>Voeg code toe voor de </head> tag.rechtsmisbruik

Geen uiterst dringende noodzakelijkheid in overheidsopdrachten = rechtsmisbruik? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 13/06/2021 Volgens de Raad van State in het arrest nr. 250.817 van 8 juni 2021 is dat niet zomaar het geval. Dit was de exceptie die door verwerende partij werd opgeworpen: 'De verwerende partij betoogt dat het beroep tot nietigverklaring niet ontvankelijk is wegens gebrek aan

2021-06-18T08:20:27+00:00 18 juni 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Rechtsmisbruik bij handelshuur (Belexa Advocaten)

Auteur: Mathieu Malfait (Belexa Advocaten)Publicatiedatum: 26/04/2021 Hoewel huurachterstallen in het kader van een handelshuurovereenkomst doorgaans worden beschouwd als een ernstige tekortkoming van de huurder die de ontbinding van de handelshuur rechtvaardigt, herinnerde het Hof van Cassatie recent in een arrest van 4 maart 2021 nogmaals dat een titularis van een

2021-05-11T13:59:51+00:00 17 mei 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Rechtsmisbruik bij beëindiging handelshuur wegens achterstallen. Cassatie-arrest van 4 maart 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 01/04/2021 De principes Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134, alinéa 3, de l'ancien Code civil, interdit à une partie à un contrat d'abuser des droits que lui confère celui-ci. L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède

2021-04-01T07:02:10+00:00 1 april 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Rechtsmisbruik in het nieuw Burgerlijk Wetboek (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Jochen Ooms (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 02/03/2021 Op 24 februari 2021 werd het wetsvoorstel houdende Boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers (Wetsvoorstel van 24 februari 2021 houdende Boek 1 "Algemene bepalingen" van het Burgerlijk Wetboek, Parl. St. Kamer 2020-21, nr. 1805/001.) Dit

2021-03-11T08:09:39+00:00 3 maart 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Rechtsmisbruik kan een private (stedenbouwkundige) herstelvordering verhinderen (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 04/07/2020 In die zin oordeelt het Hof van Cassatie in een arrest van 27 januari 2020 waarbij de herstelvordering van een gebuur met betrekking'' tot de naast gelegen villa wordt afgewezen omdat de afbraak van de buurvilla buiten verhouding staat tot het voordeel dat de houder van

2020-07-07T15:35:57+00:00 9 juli 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Contractsweigering kan rechtsmisbruik zijn – Cassatie-arrest van 27 april 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/05/2020 De feiten De verkoper van een caravan en de oorspronkelijke huurder van een standplaats op een camping was contractueel gerechtigd de huur over te dragen aan de kopers van de caravan. De uitbater van de camping weigert de standplaats te geven omdat het verlenen van de

2020-05-27T15:21:26+00:00 27 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Vordering tot afbraak van een woning. Rechtsmisbruik. Cassatie-arrest 27 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/02/2020 Waarover gaat het? Het hof van beroep te Gent oordeelde op 1 december 2017 dat: de aanwezigheid van de woning van de verweerders niet of nauwelijks van aard is het rustig genot van de woning van de eisers of hun privacy te schenden er nauwelijks een

2020-02-05T17:19:03+00:00 5 februari 2020|Categories: Gerechtelijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Het cumuleren van een schadevergoeding wegens rechtsmisbruik en de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag (PwC Legal)

Auteur: Jessica De Bels (advocaat Employment Law - PwC Legal) Publicatiedatum: 16/01/2019 Sinds 1 april 2014 zijn alle werkgevers zich er van bewust: een ontslag zonder ‘geldig’ motief kan je duur te komen staan. Een ontslagen werknemer heeft sindsdien het recht zijn voormalig werkgever te vragen naar de concrete redenen die

2019-01-16T15:32:33+00:00 16 januari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Verlies uitoefening van een rechtsvordering ingevolge procesrechtsmisbruik (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 27/02/2018 In haar arrest van 12 december 2017 (AR/2016/298) heeft het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigd dat een procespartij, die zich schuldig maakt aan procesrechtsmisbruik door niet tijdig de procedure te benaarstigen, als sanctie de concrete uitoefening van haar rechtsvordering wordt ontzegd. In casu dagvaardden de

2018-03-19T16:25:00+00:00 19 maart 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Politieke stakingen: mag dat of mag dat niet? (Bloom Law)

Auteur: Kristof Salomez (Bloom Law) Publicatiedatum: 10/10/2017 ACOD staakt en iedereen zal het geweten hebben. Het trein-, bus- en tramverkeer is ernstig verstoord met tal van vertragingen tot gevolg om dan nog te zwijgen over de 400 kilometer file op de wegen, het record voor 2017, zo wordt gesteld. De

2017-10-11T12:55:26+00:00 11 oktober 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |