De hoofdactiviteit laten voortzetten door andere werknemers is stopzetting noch sluiting (Bellaw/SoConsult)

Auteur:Willy van Eeckhoutte (Bellaw/SoConsult)    Wanneer de onderneming of een afdeling daarvan waaraan een beschermde werknemer verbonden is, sluit, geldt voor diens ontslag om economische of technische redenen een bijzondere regeling. Weliswaar moet de werkgever voor dergelijk ontslag nog altijd het licht op groen krijgen van het paritair comité of subcomité waaronder de onderneming ressorteert: het…

Lees meer

Er is opnieuw gesleuteld aan het systeem “verzwaard risico (op arbeidsongevallen)” (Bellaw/SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Bellaw/SoConsult)  Werkgevers die onder het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet vallen, zijn in bepaalde omstandigheden, naast een premie aan hun  arbeidsongevallenverzekeraar ook nog de volgende bijdragen verschuldigd: een bijdrage van 0,30 %, onderdeel van de basiswerkgeversbijdrage, te betalen aan de RSZ, een bijkomende bijdrage van 0,02 %, te betalen aan de RSZ…

Lees meer

Als ik nog geen vijf minuten tijd heb… (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw)   Is een rustpauze arbeidstijd? Natuurlijk niet, zullen de meesten als antwoord geven. Het juiste antwoord is (zoals zo vaak het geval is): het hangt ervan af. Staat de werknemer tijdens de rustpauze ter beschikking van de werkgever, dan is de duur van de pauze arbeidstijd. De wet definieert arbeidstijd inderdaad…

Lees meer

Geen belangenafweging bij de beoordeling van impliciet ontslag (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) De partij die eenzijdig een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst in belangrijke mate wijzigt, beëindigt de arbeidsovereenkomst op onwettige wijze. Die vorm van wat men impliciet ontslag noemt, is al langer bekend. In het hieronder nader aangewezen arrest, formuleert het Hof van Cassatie duidelijk wat het criterium is om uit…

Lees meer

Nieuwe COVID-19-steunmaatregelen op komst (Bellaw/SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Bellaw/SoConsult) Publicatiedatum: juni 2021 In de kamer is een wetsontwerp hangende met een reeks nieuwe steunmaatregelen om de negatieve fiscale en sociaaleconomische gevolgen van de “coronamaatregelen” te verzachten. Het wetsontwerp bevat drie sociaalrechtelijke maatregelen: een bijdragevermindering in het kader van de relance; voor de werkgevers uit de horecasector, een vermindering van…

Lees meer

Grensoverschrijdend werken: welk arbeidsrecht toepassen? (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: juni 2021 Was mei eerder somber, twee hogere rechtscolleges lieten die maand een lichtstraal(tje) schijnen op twee deelfacetten van de vraag naar de toepasselijke wetgeving bij grensoverschrijdende tewerkstelling. In de vorige aflevering van SoCompact was dat het Hof van Justitie over het toepasselijke socialezekerheidsrecht. In deze aflevering geeft het Belgische Hof van…

Lees meer

Werken in meer dan één EU-lidstaat (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (Bellaw/SoConsult)  Publicatiedatum: mei 2021 Wanneer iemand werkt in verschillende landen, denkt men al snel aan detachering. Maar dat is niet altijd het geval. Als een werknemer niet naar een onderneming in een ander land wordt uitgestuurd, maar in dat ander land blijft werken in opdracht en onder het gezag van zijn…

Lees meer

Onterecht ontslag wegens dringende reden van een preventieadviseur (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: mei 2021 Ontslagbescherming Zoals de meeste werknemers die in de onderneming een mandaat of een opdracht hebben waarvan de uitoefening de werkgever onwelgevallig zou kunnen zijn, geniet de preventieadviseur een ontslagbescherming. Inhoudelijk is de bescherming voor een preventieadviseur nog ruimer en bestaat zij niet alleen erin dat zijn arbeidsovereenkomst…

Lees meer

Kies voor precies en vermeld de datum van de feiten in de kennisgeving van een dringende ontslagreden (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: april 2021 De werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat om een “ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt”, moet de werknemer binnen drie werkdagen na het ontslag kennisgeven van de redenen die hij aanvoert ter rechtvaardiging van…

Lees meer

Gevolgen van de Brexit, deel II (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: februari 2021 Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie (hierna EU). In een overgangsperiode die liep tot 31 december 2020, bleef evenwel het meeste bij het oude.  Sinds 1 januari 2021 is die overgangsperiode afgelopen. Dit heeft o.m. tot gevolg dat…

Lees meer