De mogelijkheid tot buitengerechtelijke ontbinding en vernietiging van de overeenkomst (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten De buitengerechtelijke ontbinding is de mogelijkheid tot ontbinding door louter schriftelijke kennisgeving van de schuldeiser, zonder voorafgaand beroep op de rechter, zelfs in afwezigheid van een ontbindend beding. Deze ontbindingsmogelijkheid geeft de mogelijkheid aan schuldeisers om meteen in te grijpen, in tegenstelling tot bij de gerechtelijke ontbinding. De gerechtelijke ontbinding kan maanden…

Lees meer

Regelgeving en cryptocurrencies: wetten in het wilde westen (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Daar cryptocurrencies, waarvan Bitcoin veruit de meest bekende is, steeds populairder worden als investerings- of betaalmiddel, rijst onvermijdelijk de vraag naar consumenten- en beleggersbescherming en bescherming van de marktintegriteit. Heden ten dage zijn het gebruik en de handel in cryptocurrencies in de EU nog grotendeels ongereguleerd. In de 5e anti-witwasrichtlijn van de Europese…

Lees meer

Precontractuele informatie bij collectieve verzekeringen (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Een collectieve verzekeringsovereenkomst is een raamcontract gesloten tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer in het kader waarvan de verzekeringnemer zijn klanten of potentiële klanten aanbiedt of verplicht om zich aan te sluiten bij het raamcontract. Het kan bijvoorbeeld gaan om een collectieve verzekering die een sportclub afsluit voor haar leden (FSMA, Praktijkgids…

Lees meer

Verlenging anterioriteitstermijn consumentenkoop (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Bij de wet van 20 maart 2022 tot wijziging van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten, tot invoeging van een nieuwe titel VIbis in boek III van het oud Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht werden 2 Europese richtlijnen…

Lees meer

De hervorming van het vruchtgebruik in het nieuwe goederenrecht (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Op 1 september 2021 zijn de nieuwe wettelijke bepalingen  van boek 3 Burgerlijk Wetboek inzake goederenrecht in werking getreden. De voornaamste wijzigingen m.b.t. het vruchtgebruik worden hieronder kort uiteengezet. Duurtijd van het vruchtgebruik (art. 3.141 lid 1 BW) Het vruchtgebruik is een tijdelijk zakelijk recht dat een einde neemt bij de dood…

Lees meer

Ontvangt u Vlaamse subsidies? Weet dat er tegen de zomer van 2022 een publiek raadpleegbaar Vlaams subsidieregister zal zijn (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Het decreet van 19 november 2021 over de oprichting van een Vlaams subsidieregister is in werking getreden op 1 januari 2022, maar de Vlaamse overheid zal wellicht pas tegen de zomer 2022 deze subsidiedatabank operationeel hebben. Deze publieke databank moet alle subsidiestromen in Vlaanderen (goed voor 13 miljard euro), die toegekend worden aan…

Lees meer

Europese bevoegdheidsverdeling in verzekeringszaken: dagvaarding van verzekeraar en verzekerde in verschillende lidstaten (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Op 9 december 2021 moest het Hof van Justitie oordelen over de rechtsmacht van een rechter uit het Verenigd Koninkrijk. Ondanks de Brexit, was de Brussel Ibis Verordening (Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van…

Lees meer

Hoofddeksel niet langer verboden in rechtszaal (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Tot voor kort bepaalde artikel 759 Ger.W. dat een zitting “met ongedekten hoofde” moest worden bijgewoond. Op grond van dit artikel werd in 2007 door een Brusselse rechter aan een moslima met een hoofddoek de toegang tot de rechtszaal ontzegd. Zij stapte naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.…

Lees meer

Glauconiet en bouwschade: wiens aansprakelijkheid? (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten In het kader van de aanleg van een zwembadkade had de architect in zijn lastenboek ter wederaanvulling van de bouwput rond het zwembad voorgeschreven om de uitgegraven grond te hergebruiken. Deze bleek achteraf een relatief hoog glauconietgehalte te bevatten, dat bij mechanische aanstamping zand in modder vervangt, met een verzakking van de…

Lees meer