>Voeg code toe voor de </head> tag.ruimtelijke ordening

Het omgevingsrecht in het Vlaamse Regeerakkoord: quo vadis? (Forum Advocaten)

Auteurs: Geert de Hoon en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 03/10/2019 Het Vlaamse omgevingsbeleid mag zich verwachten aan een heuse hervorming, wanneer het regeerakkoord wordt uitgevoerd. Hoe de bouwshift op het terrein effectief zal worden uitgerold is nog niet zo duidelijk. Hetzelfde geldt voor heel wat andere maatregelen die worden opgesomd. De

2019-10-19T10:43:37+00:00 22 oktober 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Brussels voorkooprecht: een update (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 24/09/2019 - De Brusselse Regering kan overeenkomstig het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (het BWRO) in het algemeen belang een voorkooprecht toekennen ten belope van zeven jaar (mits eenmalige verlenging van maximaal vijf jaar) aan dertien verschillende Brusselse overheden en publieke instellingen; - Het Besluit van 4 juli

2019-10-03T17:19:57+00:00 4 oktober 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Vlaams Gewest: het Gemeentewegendecreet harmoniseert de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 13/09/2019 Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (het Gemeentewegendecreet) heeft tot doel om de bestaande regelgeving inzake gemeentewegen te harmoniseren; Gemeentewegen zijn openbare wegen die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente vallen, ongeacht de eigenaar van de grond; Het Gemeentewegendecreet heft

2019-09-16T13:55:42+00:00 16 september 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Inbreuken inzake ruimtelijke ordening en eigen verantwoordelijkheid van het orgaan van de rechtspersoon. Cassatie 7 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 01/09/2019 Artikel 6.1.49 legt een administratieve geldboete op aan de persoon die handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met een door de stedenbouwkundige inspecteur bekrachtigd bevel tot staking. Hiertoe is vereist dat de inbreuk op het bevel tot staking wetens en willens plaatsvindt. Voor het opleggen

2019-09-01T13:11:48+00:00 1 september 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: |

Decreet Gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (Publius)

Auteur: Merlijn De Rechter (Publius) Publicatiedatum: 13/08/2019 Op 12 augustus 2019 werd het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet heft de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op en voorziet in een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle

De rol van de burgemeester bij de handhaving van bouw- en milieuovertredingen (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Joris de Pauw en Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 11/07/2019 Steeds meer bouw- en milieuovertredingen worden vandaag effectief bestraft. De regelgeving inzake milieu en ruimtelijke ordening zet meer dan voorheen in op efficiënte bestuurlijke handhaving (en meer in het bijzonder op de bestuurlijke boete). De strafrechtelijke vervolging blijft nog wel bestaan,

Verzameldecreet Omgeving – meldingsprocedure zal sneller verlopen binnenkort (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 21/06/2019 Op 26 april 2019 heeft de Vlaamse regering het verzameldecreet omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd en afgekondigd. Dat decreet werd op 19 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eén van de opmerkelijke wijzigingen die echter pas in werking zal treden nadat de

Vlaams Gewest: opnieuw vergunning nodig bij de eenlotsverkaveling (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2019 Wie slechts één perceel bouwgrond wilde afsplitsen van een bestaand bebouwd perceel, had daarvoor tot eind 2017 een omgevingsvergunning nodig. Dergelijke eenlotsverkaveling bracht heel wat administratief werk alsook administratieve kosten mee; Met de invoering van artikel 52,4° van het decreet van het Vlaams Gewest van 8

Afwijkingsmogelijkheden van 15 jaar oude BPA’s en verkavelingen teruggeschroefd (Publius)

Auteur: Meindert Gees (Publius) Publicatiedatum: 19/06/2019 Vandaag werd het Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw (of ook: het Verzameldecreet 2019) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit Verzameldecreet voert onder andere een aantal wijzigingen door aan de VCRO, het omgevingsvergunningendecreet en het DABM. Met betrekking tot de versoeplingen

Wagonnetje van Codextrein 2017 ontspoord (VDV Advocaten)

Auteur: Ruben Feys (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2019 Met een decreet van 8 december 2017, de zogenaamde Codextrein, heeft de Vlaamse decreetgever diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving gewijzigd. Het Vlaams Parlement heeft onder meer ingegrepen in het verloop van de omgevingsvergunningsprocedure en, ondanks heel wat kritiek tijdens de