>Voeg code toe voor de </head> tag.pand

Pand op levende bankrekeningen: Swedbank arrest “revisited” (Corporate Finance Lab)

Auteurs: Ivan Peeters en Sean Jonckheere (PwC Legal - gastbloggers Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 22/12/2020 Collateral Richtlijn 1.         De invoering van de Richtlijn 2002/47/EG (de “Collateral Richtlijn”)[1] beoogde een communautaire, geharmoniseerde regeling te bewerkstelligen ter versterking van de positie van de gewaarborgde schuldeiser van een financiële zekerheidsovereenkomst en om systeemrisico’s in de financiële markten

2021-01-07T14:06:37+00:00 7 januari 2021|Categories: Insolventierecht Financieel recht|Tags: , , |

De tegenwerpelijkheid van de inpandgeving van intellectuele eigendomsrechten: ik zie, ik zie wat jij niet ziet? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Nils Wills (gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 23/10/2020 Op 1 januari 2018 trad na lang wachten de wet zakelijke zekerheden op roerende goederen (kortweg “de nieuwe pandwet”) in werking. Eén van de krachtlijnen hiervan is de afschaffing van de verplichte buitenbezitstelling van de in pand gegeven goederen. Vandaag vormt

Pandrecht (Mattijs, Voet & Co)

Auteur: Joris Mattijs (Mattijs, Voet & Co)   Publicatiedatum: 08/09/2020 Het is u vanzelfsprekend bekend dat het recht van pand een zakelijk zekerheidsrecht is waarmee een roerende zaak of een vordering (onderpand) bezwaard kan worden. Het pandrecht wordt gevestigd om bij voorrang een geldsom te krijgen voor geleverde diensten of

2020-09-10T14:21:47+00:00 15 september 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Het retentierecht is springlevend: steun van de wetgever én het Hof van Cassatie (Schoups)

Auteurs: Sam Ledent, Dave Mertens en Irgen De Preter (Schoups) Publicatiedatum: 11/05/2020 Het retentierecht is het recht van de schuldeiser (de “retentor”) om de teruggave van een goed dat hem door zijn schuldenaar werd overhandigd, op te schorten zolang de schuldenaar de schuldvordering in verband met dat goed niet heeft voldaan.

Gebruik van het Nationaal pandregister: de Gegevensbeschermings-autoriteit heeft op 19 juni 2019 haar advies gegeven over het ontwerp-KB (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/07/2019 De Vice-eerste Minister en de Minister van Financiën heeft de Autoriteit geraadpleegd voor advies over een ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik

2019-10-14T12:12:03+00:00 22 juli 2019|Categories: Privacy recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Uitwinning van het bezitloos pand: Burgerlijk Wetboek gewijzigd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 24/06/2019 De “Wet houdende diverse financiële bepalingen” van 2 mei 2019, gepubliceerd in het Staatsblad van 21 mei 2019, bevat een verduidelijking met betrekking tot de verplichte wachtperiode én een wijziging inzake de betwistingsmogelijkheden bij het uitwinnen van een bezitloos pand: Bedoeling van de wetswijziging: zie vanaf

2019-10-14T12:22:05+00:00 24 juni 2019|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Uitbreiding van het eigendomsvoorbehoud onder de nieuwe pandwet – naar een betere bescherming voor de schuldeiser (Firmus Advocaten)

Auteur: Firmus Advocaten Publicatiedatum: 13/05/2019 Eigendomsvoorbehoud – Algemeen Voor leveranciers van roerende goederen (bv. auto’s of bouwmaterialen) is het aangewezen dat zij in hun overeenkomsten een clausule van eigendomsvoorbehoud inlassen. Met zulke clausule wordt bedongen dat de eigendomsoverdracht van leverancier/schuldeiser naar klant/schuldenaar, die normalerwijze onmiddellijk plaatsvindt, wordt opgeschort totdat de

Eigendomsvoorbehoud, ook wanneer uw goederen zijn doorverkocht ? Ja, indien… (Belexa Advocaten)

Auteur: Benoit Beele (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 03/07/2018 Een clausule van eigendomsvoorbehoud is zeer gebruikelijk in algemene factuurvoorwaarden. Het is in principe enkel tegenstelbaar aan uw mede-contractant, maar de nieuwe Pandwet biedt de schuldeiser mits registratie meer mogelijkheden en een betere positie. De wijze van uitvoering van uw rechten is ook aangepast

Kan u uw goederen terughalen bij niet-betaling? (Monard Law)

Auteur: Michiel Valkeners (Monard Law) Publicatiedatum: 30/04/2018 Een clausule van eigendomsvoorbehoud wordt als onmisbaar beschouwd in commerciële samenwerkingsovereenkomsten en wordt vaak opgenomen in algemene voorwaarden van leveranciers. Zodoende blijft men immers als verkoper eigenaar van de verkochte goederen tot op het ogenblik dat de volledige kooprijs van de goederen werd voldaan.

De invloed van de nieuwe Pandwet op de bouwsector : het eigendomsvoorbehoud voor aannemingsovereenkomsten sinds 1 januari 2018 (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Tuur Latré (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: maart 2018 Beding van eigendomsvoorbehoud Volgens artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek is er eigendomsoverdracht van zodra de koper en de verkoper een wilsovereenstemming hebben bereikt over de zaak en de prijs, ook al is er nog tot geen enkele betaling, noch levering overgegaan. Koper