>Voeg code toe voor de </head> tag.Schoups

Nieuw is altijd beter: einde van de vetusteitsaftrek (Cass. 17 september 2020)? (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Michael Thielens (Schoups)Publicatiedatum: 31/03/2021 Berokkent een schuldenaar schade aan de goederen van de schuldeiser, en biedt uitvoering of herstel in natura de schuldeiser geen voldoening, dan zal de schuldenaar de schuldeiser geldelijk moeten vergoeden (uitvoering bij equivalent). Het Belgisch recht huldigt hierin het principe van “integrale vergoeding van de

2021-04-11T11:03:32+00:00 11 april 2021|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Absolute nietigheid van (alle?) overeenkomsten gesloten door aanbesteder met schending van het gelijkheids- en transparantiebeginsel (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Carlo Cardone en Janice Demeester (Schoups)Publicatiedatum: 24/03/2021 Het Hof van Cassatie heeft in een bijzonder boeiend arrest van 22 januari 2021(C.19.0303.N) – voortbouwend op een arrest van het Hof van Justitie van 14 november 2013 (C-221/12) n.a.v. een prejudiciële vraag in het kader van hetzelfde geschil –

2021-03-28T11:09:25+00:00 1 april 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , , |

Wijzigingen aan boek XX WER: wetgever zet (nog meer) in op continuïteit (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens, Sam Ledent en Emilie Bogaerts (Schoups)Publicatiedatum: 22/03/2021 Sinds 1 februari 2021 is er geen moratorium op faillissementen meer van kracht. De federale regering oordeelde dat het niet opportuun was om die crisismaatregel (waarvoor u hier en hier meer leest) te verlengen. Wel kondigde minister van justitie Vincent Van Quickenborne nieuwe maatregelen aan

Corona en vaccinatie: een gewaarschuwd werkgever is er twee waard (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Kiandro Lebon (Schoups)Publicatiedatum: 08/03/2021 De corona-vaccinatiecampagne begint meer en meer op gang te komen. Maar hoe moet u als werkgever omgaan met deze vaccins? In deze nieuwsflash beantwoorden wij enkele van de meest gestelde vragen en wijzen wij u op de voornaamste aandachtspunten ter zake. Mag

2021-03-22T08:55:43+00:00 22 maart 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Wat met de waarschuwingsplicht van de aannemer als de architect zijn controleverbintenis niet (correct) naleeft? (Schoups)

Auteur: Michael Thielens (Schoups)Publicatiedatum: 17/03/2021 Op de aannemer rust, als gevolg van zijn verplichting om de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren (artt. 1134 en 1135 oud BW), een informatieverbintenis ten aanzien van de opdrachtgever bestaande uit drie gradaties: informeren, waarschuwen en weigeren. Waar de eerste gradatie (de “informatieplicht”)

2021-03-17T10:22:22+00:00 17 maart 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

De validering van de VLAREM II-normen voor windturbines beoordeeld door Grondwettelijk Hof (Schoups)

Auteurs: Kristof Hectors en Pauline Van Bogaert (Schoups)Publicatiedatum: 01/03/2021 Bij arrest van 25 februari 2021[1] wijst het Grondwettelijk Hof de vorderingen tot schorsing van het Vlaamse decreet “tot validatie van de Vlaamse sectorale voorwaarden voor windturbines” af.[2] Tegen deze decretale validatie en meer specifiek tegen artikel 3 van het decreet werden tien verzoekschriften

2021-03-02T14:13:15+00:00 4 maart 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Energierecht|Tags: , , |

Koerswijziging Raad van State: gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder kan offertes voor overheidsopdrachten ondertekenen (Schoups)

Auteurs: Jan De Leyn en Janice Demeester (Schoups)Publicatiedatum: 18/02/2021 De Raad van State oordeelde doorgaans dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap offertes voor overheidsopdrachten niet geldig kan ondertekenen. Deze rechtspraak was zo consequent dat aanbestedende overheden zelfs vaak in de opdrachtdocumenten al waarschuwden dat zij de

2021-02-19T08:05:39+00:00 22 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , , |

De bewijslastverdeling tussen een aannemer die betaling van meerwerken vordert en de opdrachtgever die beweert dat de werken niet werden uitgevoerd (Schoups)

Auteurs: Jeffrey Amankwah (Schoups)Publicatiedatum: 01/02/2021 Wie de uitvoering van een verbintenis vordert, moet daarvan het bestaan bewijzen (art. 1315 oud BW). Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs te leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Op grond

2021-02-02T12:58:48+00:00 8 februari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Bouwrecht|Tags: , , |

Selectieve betalingen door de bestuurder van een onderneming in moeilijkheden. Geniet de bestuurder keuzevrijheid of zijn er risico’s? (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens, Sam Ledent en Irgen De Preter (Schoups)Publicatiedatum: 25/01/2021 De bestuurder van een onderneming in moeilijkheden staat voor moeilijke keuzes. Wanneer betaling van alle opeisbare schulden op een gegeven moment niet mogelijk is, zal hij er noodgedwongen vaak voor opteren om – met het oog op de voortzetting

2021-02-02T12:53:55+00:00 3 februari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Opgepast: sociale inspectie verscherpt controle op verplicht corona telewerk (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Etienne Pennetreau (Schoups)Publicatiedatum: 28/01/2021 Verplicht telewerk Telewerk is nog steeds verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij in twee gevallen : wanneer telewerk onmogelijk is (1) hetzij omwille van de aard van de functie van de werknemer; (2) hetzij omwille van de

2021-02-02T13:06:05+00:00 2 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |