>Voeg code toe voor de </head> tag.Joachim Meese

Verzoekschrift voorlopige invrijheidstelling ingediend per fax na het sluiten der griffie is neergelegd op de volgende werkdag (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 04/12/2019 Eerder dit gerechtelijk jaar besliste het Hof van Cassatie dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling kan worden neergelegd per faxbericht (Cass. 3 september 2019, zie over dat arrest ons bericht van 10 september 2019). In een arrest van 29 november 2019 (P.19.1147.N) verduidelijkt het Hof

Strafbaarheid van het zonder toestemming verspreiden van seksueel getint audio- of beeldmateriaal, vereist geen herkenbaarheid van het slachtoffer voor derden (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 07/11/2019 Artikel 371/1, 1e lid, 2° van het Strafwetboek bestraft hij die de beeld- of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten toont, toegankelijk maakt of verspreidt, ook al heeft die persoon ingestemd met

2019-11-17T11:49:39+00:00 18 november 2019|Categories: Privacy recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Afschaffing onmiddellijk cassatieberoep inzake uithandengeving is ongrondwettig (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 24/10/2019 In een arrest van 24 oktober 2019 (nr. 161/2019) beslist het Grondwettelijk Hof dat het feit dat geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de beslissing tot uithandengeving, niet verenigbaar is met de Grondwet. Een beslissing tot uithandengeving houdt in dat een minderjarige die

Hoger beroep tegen beschikking van de raadkamer inzake internering vereist grieven (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese - advocaat Publicatiedatum: 11/10/2019 In een arrest van 8 oktober 2019 (P.19.0611.N) heeft het Hof van Cassatie beslist dat het hoger beroep dat wordt ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer waarbij een beslissing wordt genomen inzake internering, slechts ontvankelijk is als er grieven worden geformuleerd tegen

2019-10-19T10:24:49+00:00 19 oktober 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Ook hoger beroep tegen de beslissing die het verzet als gedaan beschouwt, maakt grond van de zaak aanhangig (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 27/09/2019 Dat de zogenaamde Potpourri II-wet (wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie) de rechtsmiddelen verzet en hoger beroep in strafzaken nodeloos complex heeft gemaakt, was al langer duidelijk. In een arrest van

2019-10-03T17:06:40+00:00 3 oktober 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Minnelijke schikking en vermoeden van onschuld (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 28/09/2019 Overeenkomstig artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) wordt eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. Een verdachte geniet dus van

2019-10-01T11:31:43+00:00 2 oktober 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Duitse parketmagistraat onvoldoende onafhankelijk om Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 28/05/2019 In twee belangrijke arresten van 27 mei 2019 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over het uitvaardigen van een bevel tot aanhouding door een magistraat van het parket. Daar waar in België over het uitvaardigen van een (Europees) bevel tot aanhouding wordt beslist

2019-06-05T17:49:21+00:00 5 juni 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Beroepsverbod kan ook opgelegd worden aan een rechtspersoon (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese  Publicatiedatum: 05/05/2019 Artikel 7bis Strafwetboek somt de straffen op die kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. Die opsomming is echter niet volledig, zo blijkt uit een arrest van het Hof van Cassatie van 30 april 2019 (P.18.1265.N). Ook straffen die in bijzondere strafwetgeving zijn opgenomen, kunnen op rechtspersonen

Weigering om getuigen à décharge te horen vereist concrete motivering (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 28/02/2019 Over de verplichting van de vonnisrechter om getuigen à charge te horen wanneer de beklaagde daarom verzoekt, is het standpunt van de rechtspraak ondertussen genoegzaam bekend. Gaat het echter om een vraag tot het horen van een getuige à décharge, dan is de toestand iets anders. In een

2019-03-12T09:18:10+00:00 12 maart 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Vanop privaat terrein foto’s nemen van een binnenkoer die aan het straatzicht is onttrokken, kan niet zonder toestemming onderzoeksrechter (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 20/02/2019 In een recent arrest (12 februari 2019, P.18.1037.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat wanneer de politie vanop privaat terrein foto’s neemt van de binnenkant van een woning of van aanhorigheden bij deze woning die niet zichtbaar zijn vanop straat (of vanop andere openbare terreinen),