>Voeg code toe voor de </head> tag.Publius

De discussie tussen (sub-) subgunningscriteria en beoordelingselementen: a never ending story (Publius)

Auteurs: Fien Van Daele en Sofie Logie (Publius)Publicatiedatum: 24/02/2021 Volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State is een subgunningscriterium een voorafgaand aan de toetsing bedacht gegeven waarmee de inschrijvingen min of meer stelselmatig worden vergeleken. Beoordelingselementen zijn gunstige of minder gunstige elementen die de beoordeling van een gunningscriterium

2021-02-26T11:20:01+00:00 2 maart 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Procedure voor Raad van State werkt niet enkel stuitend in het voordeel van verzoeker (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius)Publicatiedatum: 11/02/2021 In een arrest van vandaag, 11 februari 2021, heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat bij het indienen van een beroep voor de Raad van State de stuiting van de verjaring van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding ook moet gelden voor personen die benadeeld zijn door de nietigverklaring

2021-02-17T11:21:40+00:00 23 februari 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Caveat voor het woord ‘moeten’ in bestekken (Publius)

Auteurs: Sofie Logie en Fien D'Haenens (Publius)Publicatiedatum: 12/02/2021 Uit het recente arrest van 19 januari 2021 met nr. 249.527 van de Raad van State blijkt nog maar eens dat het gebruik van het woord ‘moeten’ in het bestek de beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid aanzienlijk inperkt. De Raad van State

2021-02-17T11:24:07+00:00 17 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Niet elke stedenbouwkundige verordening is plan-MER of plan-m.e.r.-screeningsplichtig (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius)Publicatiedatum: 08/02/2021 Dit bevestigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen in haar recent arrest nr. RvVb-A-2021-0553 van 21 januari 2021.  In de zaak werd een wettigheidsexceptie opgeworpen tegen de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake meergezinswoningen van de stad Aalst. Verzoekende partij betoogde dat de stedenbouwkundige verordening, die de weigeringsgrond vormde voor

2021-02-09T16:27:40+00:00 10 februari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Aansprakelijkheid bij talmen van een overheid (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 28/01/2021 In een vonnis van 15 januari 2021 legt de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, nog eens de principes uit: 'Algemeen geldt dat de fout van de administratieve overheid, die tot haar aansprakelijkheid kan leiden, bestaat in een gedraging die ofwel neerkomt op

2021-02-03T08:21:31+00:00 5 februari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Herstelvordering stedenbouwkundige inspectie niet steeds succesvol (Publius)

Auteur: Isabelle Verhelle (Publius)Publicatiedatum: 12/01/2021 De burgerlijke rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, heeft zich eind 2020 uitgesproken over een door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur aangevatte vordering tot afbraak van een 4-tal gebouwen (opgericht zonder vergunning) in agrarisch gebied. De eigenaar had na de dagvaarding een regularisatieaanvraag ingediend en

2021-01-14T09:01:16+00:00 15 januari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Raad van State kan zelf niet in de plaats van de aanbesteder de puntenimpact van een toegegeven vergissing beoordelen (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 04/01/2021 In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest  nr. 249.367 van 30 december 2020 gaf de aanbesteder toe dat er enkele foutjes waren geslopen in de beoordeling van offerte van een geweerde inschrijver. De Raad van State gaat onverbiddelijk over tot schorsing

2021-01-06T14:45:28+00:00 8 januari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Artikel 159 GW vergt een daadwerkelijk wettigheidsonderzoek (ook bij een belangenexceptie)(Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 21/12/2020 Zo besliste het Hof van Cassatie in het arrest nr. C.19.0301.N/1 van 7 december 2020: 'Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. Elk rechtsprekend orgaan

2021-01-06T12:29:59+00:00 6 januari 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

Geen halvering van de rechtsplegingsvergoeding bij gedeelde aansprakelijkheid (Publius)

Auteur: Dirk Van heuven (Publius) Publicatiedatum: 22/11/2020 In een dossier beslecht door de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, van 4 november 2020, werd de aansprakelijkheidsvordering van de Belgische Staat die zich aandiende als burgerlijke partij tot de helft herleid (de andere helft werd ten laste gelegd van de overheid zelf

2020-12-03T11:15:45+00:00 5 december 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Gemeentelijke aansprakelijkheid bij foutieve lijnstelling (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 27/11/2020 Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 26 november 2020 zich uitgesproken over een aanzienlijke schadeaanspraak met betrekking tot een foutieve lijnstelling. Het hof beslist dat de gemeenteweliswaar  fout heeft gehandeld maar dat er geen causaal verband bestaat tussen deze

2020-12-04T09:23:41+00:00 4 december 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |