>Voeg code toe voor de </head> tag.Raad voor Vergunningsbetwistingen

Wat is een toegelaten beperkte planaanpassing? De RvVb zet opnieuw de puntjes op de ‘i’ (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 09/07/2021 Een project in Gentbrugge voor de realisatie van een 300-tal woningen, niet-residentiële functies en een nieuw openbaar park werd op 18 juni 2020 opnieuw vergund door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Tijdens de beroepsprocedure werd de aanvraag gewijzigd: er wordt grotendeels gewerkt met een buffersysteem

De rechtspleging van de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangepast (Seeds of Law)

Auteur: Koen De Puydt (Seeds of Law)Publicatiedatum: 21/06/2021 Onlangs verscheen een decreet dat de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Eén van die colleges is de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Vlaamse Regering tracht met dit decreet de gangbare procedures te optimaliseren om tot een meer eenvoudige en

Grondwettelijk Hof: ook een louter commercieel belang kan volstaan om als verzoekende partij naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te trekken (Forum Advocaten)

Auteurs: Amber Simons en Reiner Tijs (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 21/06/2021 Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Raad van State heeft het Grondwettelijk Hof op 17 juni 2021 in arrest nr. 92/2021 beslist dat een commercieel belang kan volstaan om tegen een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Belangenschade en attentieplicht wettelijk verankerd in de procedure bij de RvVb (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 21/05/2021 Ondanks de grote tegenstand van sommige (milieu)belangengroepen keurde het Vlaams Parlement op 19 mei 2021 het decreetsontwerp (2020-2021, stuk 699/nr. 7) goed waarin enkele maatregelen zijn opgenomen om de procedureslag bij omgevingsvergunningen te versnellen en efficiënter te maken. Vooral het punt van het belang bij het

Einde van de procedurecarrousel in zicht of geeft de decreetgever een extra ticket voor een nieuw ritje? (Marlex)

Auteur: Els De Rammelaere (Marlex)Publicatiedatum: 10/05/2021 De achtergrond In het Vlaams parlement ligt een voorstel op tafel om het belang dat een verzoeker moet hebben om een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) in te leiden, te verstrengen. Deze wijziging is een uitvoering van het regeerakkoord 2019-2024 waarbij de

De RVVB zet puntjes op de “i”: dossiertaks georganiseerd administratief beroep telt per beroepsindiener (GD&A Advocaten)

Auteurs: Tom Swerts en Wouter Poelmans (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 09/04/2021 De Raad heeft in haar arrest van 18 maart (RvVb-A-2021—0764) geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij het indienen van een administratief beroep “per natuurlijke persoon of rechtspersoon” betaald moet worden en niet per beroepsschrift. Artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet (hierna: OVD) stelt immers

Van injunctiebevoegdheid naar injunctieplicht (Stibbe)

Auteur: Stefanie François (Stibbe)Publicatiedatum: 17/03/2021 De injunctiebevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege wordt opnieuw gewijzigd. Met deze wijziging beoogt de Vlaamse decreetgever een antwoord te bieden op recente rechtspraak. De Vlaamse decreetgever hoopt de kwestie ditmaal finaal te beslechten door te voorzien in (i) een verplichte injunctie in

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen doet heel wat (stik)stof opwaaien (Marlex)

Auteurs: Gregory Vermaercke en Daan Vandenbroucke (Marlex)Publicatiedatum: 24/03/2021 In haar arrest van 25 februari 2021 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning van een Limburgs landbouwbedrijf vernietigd. Het arrest plaatst het (overgangs)stikstofbeleid van de Vlaamse overheid op losse schroeven. Niet alleen voor de landbouwsector, maar ook voor de industriële bedrijvigheid

2021-03-25T08:54:45+00:00 27 maart 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Verstikkingsgevaar voor nieuwe projecten met mobiliteitsimpact? (adhemar.law)

Auteurs: Jan Roggen, Joris De Pauw en Durkadin Yilmaz (adhemar.law)Publicatiedatum: 18/03/2021 In een arrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) een vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal in Kortessem omwille van de stikstofuitstoot en de mogelijke impact van die stikstofuitstoot op nabijgelegen habitatrichtlijngebieden (en VEN-gebieden).

Procedure met korte debatten niet onwettig, aldus de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 17/03/2021 Verzoekende partij verzette zich tegen de behandeling in korte debatten omdat ze niet wist waarom korte debatten in deze kunnen volstaan (kennelijk onontvankelijk, kennelijk ongegrond, kennelijk gegrond?). Ze stelde geen kennis te hebben van de standpunten van andere procespartijen en verbindt daaraan de conclusie