>Voeg code toe voor de </head> tag.Schoups

Nieuwe ICC Rules of Arbitration vanaf 1 januari 2021: wat verandert er? (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Sophie Deckers (Schoups) Publicatiedatum: 19/10/2020 De Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce of kortweg ICC) is één van de grootste arbitrage-instituten ter wereld. In 2019 werden er 869 zaken ingeleid. De bouwsector vertegenwoordigde daar een bijzonder groot deel van, met 211 nieuwe zaken. Net zoals

2020-10-23T08:37:12+00:00 27 oktober 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Geen tijdsregistratiesysteem? Omkering bewijslast! (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Evi Dieltiens (Schoups) Publicatiedatum: 19/10/2020 Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van een Spaanse rechtbank, heeft het Europese Hof van Justitie op 14 mei 2019 geoordeeld dat elke lidstaat de verplichting zou moeten invoeren voor werkgevers om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten

2020-10-23T07:35:34+00:00 23 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Advies van de Raad van State inzake het wetsvoorstel tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis: schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het gelijkheidsbeginsel? (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Maarten Somers en David Van Valckenborgh (Schoups) Publicatiedatum: 18/09/2020 In onze nieuwsbrief van 14 augustus 2020 berichtten wij u over het wetsvoorstel tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis. Op 2 september j.l. verspreidde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het advies

De wederbeleggingsvergoeding, een rollercoaster voor kredietnemers en kredietgevers (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Sophie Deckers (Schoups) Publicatiedatum: 07/09/2020 Wanneer u een krediet vervroegd wenst terug te betalen, rekent de bank daarvoor doorgaans een wederbeleggingsvergoeding aan. Deze wederbeleggingsvergoeding is beperkt tot zes maanden interest indien uw krediet kwalificeert als een lening op interest (art. 1907bis BW). Vaak ontstaat de discussie of de

2020-09-08T08:46:55+00:00 14 september 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , , |

Corona: nieuwe registratieplicht wanneer u werkt met buitenlandse werkgevers en zelfstandigen (Schoups)

Auteur: Evi Dieltiens (Schoups)  Publicatiedatum: 01/09/2020 In de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19-virus werd op 22 augustus 2020 opnieuw een ministerieel besluit gepubliceerd met bijkomende maatregelen voor ondernemingen in allerlei sectoren. Een van de nieuwigheden betreft een specifieke registratieverplichting voor bedrijven actief in: de bouwsector de schoonmaak de

2020-09-04T07:09:08+00:00 7 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Fiscale adviseurs, kunst- en antiekhandelaars en de professionele voetbalsector ook onderworpen aan de anti-witwaswet (Schoups)

Auteurs: Liesbeth Truyens, Sophie Deckers en Alexandra Henrichs Publicatiedatum: 14/08/2020 Op 15 augustus 2020 treden verschillende wijzigingen aan de anti-witwaswet van 18 september 2017 (de “anti-witwaswet”) in werking. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de wet van 20 juli 2020 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

2020-08-29T09:23:25+00:00 31 augustus 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , |

Wetsvoorstel inzake de impact van de COVID-19-crisis op overheidsopdrachten: beperkte forfaitaire vergoedingsregeling op komst? (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Maarten Somers en David Van Valckenborgh (Schoups) Publicatiedatum: 14/08/2020 Op 8 juli j.l. werd bij de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis. Artikel 38/9 AUR regelt de mogelijkheden tot herziening van de overheidsopdracht in het

2020-08-21T10:47:05+00:00 20 augustus 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Kan de opdrachtnemer mee verantwoordelijk worden gesteld voor onrechtmatige wijzigingen van overheidsopdrachten tijdens de uitvoering van de opdracht? (Schoups)

Auteur: Kris Lemmens en Kristof Van Keer (Schoups) Publicatiedatum: 27/07/2020 Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 14 mei 2020 geoordeeld dat bij de onrechtmatige wijziging van lopende overheidsopdrachten de opdrachtnemer als medeplichtige aan deze handeling kan worden beschouwd. Concreet houdt dit in dat niet enkel de aanbestedende dienst gesanctioneerd kan

2020-08-10T16:38:43+00:00 10 augustus 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Sociale schulden van (onder)aannemers: een gewaarschuwd opdrachtgever / (hoofd)aannemer is er twee waard (Schoups)

Auteurs: Vincent Janssen (Schoups)  Publicatiedatum: 28/07/2020 In een recent arrest van 9 juli 2020 beoordeelde het Grondwettelijk Hof het al dan niet strafrechtelijk karakter van de financiële sanctie of ‘bijslag’ vermeld in artikel 30bis RSZ-wet. Dit artikel voorziet namelijk in een bijslag van 35 % ten laste van de ‘opdrachtgever’ die

2020-08-10T16:28:53+00:00 10 augustus 2020|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Getrouwheid na de scheiding ? – verplichtingen van een ex-bestuurder (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens, Geert De Buyzer en Joost van Riel (Schoups) Publicatiedatum: 27/07/2020 Wie een vennootschap overneemt, dringt doorgaans aan op een niet-concurrentiebeding. De koper wil daarmee vermijden dat de vennootschap na de overname, af te rekenen krijgt met concurrentie van haar voormalige eigenaar(s). De positie van de koper zonder dergelijk beding

2020-08-05T15:08:57+00:00 10 augustus 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |