>Voeg code toe voor de </head> tag.Schoups

Sociale flitscontroles 2020: bouwsector geviseerd in maart (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 14/01/2020 Ook dit jaar zullen de sociale inspectiediensten opnieuw “sociale flitscontroles” organiseren in de fraudegevoelige sectoren. De flitscontroles in de bouwsector staan alvast op de planning in maart. De sociale flitscontroles worden ook dit jaar weer aangekondigd op de website van de

2020-01-17T15:18:33+00:00 20 januari 2020|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

Blijft de wind in de zeilen: tendering van Belgische offshore windmolenparken (Schoups)

Auteur: Jan De Leyn (Schoups)  Publicatiedatum: 09/01/2020 De windmolenparken voor de Belgische kust hebben een boerenjaar achter de rug. Ze hebben in 2019 37% meer energie opgewekt dan het jaar daarvoor (bronnen: Belgian offshore platform en De Standaard ). Deze offshore windmolenparken vallen onder de bevoegdheid van de federale overheid. De vorige federale regering

2020-01-13T16:23:25+00:00 13 januari 2020|Categories: Energierecht Overheidsopdrachten|Tags: , |

Handelsagentuur of nietig franchisecontract? Harde lessen uit Gent (Schoups)

Auteur: Dave Mertens (Schoups)  Publicatiedatum: 05/12/2019 Een van de belangrijkste pijnpunten van de Wet Precontractuele Informatie is haar precieze toepassingsgebied. Helder is dat wat klassiek onder franchising wordt begrepen alleszins is gevat. Het lijdt echter evenmin twijfel dat de wet een ruimere roeping heeft. Naar Frans voorbeeld heeft men de begrippen

2019-12-14T13:22:39+00:00 18 december 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Geheime camerabewaking op de werkvloer, mag dat? Een recente uitspraak van het EHRM (Schoups)

Auteur: Sara Mannaerts (Schoups)  Publicatiedatum: 11/12/2019 In een recent arrest van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen, oordeelde het Hof dat geheime camerabewaking op de werkplaats, althans met het oog op het vaststellen van diefstal door werknemers, niet in strijd is met het recht

2019-12-12T18:46:32+00:00 13 december 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , , |

Pop-up huur: een eigen regime voor handelshuur van korte duur in elk van de drie gewesten (Schoups)

Auteur: Gertjan Van Hoeyweghen (Schoups)  Publicatiedatum: 19/11/2019 Bij de huur van een handelspand voor een korte duur, zoals bij de uitbating van een “pop-up store”, hebben elk van onze drie gewesten thans een regeling uitgevaardigd. Er gelden wel subtiel verschillende regels in de drie gewesten. Als laatste beschikt het Brussels Hoofdstedelijk

2019-11-23T11:09:14+00:00 28 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

De Grote Grondvraag : Saneert Vlaanderen uw verontreinigde grond gratis? (Schoups)

Auteur: Rami Nasser (Schoups)  Publicatiedatum: 12/11/2019 Wij lezen in de media dat Vlaanderen de verontreinigde gronden van particulieren gratis saneert. Als een particulier eigenaar is van een verontreinigde grond en zelf geen schuld heeft aan de verontreiniging, zou de Vlaamse Overheid op termijn de grond gratis saneren. Dit nieuws klinkt veelbelovend

2019-11-23T11:19:47+00:00 23 november 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Burgerrechtelijke risico’s bij verboden terbeschikkingstelling van personeel in de bouw (Schoups)

Auteurs: Bob Goedemé en Anouk Schryvers (Schoups) Publicatiedatum: 19/11/2019 Sinds decennia geldt naar Belgisch recht een principieel verbod op het ter beschikking stellen van werknemers. Nadat een eerdere versoepeling van dat verbod aanleiding had gegeven tot misbruik, verstrengde de wetgever het opnieuw in een Programmawet van 27 december 2012. Hoewel het verbod dus al

Uitvoering of herstel in natura (Schoups)

Auteurs: Els Op de Beeck en Gertjan Van Hoeyweghen (Schoups) Publicatiedatum: 07/11/2019 Hoewel veelal onbekend en onbemind, kan uitvoering of herstel in natura een valabele remedie bieden voor een schuldeiser die wordt geconfronteerd met een wanpresterende contractspartij. Specifiek in de aannemingspraktijk kan het in bepaalde omstandigheden voordelig zijn om de uitvoering of het herstel

2019-11-17T12:27:45+00:00 20 november 2019|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Substitutierecht Herleeft (Schoups)

Auteurs: Céline Bimbenet en Jasper Van Steenbergen (Schoups) Publicatiedatum: 08/11/2019 Opheffing substituerend vorderingsrecht – schending standstill-verplichting In arrest nr. 129/2019 van 10 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 577, 50°, van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in zoverre het artikel 194 van het Gemeentedecreet opheft. Artikel 194 van

2019-11-17T12:20:21+00:00 17 november 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Overheidsopdrachten en start-ups: nieuw online platform wil betrokkenheid van start-ups bevorderen (Schoups)

Auteurs: Jan De Leyn en Karolien Van Butsel (Schoups) Publicatiedatum: 04/10/2019 Midden september 2019 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een nieuwe online markplaats voor start-ups en scale-ups. Overheden kunnen hierop opdrachten bekendmaken waarvan zij menen dat deze geschikt zijn voor start-ups en scale-ups. Het introduceert hiermee aldus een innovatieve manier van aanbesteden. Overheidsopdrachten

2019-10-14T11:07:29+00:00 18 oktober 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |