>Voeg code toe voor de </head> tag.rechtsmisbruik

Rechtsmisbruik kan een private (stedenbouwkundige) herstelvordering verhinderen (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 04/07/2020 In die zin oordeelt het Hof van Cassatie in een arrest van 27 januari 2020 waarbij de herstelvordering van een gebuur met betrekking'' tot de naast gelegen villa wordt afgewezen omdat de afbraak van de buurvilla buiten verhouding staat tot het voordeel dat de houder van

2020-07-07T15:35:57+00:00 9 juli 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Contractsweigering kan rechtsmisbruik zijn – Cassatie-arrest van 27 april 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/05/2020 De feiten De verkoper van een caravan en de oorspronkelijke huurder van een standplaats op een camping was contractueel gerechtigd de huur over te dragen aan de kopers van de caravan. De uitbater van de camping weigert de standplaats te geven omdat het verlenen van de

2020-05-27T15:21:26+00:00 27 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Vordering tot afbraak van een woning. Rechtsmisbruik. Cassatie-arrest 27 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/02/2020 Waarover gaat het? Het hof van beroep te Gent oordeelde op 1 december 2017 dat: de aanwezigheid van de woning van de verweerders niet of nauwelijks van aard is het rustig genot van de woning van de eisers of hun privacy te schenden er nauwelijks een

2020-02-05T17:19:03+00:00 5 februari 2020|Categories: Gerechtelijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Het cumuleren van een schadevergoeding wegens rechtsmisbruik en de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag (PwC Legal)

Auteur: Jessica De Bels (advocaat Employment Law - PwC Legal) Publicatiedatum: 16/01/2019 Sinds 1 april 2014 zijn alle werkgevers zich er van bewust: een ontslag zonder ‘geldig’ motief kan je duur te komen staan. Een ontslagen werknemer heeft sindsdien het recht zijn voormalig werkgever te vragen naar de concrete redenen die

2019-01-16T15:32:33+00:00 16 januari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Verlies uitoefening van een rechtsvordering ingevolge procesrechtsmisbruik (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 27/02/2018 In haar arrest van 12 december 2017 (AR/2016/298) heeft het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigd dat een procespartij, die zich schuldig maakt aan procesrechtsmisbruik door niet tijdig de procedure te benaarstigen, als sanctie de concrete uitoefening van haar rechtsvordering wordt ontzegd. In casu dagvaardden de

2018-03-19T16:25:00+00:00 19 maart 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Politieke stakingen: mag dat of mag dat niet? (Bloom Law)

Auteur: Kristof Salomez (Bloom Law) Publicatiedatum: 10/10/2017 ACOD staakt en iedereen zal het geweten hebben. Het trein-, bus- en tramverkeer is ernstig verstoord met tal van vertragingen tot gevolg om dan nog te zwijgen over de 400 kilometer file op de wegen, het record voor 2017, zo wordt gesteld. De

2017-10-11T12:55:26+00:00 11 oktober 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

De neerlegging van een klacht wegens pesterijen met als enige doel om te genieten van bescherming tegen ontslag maakt rechtsmisbruik uit (Sotra)

In 2011 stelt een vennootschap een werknemer te werk als schoonmaker, verantwoordelijk voor het onderhoud van bushokjes en de plaatsing van reclame in deze bushokjes. De vennootschap verstuurt een waarschuwing aan de werknemer omwille van verschillende tekortkomingen, zoals het niet naleven van de uurroosters en de schoonmaakrichtlijnen. De werknemer legt

2017-06-07T06:48:09+00:00 7 juni 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

(Misbruik van) de vordering tot staking en inbreuken op milieuwetgeving (Stibbe)

Een dispuut tussen twee cement- en betonbedrijven (Cimenteries CBR en Casters) leidde tot een interessant vonnis met betrekking tot de voorwaarden voor de gegrondheid van een stakingsvordering. De zaak betrof het uitbaten door Casters van een zogenaamde tijdelijke betoncentrale. Casters had hiervoor een milieuvergunning bekomen. CBR meende dat die vergunning

2017-04-27T13:55:47+00:00 27 april 2017|Categories: Handelsrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Rechtsmisbruik van WCO-procedure (Stappers Eliaerts en Thiers)

Bij de invoering van de WCO-procedure heeft de wetgever voorzien in een bescherming tegen o.a. faillietverklaring en beslaglegging voor ondernemingen die een WCO-procedure hebben aangevraagd. Deze bescherming kan ook misbruikt worden. Een recente uitspraak van het hof van beroep te Antwerpen illustreert dit.

2017-01-18T09:22:15+00:00 18 januari 2017|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Misbruik van een recht kan (soms) leiden tot het verlies ervan (Van Gompel Advocaten)

Een partij kan misbruik maken van een haar toegekend recht. De sanctie van rechtsmisbruik bestaat in de matiging van de uitoefening van het misbruikte recht tot zijn normale proporties. In bepaalde gevallen zal dit kunnen leiden tot het verlies van de uitoefening van het recht, de zogenaamde ‘rechtsverwerking’. De beoordeling van

2016-11-21T10:27:36+00:00 21 november 2016|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |