>Voeg code toe voor de </head> tag.RUP

Raad van State legt de praktijk van het sluiten van overeenkomsten inzake opmaak RUP aan banden (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 29/11/2019 Het arrest van de Raad van State (RvS) dd. 26 september 2019 had betrekking op de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vijverhof, een terrein met een kasteel en een park errond. Het kasteelpark is grotendeels gelegen in parkgebied; De gemeente sloot op 30 juni

2019-12-02T09:59:25+00:00 2 december 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Toepassing arrest Appingedam door de Raad voor Vergunningsbetwistingen is een feit (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Ignace Netten (Casteleyn Advocaten) Publicatiedatum: november 2019 Het arrest Appingedam in een notendop Het arrest Appingedam van het Hof van Justitie (HvJ C-360/15 en C-31/16 van 30 januari 2018) heeft zijn doorwerking gevonden in ons land. Het Hof van Justitie kwalificeerde in dit arrest de detailhandel in goederen zoals schoenen en

Beletten stedenbouwkundige voorschriften uw project? Een vereenvoudigde wijzigingsprocedure kan soelaas bieden! (Monard Law)

Auteurs: Sarah Jacobs en Joy Vingerhoets (Monard Law) Publicatiedatum: 31/03/2019 Zoals u waarschijnlijk reeds vernam, voerde de Codextrein 2017 heel wat wijzigingen door aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (“VCRO”) met het oog op de verhoging van het ruimtelijk rendement. Eén van deze wijzigingen was het invoeren van een eenvoudigere procedure voor

Eenvoudige(re) procedure tot aanpassing gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften (Schoups)

Auteur: Kristof Hectors (Schoups) Publicatiedatum: 05/03/2019 Op 7 maart 2019 treedt het artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) in werking. Dit nieuwe artikel laat de gemeente toe om stedenbouwkundige voorschriften die de verdichting van de bebouwde ruimte in de weg staan eenvoudiger te herzien of op te heffen.

Herziening of opheffing van verouderde stedenbouwkundige voorschriften van APA’s, BPA’s en gemeentelijke RUP’s zonder nieuw RUP (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 26/02/2019 Met de codextrein van 8 december 2017 werden een aantal initiatieven gelanceerd om een aantal procedures ter verhoging van het ruimtelijk rendement te versoepelen. Eén van deze initiatieven was het invoeren van een artikel 7.4.4/1 in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat het mogelijk maakt

Bij de opmaak van een nieuw RUP moeten alle belangen afgewogen worden, ook als ze zonevreemd of onvergund zouden zijn (Publius)

Bij de opmaak van een nieuw RUP moeten alle belangen afgewogen worden, ook als ze zonevreemd of onvergund zouden zijn. Zo oordeelt de Raad van State in het arrest nr. 237.834 van 28 maart 2017. De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt

2017-08-15T20:52:48+00:00 10 april 2017|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , , |

Wees duidelijk over uw eigendomstitel in een procedure voor de RvVb! (Publius)

Uit het beroepsverzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij, in het onderdeel met betrekking tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, stelt dat acute overstromingen dreigen op haar terrein, omdat het afwateringssysteem gewijzigd wordt, zonder dat de voor- of nadelen daarvan door de adviesverlenende overheid of door derden

2017-04-10T09:20:03+00:00 10 april 2017|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |