>Voeg code toe voor de </head> tag.Larcier

Gesplitste aankoop vruchtgebruik – blote eigendom. Tegenbewijs voor gesplitste aankopen (Larcier)

Gesplitste aankoop vruchtgebruik – blote eigendom. Tegenbewijs voor gesplitste aankopen. Standpunt nr. 15004 van 03.10.2016. Uittreksel uit het boek ‘Over Vlaamse Erf- en Registratiebelasting – Update 2015’ (Larcier – maart 2017)

Intragroepsverrichtingen en de invloed van het groepsbelang op het vennootschapsbelang (Larcier)

Uittreksel ‘Misbruik van vennootschapsgoederen’ (Larcier – 2017) - Intragroepsverrichtingen kunnen uit hun aard ontegensprekelijk binnen de toepassingssfeer van artikel 492bis Sw. vallen: overdrachten van fondsen van een dochtervennootschap aan de moedervennootschap, interne winstverschuivingen binnen de groep, interne leningen tegen opmerkelijk lagere of hogere rentevoeten dan de gemiddelde marktrentevoeten, inpandgeving van activa

2017-02-03T09:02:16+00:00 3 februari 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: |

De burgerlijke vordering inzake bestuurdersaansprakelijkheid, ingesteld voor de burgerlijke rechter (Larcier)

Uittreksel ‘Misbruik van vennootschapsgoederen’ (Larcier – 2017) - Luidens artikel 61 W.Venn. zijn de leden van de vennootschapsorganen in beginsel persoonlijk niet verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap. Met betrekking tot verenigingen zonder winstoogmerk is de situatie identiek. De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan

2017-02-03T08:56:27+00:00 3 februari 2017|Categories: Gerechtelijk recht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Bescherming van de Mededinging. Restrictieve mededingingspraktijken (Larcier)

Uittreksel Duiding Mededinging Larcier 2016 - De afwegingsvoorwaarden van artikel 101, lid 3 VWEU zijn ten gronde dezelfde als die van het EEG-Verdrag, en worden meestal gepresenteerd als de twee positieve en twee negatieve voorwaarden: a) de samenwerking draagt bij tot de verbetering van de productie, distributie, dan wel tot de

2016-12-09T09:37:13+00:00 9 december 2016|Categories: Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , , |