Ladies and gentlemen, brace for impact: sociale uitbuiting op het hoogste niveau (Mploy)

Auteur: Rob Valkeneers (Mploy) Wanneer men het heeft over sociale uitbuiting, denkt men bijna automatisch aan misbruiken in de bouw- en transportsector of in de fruitteelt. Bijna dagelijks worden deze sectoren immers geviseerd wegens illegale tewerkstelling, zwartwerk, inbreuken op minimumlonen en veiligheidsreglementering, schijnzelfstandigheid, enz. Onze beeldvorming is echter vertekend. Onze beeldvorming van sociale uitbuiting is…

Lees meer

Blijvende overmacht door arbeidsongeschiktheid: nieuwe regeling (Mploy)

Auteur: Ludo Vermeulen (Mploy) Wet 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid (BS 18 november 2022) De beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van blijvende overmacht door de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is volledig apart geregeld in het nieuwe artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet, ingevoerd door de wet van 30 oktober 2022. 1. Wachttijd. Om te beginnen…

Lees meer

Gewaarborgd loon weigeren een garantie voor problemen? (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy) Arbh. Hasselt 16 juni 2020: wie maakt de controle onmogelijk? Een werkneemster meldde zich ziek na een conflict met de werkgever. Die stuurde een controlearts op pad. De arts bood zich thuis bij de werkneemster aan maar hij werd niet binnengelaten door haar echtgenoot. Hij diende daarop rechtsomkeer te maken en…

Lees meer

Overuren en bewijslast – stand van zaken (Mploy)

Auteur: Merel Van de Voorde (Mploy) Een werknemer voert aan dat hij overuren gepresteerd heeft, maar dat hij hiervoor niet werd vergoed. De werkgever ontkent dat de werknemer extra uren gemaakt heeft. Wie moet in die situatie het bewijs leveren? Het Hof van Justitie wees in een arrest van 19 mei 2019 op de noodzaak…

Lees meer

De bevoegdheden van de sociale inspectie zijn uitgebreid (Mploy)

Auteur: Mploy Wet 1 april 2022 tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie (BS, 28 april 2022) Wij schreven in de vorige nieuwsbrief over de versoepeling van de regeling rond mystery calls in de strijd tegen discriminatie.…

Lees meer

Discriminatie op de arbeidsmarkt – wetsontwerp tot uitbreiding van mystery calls goedgekeurd (Mploy)

Auteur: Mploy In het kader van de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt kunnen sociaal inspecteurs sinds 2018  zogenaamde mystery calls uitvoeren. Zo mag bijvoorbeeld een sociaal inspecteur onder een valse naam solliciteren om een discriminatoire aanwervingspraktijk bij een werkgever bloot te leggen. In de praktijk maken sociaal inspecteurs amper gebruik van deze – nochtans…

Lees meer

De ontslagbescherming van de preventieadviseur (Mploy)

Auteur: Eline Jacobs (Mploy) Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout 10 januari 2022, niet uitgegeven Potje breken is potje betalen – over de beschermingsvergoeding van preventieadviseurs en latere beëindigingen van de arbeidsovereenkomst. Een werkgever zegt de arbeidsovereenkomst met een werknemer op met een opzegtermijn van 3 maanden en 18 weken. Enkele weken later, nadat de opzegtermijn dus al…

Lees meer

Vrijspraak voor belemmeren van het toezicht uitgeoefend door de sociale inspectie – Corr. Tongeren 9 december 2021 (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy) Corr. Tongeren 9 december 2021, niet uitgegeven De rechtbank spreekt een man vrij die beschuldigd werd van het belemmeren van het toezicht uitgeoefend door de sociale inspectie. Een sociaal inspecteur die vanuit haar wagen foto’s neemt en dan wegrijdt, heeft haar controle beëindigd. Men kan het onderzoek van een sociaal controleur…

Lees meer

Opgelet met het ontslag van oudere werknemers (MPloy)

Auteur: Roy Melis (MPloy) Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt 17 december 2021, niet uitgegeven. De onterechte toepassing van de verkorte opzegtermijn in geval van pensionering (artikel 37/6 Arbeids-overeenkomstenwet) kan aanleiding geven tot een schadevergoeding wegens leeftijdsdiscriminatie gelijk aan 6 maanden loon. Een werkgever (hierna ‘de nv’) zegde de arbeidsovereenkomst met werknemer V. op met een opzegtermijn…

Lees meer