>Voeg code toe voor de </head> tag.Publius

Hoe lang dient minnelijk te worden onderhandeld in het kader van een onteigeningsproject? (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius) Publicatiedatum: 16/10/2020 De Vlaamse decreetgever beoogt met het decreet tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 - zoals goedgekeurd door het Vlaams parlement op 14 oktober ll. en vandaag bekrachtigd door de Vlaamse regering - aan deze vraag tegemoet te

2020-10-17T07:33:42+00:00 17 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Gemeentelijke aansprakelijkheid bij mondelinge stedenbouwkundige informatie (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 08/10/2020 In een interessant vonnis van 6 oktober 2020 heeft de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, zich uitgesproken over de aansprakelijkheidsvordering wegens een mondeling adves door een personeelslid van de dienst omgeving over een zonevreemde verkaveling. De ambtenaar zou verkeerdelijk hebben aangegeven dat - mits wijziging (bijstelling) van

2020-10-17T07:31:05+00:00 17 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Beoordelingsbevoegdheid van de overheid bij de aktename van een melding klasse 3 (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 21/09/2020 In het arrest nr. RvVb-A-2021-0033 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich op 10 september 2020 uitgesproken over een interessant debat over de bevoegdheid van de bevoegde overheid voor de omgevingsvergunningsaanvraag van een inrichting klasse 3. De RvVb benadrukt dat de bevoegde overheid bij

2020-09-25T09:35:38+00:00 25 september 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Over de motivering van de (stedenbouwkundige) herstelvordering (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 09/09/2020 Voor het hof van beroep te Antwerpen werd door beklaagde opgeworpen dat de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur onvoldoende gemotiveerd was omdat er geen toets werd gemaakt aan de goede ruimtelijke ordening. In een arrest van 9 september verwerpt het hof van

2020-09-23T09:12:09+00:00 23 september 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Wijzigingen aan het Vlaams Onteigeningsdecreet op til? De onderhandelingsplicht nader gedefinieerd (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius) Publicatiedatum: 17/08/2020  Enkele Vlaamse parlementsleden hebben een voorstel van decreet tot wijziging van het Vlaams Onteigeningsdecreet ingediend. Het voorstel strekt ertoe het begrip 'minnelijke onderhandelingstermijn' te definiëren, de onteigenende instantie te verplichten om op straffe van nietigheid de minnelijke onderhandelingstermijn te vermelden in het voorlopig onteigeningsbesluit en de

2020-08-21T10:49:56+00:00 21 augustus 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Kan er nog abstractie gemaakt worden van oude verkavelingen bij omgevingsvergunningen? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 8/08/2020 We hebben er allemaal op gewacht en met arrest nr. RvVb-A-1920-1064 is ze er, de prejudiciële vraag aangaande artikel 4.3.1 §1, 1°, c VCRO waardoor bij een omgevingsvergunningsaanvraag abstractie kan gemaakt worden van verkavelingen die ouder zijn dan 15 jaar. Artikel 4.3.1 §1,

2020-08-10T07:02:30+00:00 11 augustus 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Grondwettelijk Hof versoepelt belangenvereiste Raad van State (Publius)

Auteurs: Jasper Stuer en Meindert Gees (Publius) Publicatiedatum: 09/07/2020 Het Grondwettelijk Hof werd met een prejudiciële vraag gepolst naar de invulling van de belangenvereiste bij een vernietigingsberoep bij de Raad van State. Naar aanleiding van een vernietigingsprocedure bij de Raad van State tegen twee benoemingsbeslissingen enerzijds, en de impliciete weigering

2020-07-13T06:30:47+00:00 16 juli 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Moet een prijsverantwoording van een totaalprijs in een overheidsopdracht cijfermatig zijn? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 04/07/2020 In overheidsopdrachten is de aanbesteder in beginsel verplicht om de inschrijver om verantwoording van schijnbaar abnormaal hoge of lage prijzen te vragen. Dat de prijsverantwoording van een eenheidsprijs cijfermatig is, lijkt logisch. Maar hoe zit het met de prijsverantwoording van een totaalprijs? Het

2020-07-13T06:38:22+00:00 13 juli 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Rechtsmisbruik kan een private (stedenbouwkundige) herstelvordering verhinderen (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 04/07/2020 In die zin oordeelt het Hof van Cassatie in een arrest van 27 januari 2020 waarbij de herstelvordering van een gebuur met betrekking'' tot de naast gelegen villa wordt afgewezen omdat de afbraak van de buurvilla buiten verhouding staat tot het voordeel dat de houder van

2020-07-07T15:35:57+00:00 9 juli 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Burenhinder: binnenkort één bevoegde basisrechter (Publius)

Auteur: Isabelle Verhelle (Publius) Publicatiedatum: 28/05/2020 De materiële bevoegdheid van de rechtbank voor vorderingen van hinder uit nabuurschap is reeds lang een punt van discussie. Artikel 591, 3° Ger.W. maakt de Vrederechter bevoegd voor geschillen inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van aan elkaar grenzende erven oplegt.

2020-06-05T07:33:15+00:00 5 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |