>Voeg code toe voor de </head> tag.Schuermans advocaten

Brexit: wat met rechtsmacht en toepasselijk recht? (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 26/02/2021 Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020 liep er echter nog een overgangsperiode waarin alle instrumenten van de Europese Unie, zoals verordeningen en richtlijnen, nog golden voor het VK. Deze periode liep op zijn einde op 1

2021-03-03T10:54:04+00:00 3 maart 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Rundveehouderijen worden als intensieve veeteelt beschouwd. Let op voor de implicaties op het vlak van de MER-screening (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 19/02/2021 Sinds deze maand (februari 2021) worden alle rundveebedrijven aanzien als m.e.r.-plichtig volgens rubriek 1e van bijlage III van het Project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004. Alzo staat te lezen in de aangepaste interpretatieve handleiding van het departement Omgeving: "Alle ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) voor varkens-, pluimvee-,

Opschorting betaling van kapitaalaflossingen en interest bij hypothecair krediet met onroerende bestemming (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 25/01/2021 De wet van 20 december 2020 voerde artikel VII.145/1 in in het Wetboek Economisch Recht, hetwelk in werking trad op 1 januari 2021 en buiten werking treedt op 1 juli 2021. Volgens dit artikel kan een kredietnemer bij een hypothecair krediet met een onroerende bestemming de

2021-02-23T09:21:53+00:00 23 februari 2021|Categories: Financieel recht|Tags: |

Onderscheiden verhaalinstanties bij overheidsopdrachten niet ongrondwettig bevonden (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 08/12/2020 In een arrest van 26 november 2020 (nr. 157/2020) oordeelde het Grondwettelijk Hof over de verschillende verhaalinstanties in de materie van overheidsopdrachten naargelang de aard van de aanbestedende instantie. Het betrof in het bijzonder de vordering tot vernietiging van een beslissing om de gunningsprocedure stop te

2020-12-13T09:23:29+00:00 15 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Onderhandelingen bij onteigeningen om het goed minnelijk te verwerven kunnen voortaan maximaal 1 jaar duren (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 22/10/2020 Op 20 oktober 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 16 oktober 2020 waarin de minnelijke onderhandelingstermijn bij onteigeningen en de onderhandelingsplicht verder werden geregeld. Voortaan geldt er een termijn van orde van maximaal 1 jaar waarbinnen de onderhandelingen moeten gebeuren. Als de

2020-10-23T11:28:54+00:00 27 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Wijzigingen aan het familiaal vermogensrecht en het goederenrecht (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 24/08/2020 De wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie brengt wijzigingen aan in meerdere uiteenlopende materies. Zo werd er bijvoorbeeld gesleuteld aan de procedure tot verbetering van akten van de burgerlijke stand door de ambtenaar van de burgerlijke stand en werd er

Over de stuiting van de verjaring en de inertie van de schuldeiser (Schuermans advocaten)

Auteur: Schuermans advocaten  Publicatiedatum: 29/07/2019 Ingevolge een prejudiciële vraag van de Arbeidsrechtbank te Luik mocht het Grondwettelijk Hof zich in een arrest van 3 juli 2019 (nr. 107/2019) voor de zoveelste keer uitspreken over de verjaring van vorderingen. Ook deze keer stond het artikel 2244, §1, tweede lid van het Burgerlijk

2019-08-18T09:59:16+00:00 18 augustus 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

Het recht om vergeten te worden in schuldsaldoverzekeringen (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 19/04/2019 Op 6 februari 2019 werd een wetsvoorstel ingediend bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers met als doel de toegang tot bepaalde schuldsaldoverzekeringen voor personen die in het verleden werden geconfronteerd met een ernstige medische aandoening te vergemakkelijken. Vaak worden deze mensen geconfronteerd met een zeer

Le criminel tient le civil en état, af en toe (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 20/02/2019 In een arrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een prejudiciële vraag van de Rechtbank van Eerste Aanleg Luik, afdeling Hoei. De feiten waren als volgt. Bij eindvonnis veroordeelde de Politierechtbank te Hoei een genaamde A.E.B. voor het veroorzaken van

Evenwicht tussen bescherming van de consument en concurrentievermogen van het bedrijfsleven: informatievereisten bij verkoop op afstand (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 05/02/2019 Een product kan op afstand aan een consument worden verkocht, bijvoorbeeld via de telefoon, het internet, reclamefolders en dergelijke meer. In dit geval moet de verkoper echter voldoen aan een aantal strenge vereisten (art. VI.44/1 tot VI.63 Wetboek van economisch recht of kort WER). Zo