>Voeg code toe voor de </head> tag.ruimtelijke ordening

Aan stedenbouwkundige vergunning onderworpen handelingen en werken die zijn vrijgesteld van het voorafgaand advies van de DBDMH (Eubelius)

Auteurs: Bart Martel, Laura Janssens en Mathieu Lombaert (Eubelius) Publicatiedatum: 13/12/2019 Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt dat er voor elk stedenbouwkundig project met impact op de brandveiligheid een adviesaanvraag ingediend moet worden bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH). Bepaalde handelingen en werken genieten van een vrijstelling

2019-12-18T09:33:10+00:00 18 december 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Raad van State legt de praktijk van het sluiten van overeenkomsten inzake opmaak RUP aan banden (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 29/11/2019 Het arrest van de Raad van State (RvS) dd. 26 september 2019 had betrekking op de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vijverhof, een terrein met een kasteel en een park errond. Het kasteelpark is grotendeels gelegen in parkgebied; De gemeente sloot op 30 juni

2019-12-02T09:59:25+00:00 2 december 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Tuincentra in agrarisch gebied: het einde nabij? (Marlex)

Auteurs: Gregory Vermaercke en Els De Rammelaere (Marlex) Publicatiedatum: 19/11/2019 Het Grondwettelijk Hof heeft op 14 november 2019 nog maar eens de Decreetgever teruggefloten in het Omgevingsrecht. Ditmaal heeft het Hof de uitzonderingsregel vernietigd waardoor het voor zonevreemde tuincentra in agrarisch gebied onder specifieke voorwaarden mogelijk was een planologisch attest aan te

2019-11-25T09:22:09+00:00 25 november 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Toepassing arrest Appingedam door de Raad voor Vergunningsbetwistingen is een feit (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Ignace Netten (Casteleyn Advocaten) Publicatiedatum: november 2019 Het arrest Appingedam in een notendop Het arrest Appingedam van het Hof van Justitie (HvJ C-360/15 en C-31/16 van 30 januari 2018) heeft zijn doorwerking gevonden in ons land. Het Hof van Justitie kwalificeerde in dit arrest de detailhandel in goederen zoals schoenen en

Het omgevingsrecht in het Vlaamse Regeerakkoord: quo vadis? (Forum Advocaten)

Auteurs: Geert de Hoon en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 03/10/2019 Het Vlaamse omgevingsbeleid mag zich verwachten aan een heuse hervorming, wanneer het regeerakkoord wordt uitgevoerd. Hoe de bouwshift op het terrein effectief zal worden uitgerold is nog niet zo duidelijk. Hetzelfde geldt voor heel wat andere maatregelen die worden opgesomd. De

2019-10-19T10:43:37+00:00 22 oktober 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Brussels voorkooprecht: een update (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 24/09/2019 - De Brusselse Regering kan overeenkomstig het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (het BWRO) in het algemeen belang een voorkooprecht toekennen ten belope van zeven jaar (mits eenmalige verlenging van maximaal vijf jaar) aan dertien verschillende Brusselse overheden en publieke instellingen; - Het Besluit van 4 juli

2019-10-03T17:19:57+00:00 4 oktober 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Vlaams Gewest: het Gemeentewegendecreet harmoniseert de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 13/09/2019 Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (het Gemeentewegendecreet) heeft tot doel om de bestaande regelgeving inzake gemeentewegen te harmoniseren; Gemeentewegen zijn openbare wegen die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente vallen, ongeacht de eigenaar van de grond; Het Gemeentewegendecreet heft

2019-09-16T13:55:42+00:00 16 september 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Inbreuken inzake ruimtelijke ordening en eigen verantwoordelijkheid van het orgaan van de rechtspersoon. Cassatie 7 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 01/09/2019 Artikel 6.1.49 legt een administratieve geldboete op aan de persoon die handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met een door de stedenbouwkundige inspecteur bekrachtigd bevel tot staking. Hiertoe is vereist dat de inbreuk op het bevel tot staking wetens en willens plaatsvindt. Voor het opleggen

2019-09-01T13:11:48+00:00 1 september 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: |

Decreet Gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (Publius)

Auteur: Merlijn De Rechter (Publius) Publicatiedatum: 13/08/2019 Op 12 augustus 2019 werd het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet heft de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op en voorziet in een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle

De rol van de burgemeester bij de handhaving van bouw- en milieuovertredingen (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Joris de Pauw en Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 11/07/2019 Steeds meer bouw- en milieuovertredingen worden vandaag effectief bestraft. De regelgeving inzake milieu en ruimtelijke ordening zet meer dan voorheen in op efficiënte bestuurlijke handhaving (en meer in het bijzonder op de bestuurlijke boete). De strafrechtelijke vervolging blijft nog wel bestaan,