>Voeg code toe voor de </head> tag.stedenbouwkundige vergunning

Kunnen stedenbouwkundige misdrijven ‘afgekocht’ worden? Aanvraagprocedure minnelijke schikking vereenvoudigd (Forum Advocaten)

Auteurs: Joram Maes en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 24/09/2020 Met een zekere regelmaat berichten de media over (gegoede) verdachten van sociale of fiscale fraude die een ‌minnelijke schikking bereiken en hun proces hiermee ‘afkopen’. Hoewel niet meteen geliefd bij het grote publiek, geniet de minnelijke schikking in dergelijke zaken

Vastgoedcontracten en bouwovertredingen: altijd nietig? Het Hof van Cassatie mildert (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 07/01/2020 In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een arrest van het hof van beroep te Antwerpen waarin een overeenkomst tot het oprichten van de woning en de bijhorende garage in strijd met de stedenbouwkundige vergunning absoluut nietig

Een vergunde herbestemming: een voldongen feit voor de VME? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 07/10/2019 Wanneer één van uw mede-eigenaars een stedenbouwkundige vergunning verkrijgt voor het herbestemmen van diens kavel(s), dient u zich hier als Vereniging van Mede-Eigenaars dan zomaar bij neer te leggen of kan u zo’n herbestemming alsnog verhinderen? De statuten bieden het

De noodzaak van een archeologienota bij ingrepen in de bodem: vanaf 1 april 2019 moet er in het kader van de vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen nog enkel worden rekening gehouden met vergunningsplichtige ingrepen! (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: december 2019 Sedert enkele jaren moet de bouwheer voorafgaand aan de indiening van zijn vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, die een ingreep in de bodem teweegbrengen, nagaan of hij geen archeologisch vooronderzoek moet laten uitvoeren. Voor de aanvragen die de bouwheer vanaf 1 april 2019 indient, zal

Aanpassen Brusselse Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening: openbaar onderzoek naar verplichte aanleg van infrastructuur voor snel internet in nieuwe en te renoveren gebouwen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 23/11/2018 - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) aanpassen in lijn met artikel 8 van de Europese Richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid; - Volgens het voorontwerp

Renovatie loft in strijd met vergunning : kan architect veroordeeld worden om koopprijs aan de kopers van de loft terug te betalen ? (Prof. dr. Joke Baeck)

Auteur: Joke Baeck (UGent) Publicatiedatum: 13/11/2018 Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse in het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de Droit Civil 2018, 429-432, meer bepaald J. BAECK, “Résolution, restitutions et tiers” (noot onder Cass. 21 april 2016).

Belangrijke wijzigingen in het omgevingsrecht (Klaw)

Auteur: Katrien Kempe (K law) Publicatiedatum: 02/08/2018 Zowel in het Vlaams als in het Brussels Gewest zijn onlangs belangrijke zaken veranderd in het omgevingsrecht. In Vlaanderen gaat het om nieuwe regels over de handhaving van stedenbouwkundige inbreuken en een optimalisering van het ruimtelijk rendement met een soepelere vergunningsprocedure. Brussel werkt aan

Het nieuwe bodemdecreet in Wallonië (Lydian)

Auteurs: Wouter Neven en Anouk Chabeau (Lydian) Publicatiedatum: 15/06/2018 Verontreinigde bodems en hun behandeling in de Waalse wetgeving na de goedkeuring van het decreet van 1 maart 2018. Op 1 maart 2018 keurde het Waalse parlement een nieuw decreet goed dat voor het merendeel van haar bepalingen op 1 januari 2019 in

Architect schuldig aan deelneming doorbreking stakingsbevel bouwheer (Firmus Advocaten)

Auteurs: Ria Hens en Hilde Vermeiren (Firmus Advocaten) Publicatiedatum: 05/03/2018 Door de uitvoering van verbouwingswerken zonder te beschikken over een stedenbouwkundige vergunning, werd aan de bouwheer een stakingsbevel opgelegd. Nadien werd de architect verzocht om een regularisatievergunning voor de uitgevoerde werken te bekomen. Na het verkrijgen van de regularisatievergunning werden door de

Wijziging Antwerpse Bouwcode op til! (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 31/05/2018 Zoals u weet volgen wij de wijzigingen op het vlak van ruimtelijke ordening nauwgezet op, zeker binnen de stad Antwerpen. Graag wijzen wij u op het volgende, dat mogelijk relevant is in het kader van uw activiteiten of toekomstige ontwikkelingen. De Antwerpse Bouwcode (gemeentelijke stedenbouwkundige