>Voeg code toe voor de </head> tag.Publius

Is een administratieve rechter gebonden door zijn eigen richtlijnen in een eerder arrest tussen dezelfde partijen? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 09/03/2020 In het cassatiearrest nr. 247.200 van 3 maart 2020 doet de Raad van State uitspraak over de rechtsvraag in welke mate een administratieve rechter, in deze de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen, al dan niet gebonden is door haar eigen uitspraak. In dit

2020-03-11T15:39:47+00:00 18 maart 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Hoe gaan onze administratieve rechtbanken om met het coronavirus? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 12/03/2020 Advocaten in publiek recht zullen hun leven moeten veranderen. We krijgen zonet volgend bericht van de Dienst voor de Bestuursrechtscolleges, - waaronder de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen vallen: 'De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen vastgelegd om

2020-03-14T11:18:46+00:00 14 maart 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Over de borgtocht in overheidsopdrachten (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 25/02/2020 In een belangwekkend vonnis nr. 2020/1001 van 24 januari 2020 oordeelt de 7e kamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel als volgt over de exceptie van de door de opdrachtgever aangesproken borgstellende bank, na faillissement van de opdrachtnemer: ‘Eisers maken

2020-03-05T13:02:48+00:00 5 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Advies gemeente steeds noodzakelijk in administratief beroep (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 12/02/2020 Artikel 59, tweede lid van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt uitdrukkelijk dat het advies van het college van burgemeester en schepenen dan wel van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dient te worden ingeroepen in administratief beroep, tenzij het beroep zou zijn ingesteld door het college zelf. In een zaak waarbij

2020-02-25T15:02:14+00:00 25 februari 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Nieuw instrumentendecreet – met een vergoeding ten gevolge van de bouwshift – eindelijk beschikbaar (Publius)

Auteur: Merlijn De Rechter (Publius) Publicatiedatum: 30/01/2020 In een vorige blog werd reeds meegedeeld dat de Vlaamse Regering op 20 december 2019 het zogenaamde Instrumentendecreet goedgekeurd had. In dat decreet werd dan o.m. een vergoeding bepaald voor eigenaars die de waarde van hun grond zien dalen ten gevolge van de bouwshift. De

2020-02-08T10:55:25+00:00 8 februari 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Over de belangenvereiste bij het Grondwettelijk Hof (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 26/01/2020 In het arrest nr. 12/2020 van 23 januari 2020 verwerpt het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep tegen een decreet houdende wijziging van de Vlaamse Wooncode als onontvankelijk. De beroepers - het Gennootschap Advocaten Publiekrecht (waarvan ondergetekende trouwens lid is) en een individuele advcocaat - zouden, aldus het

2020-02-03T07:47:06+00:00 30 januari 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Gerechtsprocedures kunnen (vooralsnog) terug op papier – ook voor advocaten! (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 13/12/2019 Op de website van de Raad van State wordt volgende toelichting gegeven: 'Verplichting gebruik digitaal platform (DPA) door advocaten vernietigd Justitie stelt een (gratis) elektronisch communicatiesysteem ter beschikking voor de communicatie tussen zogenaamde actoren van Justitie (rechtbanken, advocaten, notarissen,...). Een koninklijk besluit en een ministerieel

2019-12-18T09:55:04+00:00 21 december 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Verzoek tot behoud gevolgen vernietigingsarrest: streng en uitzonderlijk (Publius)

Auteur: Isabelle Verhelle (Publius) Publicatiedatum: 02/12/2019 Artikel 14, derde lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State biedt aan een procespartij de mogelijkheid om de vordering tot behoud van de gevolgen van de bestreden

2019-12-11T12:31:28+00:00 11 december 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Verhindert een stedenbouwkundige overtreding de aktename van een milieumelding? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 24/09/2019 Verhindert een stedenbouwkundige overtreding de aktename van een milieumelding? Dit was het vraagstuk dat beslecht werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen in een arrest nr. RvVb-A-1819-1145 van 25 juni 2019. Concreet werd een melding aangevraagd en bekomen voor de uitbating van een danscafé, waarbij verzoekende partij

2019-10-01T11:43:42+00:00 1 oktober 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Taal in gerechtszaken is en blijft van openbare orde! (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius) Publicatiedatum: 21/09/2019 Het Grondwettelijk Hof heeft in een belangwekkend arrest nr. 120/2019 van 19 september 2019 artikel 5 van de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde vernietigd. Deze wet kaderde in de wil van de wetgever om

2019-09-24T08:33:02+00:00 26 september 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |