Beheersvolmacht: fiscaal goedgekeurd (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juni 2021 Een beheersvolmacht is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een goed een volmacht geeft aan een derde om dit goed te beheren en er desgevallend over te beschikken (in naam en voor rekening van de eigenaar). Dit kan zowel onderhands als notarieel, hoewel een notariële volmacht verplicht is in bepaalde…

Lees meer

De voorafgaande beslissing nr. 16046 inzake de “schenking deelbewijzen maatschap onder last tot betaling rente aan schenkers” vernietigd door het Hof van beroep te Gent – Vlabel berust (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 03/05/2021 Op 1 december ll. verscheen een bericht op deze website waarin werd vermeld dat het Hof van Beroep te Gent in een arrest van diezelfde dag uitspraak had gedaan over het al dan niet toepassen van de art. 2.7.1.0.9 VCF en art. 2.7.1.0.3, 3° jo. 3.17.0.0.2…

Lees meer

Praktische problemen bij het optreden van een maatschap in het rechtsverkeer (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 01/03/2021 De maatschap is niet onderworpen aan een formeel regime inzake oprichting en openbaarmaking (neerlegging van (een uittreksel uit) de oprichtingsakte en bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad), zoals dat wel geldt voor rechtspersonen. Daarmee hangt samen dat de maatschap geen regels kent zoals art. 2:18…

Lees meer

Het afgescheiden vermogen van de maatschap en de regels inzake het ouderlijk gezag bij minderjarige maten (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 25/02/2021 De maatschap heeft een eigen vermogen, afgescheiden van de vermogens van de maten. Waar dit onder het W.Venn. door de meeste hedendaagse auteurs werd bepleit, blijkt dit sinds de invoering van het WVV duidelijk uit art. 1:1 en 4:13-4:15 WVV. Het afgescheiden vermogen betekent dat voor vermogensrechtelijke…

Lees meer

De familiale maatschap: VLABEL bakent grenzen controlevoorbehoud af (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Frank De Langhe en Robbe Dumont (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 09/12/2020 In een recent gepubliceerde voorafgaande beslissing spreekt de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uit omtrent een al te groot controlevoorbehoud in de familiale maatschap. Omzichtigheid met betrekking tot het opstellen van de statuten lijkt geboden. De maatschap als controlevehikel De maatschap, die geen rechtspersoonlijkheid…

Lees meer

De voorafgaande beslissing nr. 16046 inzake de “schenking deelbewijzen maatschap onder last tot betaling rente aan schenkers” vernietigd door het Hof van beroep te Gent (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 01/12/2020 Op 14 november 2016 nam Vlabel een zeer merkwaardige beslissing inzake een voorgenomen schenking van deelbewijzen van een op te richten maatschap onder last tot betaling van een rente van 3% aan schenkers. De betrokken belastingplichtigen stelden een vordering in tot nietigverklaring van deze beslissing bij…

Lees meer

Inspringen met het maatschapsvermogen in het familiebedrijf (Deloitte)

Auteur: Ellen Bonte (Deloitte) Publicatiedatum: 28/05/2020 Eén van de essentiële kenmerken van de maatschap is het ‘winstoogmerk’. Dit betekent dat het ingebrachte vermogen als een goed huisvader moet worden beheerd, teneinde dit vermogen minstens in stand te houden en bij voorkeur te doen aangroeien. Maar wat indien het plots moeilijk gaat in het familiebedrijf? Kan…

Lees meer

Boekhoudplicht van de maatschap: ontwerp CBN-advies (Deloitte Legal)

Auteur: Deloitte Legal Publicatiedatum: 25/05/2020 Sinds de inwerkingtreding van de het nieuwe ondernemingsrecht (Wet van 15 april 2018), kwalificeert de maatschap als ‘onderneming’ en moet zij een boekhouding voeren en een jaarrekening opstellen. Tenzij de omzet (exclusief BTW) van de maatschap minder dan 500.000 EUR was in het laatste boekjaar, gaat het om een dubbele…

Lees meer

Ontwerpadvies CBN over de boekhoudkundige verplichtingen van de maatschap (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: 22/04/2020 De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft op 14 april jl. een ontwerpadvies over de boekhoudkundige verplichtingen van de maatschap gepubliceerd op haar website. Wij gaan hier niet in op de meer technische aspecten van het ontwerpadvies (klik hier voor de volledige tekst), maar wel op enkele punten die van belang zijn voor familiale maatschappen…

Lees meer