>Voeg code toe voor de </head> tag.Publius

Er kan afgeweken worden van kavelgrenzen in een verkaveling van meer dan 15 jaar oud (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 28/04/2021 Artikel 4.3.1., §1, 1e lid VCRO bepaalt dat een omgevingsvergunning wordt geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar is met (a) stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken; (b) verkavelingsvoorschriften in zaken van wegenis en openbaar groen; (c) andere verkavelingsvoorschriften dan deze

Startschot voor een nieuw Vlaams Pachtdecreet? (Publius)

Auteur: Celine Van De Velde (Publius)Publicatiedatum: 24/03/2021 Op 3 maart 2021 werd door N-VA een conceptnota over de hervorming van de pachtwetgeving ingediend in het Vlaamse Parlement. In die conceptnota worden de belangrijkste problemen in de huidige Pachtwet opgelijst en worden mogelijke oplossingen geformuleerd. De nieuwe regelgeving dient volgens de

2021-04-02T09:07:28+00:00 5 april 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Procedure met korte debatten niet onwettig, aldus de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 17/03/2021 Verzoekende partij verzette zich tegen de behandeling in korte debatten omdat ze niet wist waarom korte debatten in deze kunnen volstaan (kennelijk onontvankelijk, kennelijk ongegrond, kennelijk gegrond?). Ze stelde geen kennis te hebben van de standpunten van andere procespartijen en verbindt daaraan de conclusie

Grondwettelijk Hof schorst verbod persoonlijke verschijning geïnterneerden (Publius)

Auteur: Meindert Gees (Publius)Publicatiedatum: 25/02/2021 Het Hof schorst het tijdelijke en principiële verbod voor geinterneerden om in persoon te worden gehoord op de zittingen van de kamer voor de bescherming van de maatschappij met arrest van 25 februari 2021 met nr. 32/2021. Met artikel 46 van de wet van 20

2021-03-06T11:27:06+00:00 9 maart 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Zonevreemde opslagactiviteiten en vergunningsplichtige functiewijziging (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 27/02/2021 Met arrest van 24 februari 2021 veroordeelde het hof van beroep te Antwerpen beklaagden wegens een onvergunde functiewijziging: ‘Beklaagden gaan er verkeerdelijk vanuit dat het opslaan van elektrische apparaten/huisraad in een stalling in agrarisch gebied met commerciële doeleinden een niet-vergunningsplichtige handeling was. Immers, op

2021-03-06T11:24:51+00:00 6 maart 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

De discussie tussen (sub-) subgunningscriteria en beoordelingselementen: a never ending story (Publius)

Auteurs: Fien Van Daele en Sofie Logie (Publius)Publicatiedatum: 24/02/2021 Volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State is een subgunningscriterium een voorafgaand aan de toetsing bedacht gegeven waarmee de inschrijvingen min of meer stelselmatig worden vergeleken. Beoordelingselementen zijn gunstige of minder gunstige elementen die de beoordeling van een gunningscriterium

2021-02-26T11:20:01+00:00 2 maart 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Procedure voor Raad van State werkt niet enkel stuitend in het voordeel van verzoeker (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius)Publicatiedatum: 11/02/2021 In een arrest van vandaag, 11 februari 2021, heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat bij het indienen van een beroep voor de Raad van State de stuiting van de verjaring van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding ook moet gelden voor personen die benadeeld zijn door de nietigverklaring

2021-02-17T11:21:40+00:00 23 februari 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Caveat voor het woord ‘moeten’ in bestekken (Publius)

Auteurs: Sofie Logie en Fien D'Haenens (Publius)Publicatiedatum: 12/02/2021 Uit het recente arrest van 19 januari 2021 met nr. 249.527 van de Raad van State blijkt nog maar eens dat het gebruik van het woord ‘moeten’ in het bestek de beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid aanzienlijk inperkt. De Raad van State

2021-02-17T11:24:07+00:00 17 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Niet elke stedenbouwkundige verordening is plan-MER of plan-m.e.r.-screeningsplichtig (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius)Publicatiedatum: 08/02/2021 Dit bevestigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen in haar recent arrest nr. RvVb-A-2021-0553 van 21 januari 2021.  In de zaak werd een wettigheidsexceptie opgeworpen tegen de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake meergezinswoningen van de stad Aalst. Verzoekende partij betoogde dat de stedenbouwkundige verordening, die de weigeringsgrond vormde voor

2021-02-09T16:27:40+00:00 10 februari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Aansprakelijkheid bij talmen van een overheid (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 28/01/2021 In een vonnis van 15 januari 2021 legt de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, nog eens de principes uit: 'Algemeen geldt dat de fout van de administratieve overheid, die tot haar aansprakelijkheid kan leiden, bestaat in een gedraging die ofwel neerkomt op

2021-02-03T08:21:31+00:00 5 februari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |