>Voeg code toe voor de </head> tag.insolventierecht

Tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden (wet 21 maart 2021) verlengd tot 16 juli 2022 door KB van 24 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 30/06/2021 De ministerraad had op 11 juni 2021 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verlenging van de tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden. De huidige bepalingen golden tot 30 juni 2021, maar door de vertragingen opgelopen bij de omzetting van de herstructureringsrichtlijn worden

2021-06-30T08:49:19+00:00 30 juni 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Grondwettelijk hof biedt gefailleerde natuurlijke personen een tweede kans op een tweede kans (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 25/05/2021 Het insolventierecht ingevoerd in 2018 heeft als doel het tweedekansondernemerschap te bevorderen. Daardoor laat de wet toe dat de natuurlijke persoon gefailleerde die binnen de drie maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis om kwijtschelding verzoekt, nagenoeg automatisch wordt bevrijd van zijn restschulden. In de rechtspraak

Eenvoudiger toegang tot de WCO zorgt voor extra zuurstof voor ondernemingen in moeilijkheden (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 16/04/2021 Meer dan twee maanden hebben we er op moeten wachten, maar op 21 maart 2021 kwam eindelijk de goedkeuring van de wet die de insolventiewetgeving gedeeltelijk en tijdelijk hervormt. Dit was bijna twee maanden nadat het algemene moratorium op faillissementen

De implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn: naar een nieuw evenwicht tussen aandeelhouders en schuldeisers? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 01/04/2021 De Belgische wetgever is naarstig bezig met de implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn. De meest logische manier om die richtlijn te implementeren naar Belgisch recht is via de reorganisatieprocedure door collectief akkoord (zie hierover reeds eerder mijn blogpost op dit forum en mijn publiek toegankelijke

2021-04-02T09:51:20+00:00 5 april 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Wijzigingen aan boek XX WER: wetgever zet (nog meer) in op continuïteit (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens, Sam Ledent en Emilie Bogaerts (Schoups)Publicatiedatum: 22/03/2021 Sinds 1 februari 2021 is er geen moratorium op faillissementen meer van kracht. De federale regering oordeelde dat het niet opportuun was om die crisismaatregel (waarvoor u hier en hier meer leest) te verlengen. Wel kondigde minister van justitie Vincent Van Quickenborne nieuwe maatregelen aan

Evolutie in het insolventierecht: na de moratoria een tijdelijk lightregime voor de reorganisatie (Eubelius)

Auteurs: Dominique De Marez en Frederik De Leo (Eubelius)Publicatiedatum: 26/03/2021 Nadat de wetgever eerder tijdelijke moratoria inzette om de door de Corona-crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen, kiest hij nu voor een andere aanpak. De procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt tijdelijk aangepast, zodat het voor ondernemingen in moeilijkheden gemakkelijker wordt om

De procedure van gerechtelijke reorganisatie als reddingsboei: de wetgever wijzigt en vereenvoudigt tijdelijk de spelregels (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 26/03/2021 Vandaag (26 maart 2021) werd de Wet van 21 maart 2021 tot wijziging van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waarmee hoofdzakelijk de regels van de procedure van gerechtelijke reorganisatie aan een herziening worden onderworpen. In plaats van

Bijkomend nuttig handvat voor ondernemingen in moeilijkheden (Van Havermaet)

Auteur: Ann Dauven (Van Havermaet)Publicatiedatum: 25/03/2021 Na het aflopen van de bescherming tegen inbeslagnames en faillissementen op 31 januari 2021, kondigde de minister van Justitie een herlanceringsprocedure aan. Het lijkt erop dat de Minister woord heeft gehouden. Einde vorige week werd immers het wetsvoorstel (weliswaar in tweede lezing) tot wijziging

Arrest 24 maart 2021, Belgische Staat aansprakelijk voor foute omzetting Europese Richtlijn 2001/23/EG in WCO (Hoven & Rechtbanken)

Auteur: Hoven & RechtbankenPublicatiedatum: 25/03/2021 De Belgische Staat beging een fout door wetgeving uit te vaardigen die strijdig is met de Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001. Dat besliste het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt in een arrest van 24 maart 2021. Meer bepaald is het oude artikel 61, §

Belgium introduces pre-pack reorganisation (Corporate Finance Lab)

Authors: Eric Blomme and Cécile Odeurs (Corporate Finance Lab)Publication date: 24/03/2021 The COVID-19 pandemic has put the rescue of struggling but viable businesses front of the agenda.  The initial response of the Belgian government and legislator was a moratorium on enforcement measures and bankruptcy petitions.  Such moratorium can however not be a