>Voeg code toe voor de </head> tag.Schoups

Brussel – Stedenbouw en leefmilieu – nieuwe verlenging van de termijnen (Schoups)

Auteur: Charles Poncelet (Schoups)Publicatiedatum: 13/01/2021 Bij volmachtbesluit nr. 2020/038 van 10 juni 2020 had de Brusselse regering besloten sommige termijnen voor de behandeling van vergunningsaanvragen te verlengen met een periode van 6 maanden. De termijn waarbinnen de overlegcommissie haar advies moet uitbrengen, werd eveneens met 45 dagen verlengd. Deze verlengingen van

2021-01-14T08:35:37+00:00 14 januari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Drie federale verzamelwetten : wat verandert er op sociaal vlak? (Schoups)

Auteur: Evi Dieltiens (Schoups) Publicatiedatum: 13/01/2021 Zoals ieder jaar heeft de Federale regering ook in december 2020 nog snel een resem aan begrotings- en andere maatregelen ingevoerd over uiteenlopende onderwerpen. Drie federale verzamelwetten werden op 30 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zijn in werking getreden op 1 januari 2021.

2021-01-14T08:28:22+00:00 14 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Coronawet en appartementsmede-eigendom: AV vanop afstand, zowel tijdelijk als permanent (Schoups)

Auteur: Ewoud Willaert (Schoups) Publicatiedatum: 21/12/2020 De langverwachte ‘coronawet’ is goedgekeurd door het federale parlement. Hierin zijn een aantal belangrijke bepalingen opgenomen voor syndici en Verenigingen van Mede-eigenaars : enerzijds tijdelijk (en retroactieve) maatregelen, met een ingrijpende uitbreiding van de schriftelijke beslissingsprocedure, en anderzijds een permanente mogelijkheid om algemene vergaderingen vanop

Geen vertragingsboete zonder aanmaning: Cassatie herhaalt de principes (Schoups)

Auteur: Jérémy Vanderheyde (Schoups)  Publicatiedatum: 30/11/2020 Vele overeenkomsten, zowel tussen ondernemingen en particulieren als tussen ondernemingen of particulieren onderling, bevatten clausules die voorzien in forfaitaire schadevergoeding (“boetes”) voor de laattijdige of gebrekkige uitvoering van de contractuele verbintenissen. Het principe voor het bekomen van deze contractueel bedongen schadevergoedingen is duidelijk: de

2020-12-11T08:04:06+00:00 11 december 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Handelsrecht|Tags: , |

Strijd tegen sociale en fiscale fraude verder opgedreven (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups)Publicatiedatum: 08/12/2020 De strijd tegen de sociale en fiscale fraude staat hoog op de agenda van de nieuwe federale regering. In het regeerakkoord van 30 september 2020 werd reeds uiteengezet dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping een prioriteit blijft. Specifiek werd benadrukt dat

2020-12-09T13:43:19+00:00 9 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

GDPR – kan een werknemer geldig toestemming geven om (gevoelige) persoonsgegevens te verwerken? (Schoups)

Auteur: Kiandro Lebon (Schoups) Publicatiedatum: 24/11/2020 In een beslissing van 9 november 2020, gaf de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) meer duidelijkheid over de mogelijkheid voor een werknemer om toestemming te geven voor de verwerking van (al dan niet gevoelige) persoonsgegevens door de werkgever in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG

2020-12-03T11:30:38+00:00 3 december 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

Nieuwe ICC Rules of Arbitration vanaf 1 januari 2021: wat verandert er? (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Sophie Deckers (Schoups) Publicatiedatum: 19/10/2020 De Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce of kortweg ICC) is één van de grootste arbitrage-instituten ter wereld. In 2019 werden er 869 zaken ingeleid. De bouwsector vertegenwoordigde daar een bijzonder groot deel van, met 211 nieuwe zaken. Net zoals

2020-10-23T08:37:12+00:00 27 oktober 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Geen tijdsregistratiesysteem? Omkering bewijslast! (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Evi Dieltiens (Schoups) Publicatiedatum: 19/10/2020 Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van een Spaanse rechtbank, heeft het Europese Hof van Justitie op 14 mei 2019 geoordeeld dat elke lidstaat de verplichting zou moeten invoeren voor werkgevers om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten

2020-10-23T07:35:34+00:00 23 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Advies van de Raad van State inzake het wetsvoorstel tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis: schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het gelijkheidsbeginsel? (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Maarten Somers en David Van Valckenborgh (Schoups) Publicatiedatum: 18/09/2020 In onze nieuwsbrief van 14 augustus 2020 berichtten wij u over het wetsvoorstel tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis. Op 2 september j.l. verspreidde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het advies

De wederbeleggingsvergoeding, een rollercoaster voor kredietnemers en kredietgevers (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Sophie Deckers (Schoups) Publicatiedatum: 07/09/2020 Wanneer u een krediet vervroegd wenst terug te betalen, rekent de bank daarvoor doorgaans een wederbeleggingsvergoeding aan. Deze wederbeleggingsvergoeding is beperkt tot zes maanden interest indien uw krediet kwalificeert als een lening op interest (art. 1907bis BW). Vaak ontstaat de discussie of de

2020-09-08T08:46:55+00:00 14 september 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , , |