat een onrechtmatig beding dat nietig is, enkel dan kan vervangen worden door een nationale bepaling van aanvullend recht, als de loutere nietigverklaring negatieve gevolgen zou hebben voor een consument. Het Hof van Cassatie heeft zich op 9

2020-11-12T14:42:24+00:00 14 november 2020|Categories: Handelsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Afwerving van cliënteel – Communicatie ter actualisering van klantenbestanden (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe)  Publicatiedatum: 03/11/2020 Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat communicatie gericht aan klanten van een concurrent ter actualisering van klantenbestanden in de mate die communicatie manifest verwarring stichtend en misleidend is, onrechtmatige afwerving van cliënteel kan uitmaken.1 Het Hof bevestigt dat afwerving van cliënteel van

2020-11-12T14:45:16+00:00 12 november 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: |

Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig (Stibbe)

Auteur: Ann Apers (Stibbe) Publicatiedatum: 17/07/2020 Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden.

2020-08-24T16:04:29+00:00 27 augustus 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Moet de notaris de beschrijving van het onroerend goed ook aan de vergunde stedenbouwkundige plannen toetsen? Het Hof van Cassatie is (te?) streng (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 03/07/2020 Het Hof van Cassatie verscherpte in een recent arrest (Cass 7 mei 2020, AR C.19.0273.N) de reikwijdte van raadgevings- en informatieplicht van een notaris. Het Hof van Cassatie bevestigde immers dat de instrumenterende notaris de beschrijving van het goed in de notariële basisakte moest toetsen

Naar een verhoogd risico op aansprakelijkheid van de opdrachtnemer die ‘medeplichtig’ is aan een inbreuk op de overheidsopdrachtenwetgeving? (Stibbe)

Auteur: Daan Willems (Stibbe) Publicatiedatum: 23/06/2020 In een arrest van 14 mei 2020 buigt het Hof van Justitie zich over de mogelijke gevolgen wanneer, bij de wijziging van een lopende overheidsopdracht, ten onrechte geen rekening is gehouden met de overheidsopdrachtenwetgeving. Het Hof oordeelt dat niet alleen aan de aanbestedende dienst maar ook aan de

2020-06-26T15:21:49+00:00 28 juni 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Impact van het KB nr. 2 op de rechtsbescherming in het kader van de gunning van overheidsopdrachten en concessies (Stibbe)

Auteur: Louis François (Stibbe) Publicatiedatum: 17/04/2020 Op 9 april 2020 werden in het Belgisch Staatsblad een reeks van bijzondere machtenbesluiten gepubliceerd om tegemoet te komen aan een aantal dringende problemen veroorzaakt door de Covid-19-crisis. Met het KB van 9 april 2020 (nr. 2) werden de verjaringstermijnen en de andere termijnen

2020-05-09T08:42:33+00:00 23 april 2020|Categories: Gerechtelijk recht Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Will the COVID-19 pandemic have an impact on financial covenants? (Stibbe)

Authors: Wouter Ghijsels en Marie De Roeck (Stibbe) Publication date: 31/03/2020 In the Benelux and wider European market, many leveraged credit agreements still include certain financial covenants (including leverage covenants, interest and cashflow covers, etc.). All of these covenants rely (directly or indirectly) on the operational performance of a company

2020-04-01T08:45:03+00:00 6 april 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , |

Het coronavirus en het personeel in de onderneming – overzicht van de antivirusmaatregelen (Stibbe)

Auteurs: Elisabeth Matthys, Jan Proesmans en Dieter Demuynck (Stibbe) Publicatiedatum: 28/02/2020 Welke (preventieve) maatregelen moet of kan de werkgever nemen? Kan de werkgever de werknemers verplichten om thuis te blijven? Moet of kan de werkgever zijn werknemers controleren? Wat zijn de mogelijk financiële gevolgen voor de werkgever? Elisabeth Matthys, Jan Proesmans en Dieter

2020-03-09T19:07:09+00:00 9 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

“Eindelijk” een modernisering van het goederenrecht: de praktische impact op de juridische structurering van vastgoedprojecten (Stibbe)

Auteur: Nathanaelle Kiekens (Stibbe) Publicatiedatum: 06/02/2020 De juridische structurering van vastgoedprojecten verloopt vandaag nog steeds langs de krijtlijnen zoals in 1804 uiteengezet door de Napoleontische wetgever in het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met bijzondere wetten (waarvan best gekend de wetten van 10 januari 1824 over het recht van opstal en het

2020-02-15T13:13:46+00:00 18 februari 2020|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |