>Voeg code toe voor de </head> tag.Schuermans advocaten

Onderzoek, kennis en tijdige beslissing tot beëindiging met onmiddellijke ingang van de handelsagentuur-overeenkomst (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 27/05/2021 Artikel X.17 WER laat aan de principaal toe om de handelsagentuurovereenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn te beëindigen “wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief onmogelijk maken of wanneer de (handelsagent) ernstig tekort komt in (zijn)

2021-05-31T10:38:36+00:00 31 mei 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Belangenschade en attentieplicht wettelijk verankerd in de procedure bij de RvVb (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 21/05/2021 Ondanks de grote tegenstand van sommige (milieu)belangengroepen keurde het Vlaams Parlement op 19 mei 2021 het decreetsontwerp (2020-2021, stuk 699/nr. 7) goed waarin enkele maatregelen zijn opgenomen om de procedureslag bij omgevingsvergunningen te versnellen en efficiënter te maken. Vooral het punt van het belang bij het

Verzekering en mede-eigendom: wie geniet van dekking? (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 10/05/2021 Op 12 april 2021 moest het Hof van Cassatie zich uitspreken over de volgende zaak. Twee verzekeringnemers sloten een brandverzekering in hun hoedanigheid van eigenaars van het verzekerd gebouw. Bij het sluiten van de overeenkomst was de verzekeraar niet op de hoogte dat zij slechts voor

De verzekeraar moet ook tijdig alle gronden van zijn verhaal meedelen (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 30/04/2021 De aansprakelijkheidsverzekeraar kan een recht van verhaal uitoefenen tegen de verzekeringnemer en de verzekerde ten belope van het persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid van de verzekerde (art. 152 lid 1 W.Verz.). Op straffe van verval van zijn recht van verhaal moet de verzekeraar de verzekeringnemer en

Uitspraak over een vordering tot nietigverklaring van een verkoop op lijfrente (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 16/04/2021 In een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, sectie familie- en jeugdrechtbank van 5 maart 2021 sprak de rechtbank zich uit over een vordering tot nietigverklaring ingesteld door een erfgenaam tegen een verkoop (uit de hand) op lijfrente afgesloten door de bewindvoerder

Brexit: wat met rechtsmacht en toepasselijk recht? (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 26/02/2021 Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020 liep er echter nog een overgangsperiode waarin alle instrumenten van de Europese Unie, zoals verordeningen en richtlijnen, nog golden voor het VK. Deze periode liep op zijn einde op 1

2021-03-03T10:54:04+00:00 3 maart 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Rundveehouderijen worden als intensieve veeteelt beschouwd. Let op voor de implicaties op het vlak van de MER-screening (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 19/02/2021 Sinds deze maand (februari 2021) worden alle rundveebedrijven aanzien als m.e.r.-plichtig volgens rubriek 1e van bijlage III van het Project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004. Alzo staat te lezen in de aangepaste interpretatieve handleiding van het departement Omgeving: "Alle ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) voor varkens-, pluimvee-,

Opschorting betaling van kapitaalaflossingen en interest bij hypothecair krediet met onroerende bestemming (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 25/01/2021 De wet van 20 december 2020 voerde artikel VII.145/1 in in het Wetboek Economisch Recht, hetwelk in werking trad op 1 januari 2021 en buiten werking treedt op 1 juli 2021. Volgens dit artikel kan een kredietnemer bij een hypothecair krediet met een onroerende bestemming de

2021-02-23T09:21:53+00:00 23 februari 2021|Categories: Financieel recht|Tags: |

Onderscheiden verhaalinstanties bij overheidsopdrachten niet ongrondwettig bevonden (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 08/12/2020 In een arrest van 26 november 2020 (nr. 157/2020) oordeelde het Grondwettelijk Hof over de verschillende verhaalinstanties in de materie van overheidsopdrachten naargelang de aard van de aanbestedende instantie. Het betrof in het bijzonder de vordering tot vernietiging van een beslissing om de gunningsprocedure stop te

2020-12-13T09:23:29+00:00 15 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Onderhandelingen bij onteigeningen om het goed minnelijk te verwerven kunnen voortaan maximaal 1 jaar duren (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 22/10/2020 Op 20 oktober 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 16 oktober 2020 waarin de minnelijke onderhandelingstermijn bij onteigeningen en de onderhandelingsplicht verder werden geregeld. Voortaan geldt er een termijn van orde van maximaal 1 jaar waarbinnen de onderhandelingen moeten gebeuren. Als de

2020-10-23T11:28:54+00:00 27 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |