>Voeg code toe voor de </head> tag.ruimtelijke ordening

Het Vlaams Parlement keurt het verplicht asbestinventarisattest goed (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 12/04/2019 Op 20 maart 2019 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen

Beletten stedenbouwkundige voorschriften uw project? Een vereenvoudigde wijzigingsprocedure kan soelaas bieden! (Monard Law)

Auteurs: Sarah Jacobs en Joy Vingerhoets (Monard Law) Publicatiedatum: 31/03/2019 Zoals u waarschijnlijk reeds vernam, voerde de Codextrein 2017 heel wat wijzigingen door aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (“VCRO”) met het oog op de verhoging van het ruimtelijk rendement. Eén van deze wijzigingen was het invoeren van een eenvoudigere procedure voor

Bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek niet langer vereist! (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius) Publicatiedatum: 14/03/2019 In een arrest van vandaag, 14 maart 2019, heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2°, en 151, 3°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de Codextrein) vernietigd. Deze artikelen voorzagen in

Eenvoudige(re) procedure tot aanpassing gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften (Schoups)

Auteur: Kristof Hectors (Schoups) Publicatiedatum: 05/03/2019 Op 7 maart 2019 treedt het artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) in werking. Dit nieuwe artikel laat de gemeente toe om stedenbouwkundige voorschriften die de verdichting van de bebouwde ruimte in de weg staan eenvoudiger te herzien of op te heffen.

Herziening of opheffing van verouderde stedenbouwkundige voorschriften van APA’s, BPA’s en gemeentelijke RUP’s zonder nieuw RUP (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 26/02/2019 Met de codextrein van 8 december 2017 werden een aantal initiatieven gelanceerd om een aantal procedures ter verhoging van het ruimtelijk rendement te versoepelen. Eén van deze initiatieven was het invoeren van een artikel 7.4.4/1 in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat het mogelijk maakt

Codextrein bereikt nieuwe halte inzake de herziening of opheffing van plannen van aanleg of (gemeentelijke) ruimtelijke uitvoeringsplannen (Equator Advocaten)

Auteur: Equator Advocaten Publicatiedatum: 25/02/2019 In het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2019 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2019 inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De grondslag van dit besluit zit

Verschil in overschrijving tussen publieke en private herstelvordering niet ongrondwettig (Equator Advocaten)

Auteur: Equator Advocaten Publicatiedatum: 12/02/2019 Krachtens oude artikelen 6.1.1 en 6.1.41 – 6.1.43 VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) kan hetzij de (gewestelijke) stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen hetzij een burgerlijke partij voor de straf- en burgerlijke rechter een herstelvordering stellen. Deze vordering is erop gericht een onwettige

Langs (Vlaamse!) autosnelwegen (Stibbe)

Auteur: Pieter Vandenheede (Stibbe) Publicatiedatum: 29/01/2019 Sedert 1958 gelden langs autosnelwegen bouwvrije stroken. De Vlaamse regering moderniseerde op 25 januari 2019 de regelgeving rond bouwvrije stroken voor wat het Vlaamse Gewest betreft. Een uitgelezen moment voor een overzicht van alle aandachtspunten aan en rond autosnelwegen. De bouwregels en -beperkingen in de onmiddellijke buurt

2019-02-16T11:10:06+00:00 18 februari 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Bushalte zonder vergunning en veranda zonder architect: valt uw project ook onder de nieuwe regels? (Stibbe)

Auteur: Ann Apers (Stibbe) Publicatiedatum: 13/12/2018 De Vlaamse Regering voert aanpassingen door aan de vrijgestelde handelingen, handelingen van openbaar belang, vergunningsplichtige functiewijzigingen en handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect. Onder meer wat betreft vrijstellingen en medewerking van een architect, wijzigt er toch wel wat. Met een besluit van 28

2018-12-22T14:03:49+00:00 7 januari 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Verzamelbesluit ruimtelijke ordening (DLA Piper)

Auteurs: Thomas Sterckx en Birgit Creemers (DLA Piper) Publicatiedatum: 27/11/2018 Op 28 september 2018 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectenrapportage (verzamelbesluit ruimtelijke ordening), goedgekeurd. De bepalingen van het verzamelbesluit ruimtelijke ordening zijn op 22 november 2018 in werking getreden. Hierna volgt

2018-11-29T11:24:26+00:00 29 november 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |