Betekent een nietige koop-verkoop ook het einde van uw hypotheek? (Janson)

Auteur: Jasmine Malekzadem (Janson) Publicatiedatum: 21/05/2021 Sinds kort klinkt het antwoord hierop veeleer ontkennend. De nietigheid van een overdracht ten bezwarende titel, betekent volgens bepaalde rechtspraak niet het verval van de hypotheek op het vervreemde goed. Het Hof van Cassatie heeft zich in een arrest van 22 januari 2021 (C.20.0143.N) verrassend uitgesproken over de draagwijdte…

Lees meer

Absolute nietigheid van (alle?) overeenkomsten gesloten door aanbesteder met schending van het gelijkheids- en transparantiebeginsel (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Carlo Cardone en Janice Demeester (Schoups) Publicatiedatum: 24/03/2021 Het Hof van Cassatie heeft in een bijzonder boeiend arrest van 22 januari 2021(C.19.0303.N) – voortbouwend op een arrest van het Hof van Justitie van 14 november 2013 (C-221/12) n.a.v. een prejudiciële vraag in het kader van hetzelfde geschil – geoordeeld dat de verplichting…

Lees meer

Overeenkomst met een ongeoorloofd voorwerp: absoluut nietig of kan nietigheid door partijen worden gedekt? Cassatie-arrest 07.11.2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/12/2019 Arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 25.06.2018 De appelrechters stellen vast en oordelen dat: het aannemingsbedrijf zich verbond tot het oprichten van een woning en bijhorende garage de uitvoering van de werken aanleiding gaf tot tal van geschillen de bouwheer uiteindelijk de nietigheid van de overeenkomst vorderde wegens…

Lees meer

Nietigheden in het verbintenissenrecht: wat wordt er voorgesteld in het wetsvoorstel van 3 april 2019? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/11/2019 LegalNews.be selecteerde de artikelen inzake de ‘nietigheden’, die opgenomen zijn onder ‘Onderafdeling 3. Nietigheid’ in het op 3 april 2019 ingediende Wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek: 1. Artikel 5.60. – Nietigheidsgronden Definitie: Een contract dat niet voldoet aan de geldigheidsvereisten is nietig. Het contract…

Lees meer

Kan een overeenkomst die op enig moment nietig was wegens strijdigheid met het kartelverbod herleven? (Monard Law)

Auteur: Caroline Cauffman (Monard Law) Publicatiedatum: 31/01/2018 Wanneer een rechtbank een overeenkomst nietig verklaart omdat regels van contractenrecht geschonden zijn (bijvoorbeeld omdat de overeenkomst is gesloten onder invloed van dwaling of bedrog), dan wordt die overeenkomst geacht nooit te hebben bestaan. Ze is nooit geldig geweest en ze zal nooit geldig worden. Enkele uitzondering buiten beschouwing…

Lees meer

Het Hof van Cassatie bevestigt de nietigheid van lijfrenteovereenkomsten bij gebrek aan alea (Laga)

Auteurs: Alain Laurent Verbeke en Bart Verdickt (Laga) Publicatiedatum: 16/01/2018 Een lijfrente is een kanscontract Het Burgerlijk Wetboek kwalificeert de lijfrente als een kanscontract (1). Partijen verbinden zich niet tot gelijkwaardige prestaties, in tegenstelling tot wat geldt voor vergeldende contracten. Ze voorzien in een gelijkwaardige kans op winst of verlies voor elke partij. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat…

Lees meer