Bestuurlijke handhaving in ruimtelijke ordening: onbekend of onbemind? (GD&A Advocaten)

Auteur: Jens Joossens, GD&A Advocaten (16/09/2021) De inwerkingtreding van het Decreet Handhaving Ruimtelijke Ordening[1] (hierna DHO) ligt al enkele jaren achter ons. Toch merken we in de handhavingspraktijk dat één van de potentieel meest impactvolle instrumenten zijnde de bestuurlijke handhaving via last onder dwangsom (LOD) [2] en bestuursdwang (BD) [3] maar sporadisch worden aangewend. Door het niet inzetten van deze…

Lees meer

De rechtspleging van de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangepast (Seeds of Law)

Auteur: Koen De Puydt (Seeds of Law) Publicatiedatum: 21/06/2021 Onlangs verscheen een decreet dat de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Eén van die colleges is de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Vlaamse Regering tracht met dit decreet de gangbare procedures te optimaliseren om tot een meer eenvoudige en snelle bestuursrechtspraak te komen.…

Lees meer

Einde van de procedurecarrousel in zicht of geeft de decreetgever een extra ticket voor een nieuw ritje? (Marlex)

Auteur: Els De Rammelaere (Marlex) Publicatiedatum: 10/05/2021 De achtergrond In het Vlaams parlement ligt een voorstel op tafel om het belang dat een verzoeker moet hebben om een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) in te leiden, te verstrengen. Deze wijziging is een uitvoering van het regeerakkoord 2019-2024 waarbij de meerderheidspartijen zich ertoe verbonden…

Lees meer

Verkavelingen ouder dan 15 jaar: afwijking van kavelgrenzen zonder bijstelling? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Kobe Ghysels (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 11/05/2021 Geen weigeringsgrond Verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar oude verkavelingen vormen sinds het decreet van 8 december 2017 ‘houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving’ (hierna: de Codextrein) geen weigeringsgrond meer voor vergunningen. De Codextrein wijzigde namelijk artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1° VCRO:  “Artikel 4.3.1.§ 1. Een vergunning…

Lees meer

Klaar voor terrasjesweer? De omgevingsvergunningsregelgeving ook! (Forum Advocaten)

Auteurs: Amber Simons en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 30/04/2021 De langverwachte opening van de horeca lijkt eindelijk in zicht te zijn. Op 19 oktober 2020 moesten de restaurants en cafés gedurende een minimumperiode van 4 weken verplicht sluiten. Deze initiële sluitingsperiode van 4 weken evolueerde naar een sluiting van bijna 29 weken. In principe…

Lees meer

Er kan afgeweken worden van kavelgrenzen in een verkaveling van meer dan 15 jaar oud (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 28/04/2021 Artikel 4.3.1., §1, 1e lid VCRO bepaalt dat een omgevingsvergunning wordt geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar is met (a) stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken; (b) verkavelingsvoorschriften in zaken van wegenis en openbaar groen; (c) andere verkavelingsvoorschriften dan deze die vermeld zijn onder…

Lees meer

De RVVB zet puntjes op de “i”: dossiertaks georganiseerd administratief beroep telt per beroepsindiener (GD&A Advocaten)

Auteurs: Tom Swerts en Wouter Poelmans (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/04/2021 De Raad heeft in haar arrest van 18 maart (RvVb-A-2021—0764) geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij het indienen van een administratief beroep “per natuurlijke persoon of rechtspersoon” betaald moet worden en niet per beroepsschrift. Artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet (hierna: OVD) stelt immers het volgende: § 1. Elke…

Lees meer

Drie aandachtspunten bij de opmaak van een omgevingsvergunnings-aanvraag (adhemar.law)

Auteurs: Jan Roggen, Joris De Pauw en Laura Thewis (adhemar.law) Publicatiedatum: 06/04/2021 Een goed onderbouwde vergunningsaanvraag maakt het voor een vergunningverlenende overheid eenvoudiger om een goed gemotiveerde vergunning te verlenen. Wij geven daarom graag enkele tips voor de opmaak van een goede vergunningsaanvraag. 1. VERENIGBAARHEID MET DE GELDENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Voor elk gebied in Vlaanderen…

Lees meer

Verstikkingsgevaar voor nieuwe projecten met mobiliteitsimpact? (adhemar.law)

Auteurs: Jan Roggen, Joris De Pauw en Durkadin Yilmaz (adhemar.law) Publicatiedatum: 18/03/2021 In een arrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) een vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal in Kortessem omwille van de stikstofuitstoot en de mogelijke impact van die stikstofuitstoot op nabijgelegen habitatrichtlijngebieden (en VEN-gebieden). Deze uitspraak komt voor…

Lees meer

Zonevreemde opslagactiviteiten en vergunningsplichtige functiewijziging (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 27/02/2021 Met arrest van 24 februari 2021 veroordeelde het hof van beroep te Antwerpen beklaagden wegens een onvergunde functiewijziging: ‘Beklaagden gaan er verkeerdelijk vanuit dat het opslaan van elektrische apparaten/huisraad in een stalling in agrarisch gebied met commerciële doeleinden een niet-vergunningsplichtige handeling was. Immers, op 4 september 1989 werd…

Lees meer