De almacht van de sociale inspectie (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 10/09/2020 Een strafproces van een gekend restauranthouder trok opnieuw de aandacht op de heel ruime onderzoeksbevoegdheden van de sociale inspectie. De werkgever weigerde de sociale inspectie binnen te laten in z’n restaurant. Sociale inspecteurs hebben nochtans het wettelijk recht om op elk ogenblik van de dag of van…

Lees meer

Sociale flitscontroles 2020: bouwsector geviseerd in maart (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 14/01/2020 Ook dit jaar zullen de sociale inspectiediensten opnieuw “sociale flitscontroles” organiseren in de fraudegevoelige sectoren. De flitscontroles in de bouwsector staan alvast op de planning in maart. De sociale flitscontroles worden ook dit jaar weer aangekondigd op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (de…

Lees meer

Bestrijden van grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping. Wat voorziet het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/01/2020 De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Wat wordt er bvb. specifiek voorzien…

Lees meer

Het verhogen van de slagkracht van de sociale inspectiediensten. Wat voorziet het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/01/2020 De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Wat wordt er bvb. specifiek voorzien…

Lees meer

Flitscontrole sociale inspectie in de bouw op 21 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/03/2019 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt aan dat ze op 21 maart 2019 controles zal uitvoeren in de sector van de elektrotechniek en de bouw. Op de website van de SIOD staat een checklist van wat een inspecteur kan vragen tijdens een controle in de bouwsector: Bekijk hier de checklist…

Lees meer

Een sociaal inspecteur aan uw deur : een praktisch stappenplan voor de ondernemer (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: juli 2018 Ons land telt een groot aantal sociale inspectiediensten. Hun actieterrein verschilt, maar de regels waarmee zij bij het uitoefenen van toezicht rekening moeten houden, werden geharmoniseerd. Acties van de inspectiediensten worden steeds meer centraal of regionaal gepland en worden daardoor performanter. De impact ervan voor de onderneming stijgt navenant.…

Lees meer

Ketenaansprakelijkheid voor loonachterstallen van aannemers : voor de Sociale Inspectie geen dode letter! (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 06/06/2018 De programmawet van 29 maart 2012 heeft in de Loonbeschermingswet de ketenaansprakelijkheid ingevoerd. Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers kunnen sindsdien mee (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden voor aannemers of onderaannemers die na hen komen in de productieketen en die hun werknemers niet of veel te weinig betalen. Ze kunnen…

Lees meer

Is uw sollicitant binnenkort in realiteit een sociaal inspecteur? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/11/2017 Het op 9 november 2017 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werk’ voorziet dat sociaal inspecteurs specifieke bevoegdheden krijgen inzake onderzoek en vaststelling van ‘discriminatoire’ inbreuken teneinde het bewijs van het plegen van dergelijke inbreuken te vergemakkelijken. Concreet gaat het om de techniek van ‘mystery shopping’:…

Lees meer