>Voeg code toe voor de </head> tag.omgevingsvergunning

Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke termijnverlengingen en procedurele aanpassingen (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Jan Roggen en Laura Thewis (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 27/03/2020 In het kader van de strijd tegen COVID-19 verleende het Vlaams Parlement op 20 maart jl. machtiging verleend aan de Vlaamse Regering om nadere regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen in diverse

Vlaamse Regering talmt met maatregelen in het Omgevingsrecht om problematiek COVID-19 te milderen (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 20/03/2020 Impact Coronavirus op de verschillende vergunningsprocedures  Op 18 maart 2020 gaf het Vlaams Parlement groen licht voor een nooddecreet met als doel de juridische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Het decreet voorziet twee zaken: 1. een vrijstelling van vergunningsplicht voor de bouw en

Coronavirus: vrijstelling van vergunningsplicht voor constructies die nodig zijn in de strijd tegen COVID-19 (Schoups)

Auteurs: Kristof Hectors en Jasper Van Steenbergen (Schoups) Publicatiedatum: 19/03/2020 De Vlaamse regering zet het licht op groen voor het zogenaamde ‘nooddecreet’. Met dit decreet wordt een vrijstelling van de vergunningsplicht toegestaan voor de bouw en uitbating van extra ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, extra productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal,

2020-03-19T11:55:20+00:00 19 maart 2020|Categories: Bouwrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Beroepsprocedures tegen uw omgevings-vergunningsaanvraag? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Kobe Ghysels (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 27/02/2020 Waarom? Alvorens bepaalde vastgoedprojecten of bouwwerken kunnen worden uitgevoerd, dient er over een omgevingsvergunning te worden beschikt (cf. dit zijn doorgaans ‘vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen’). Het bekomen van een dergelijke omgevingsvergunning kan in sommige gevallen echter een lange tijd in beslag nemen en dit eens te meer wanneer de aanvrager wordt geconfronteerd

Advies gemeente steeds noodzakelijk in administratief beroep (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 12/02/2020 Artikel 59, tweede lid van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt uitdrukkelijk dat het advies van het college van burgemeester en schepenen dan wel van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dient te worden ingeroepen in administratief beroep, tenzij het beroep zou zijn ingesteld door het college zelf. In een zaak waarbij

2020-02-25T15:02:14+00:00 25 februari 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Beroepschrift indienen in het Omgevingsloket? Een update! (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Kobe Ghysels (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: januari 2020 Vanaf 20 januari 2020 werd de wijze waarop een beroepsschrift in het Omgevingsloket moet worden ingediend grondig gewijzigd. Vanaf deze datum worden alle beroepschriften samengesteld en ingediend via “het burgerloket”. Dit is dus eveneens verplicht voor de beroepsschriften die door derden

2020-01-23T17:11:38+00:00 27 januari 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Vergunningsplicht? Vroeger wel, nu niet meer of toch opnieuw? (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 10/10/2019 De Codextrein heeft de definitie van “verkaveling” gewijzigd. Een omgevingsvergunning is niet nodig voor het verkavelen van gronden als men beschikt over een woning op een groot perceel en men een deel van dat perceel wil afsplitsen om te verkopen voor de bouw van één woning. Een

Raad voor Vergunningsbetwistingen spreekt zich uit over de melding van de beroepstermijn op het omgevingsloket (Publius)

Auteur: Merlijn De Rechter (Publius) Publicatiedatum: 01/10/2019 Aangezien het Omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten niet meer voorzien in een attest van aanplakking - hetgeen de start van de beroepstermijn voor derden akteert - rees de vraag waarop een derde zich dan wel moest beroepen om de laatste dag van de beroepstermijn te

Eerste arrest omtrent bewijskracht van ‘foutieve’ informatie op omgevingsloket is een feit! (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 02/09/2019 Gelet op het feit dat het Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) en het Omgevingsvergunningsbesluit (OVB) niet meer voorzien in de verplichte afgifte van een attest van aanplakking met daarin vermeld de eerste dag van aanplakking van een vergunningsbeslissing aan een belanghebbende derde die hierom verzoekt, was het de

Decreet Gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (Publius)

Auteur: Merlijn De Rechter (Publius) Publicatiedatum: 13/08/2019 Op 12 augustus 2019 werd het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet heft de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op en voorziet in een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle