De niet-bevoorrechte minderheidsschuldeiser: onbekend is onbemind?! (Corporate Finance Lab)

Auteur: Dennis Cardinaels (Corporate Finance Lab) De analogie tussen corporate governance van solvabele en insolvency governance van insolvabele ondernemingen biedt nader inzicht in de reorganisatie en/of vereffening-verdeling van zulke insolvabele ondernemingen en de desbetreffende rechten van de betrokken actoren.[1] Meer in het bijzonder nemen niet-bevoorrechte schuldeisers in dit kader de positie van aandeelhouders economisch gezien…

Lees meer

Gefailleerde natuurlijke persoon die niet (tijdig) om de kwijtschelding van de restschulden verzocht, doe het alsnog binnen de zes maanden! (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Het Grondwettelijk Hof heeft eind vorige week het wetsartikel vernietigd dat bepaalt dat de gefailleerde natuurlijke persoon binnen de vervaltermijn van drie maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van de restschulden moet indienen, opdat hij het recht op kwijtschelding niet onherroepelijk verliest. Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat…

Lees meer

Vervaltermijn voor de natuurlijke persoon-gefailleerde om kwijtschelding te verzoeken strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Arrest Grondwettelijk hof van 21 oktober 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Het artikel XX.173, § 2 WER § 1. Indien de gefailleerde een natuurlijke persoon is, zal hij ten aanzien van de schuldeisers worden bevrijd van de restschulden, onverminderd de zakelijke zekerheden gesteld door de schuldenaar of derden. De kwijtschelding heeft gevolgen voor de onderhoudsschulden van de gefailleerde noch voor de schulden voortvloeiend uit…

Lees meer

De gemeenrechtelijke beperkingen inzake derdenverzet zijn niet van toepassing op het derdenverzet tegen een faillietverklarend vonnis – Cass. 9 september 2021 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Vincent Verlaeckt (gastblogger Corporate Finance Lab) Met het arrest van 9 september 2021 (C.21.0043.N) heeft het Hof van Cassatie nogmaals de processuele autonomie en specialiteit van de insolventiewetgeving bevestigd. Het Hof diende zich uit te spreken over de toepasselijkheid van artikel 1122, 2de lid, 3° Ger.W. op een ingesteld derdenverzet tegen het faillietverklarend vonnis. Dit artikel bevat…

Lees meer

Nieuw: ‘centraal register van economische knipperlichten’ (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio) Publicatiedatum: 02/09/2021 Met ingang van 5 juli 2021 (KB 13 juni 2021) werd in België een nieuw ‘centraal register van economische knipperlichten’ in het leven geroepen. Dit register heeft tot doel ondernemingen in moeilijkheden sneller op te sporen, om zo de gepaste maatregelen te kunnen treffen. Kamers voor Ondernemingen In Moeilijkheden…

Lees meer

Cass. 23 september 2019: derdenbeslag en de gerechtelijke reorganisatie (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Auteur: Inge Vandeplas (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht) Publicatiedatum: 21/11/2019 De feiten van dit arrest waren als volgt. Op 2 februari 2016 legt een schuldeiser beslag onder derden bij een bank ten last van NV Grondvest. Op het ogenblik dat het derdenbeslag wordt gelegd, is de procedure van gerechtelijke reorganisatie in hoofde van NV Grondvest reeds geopend.…

Lees meer

Tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden (wet 21 maart 2021) verlengd tot 16 juli 2022 door KB van 24 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 30/06/2021 De ministerraad had op 11 juni 2021 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verlenging van de tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden. De huidige bepalingen golden tot 30 juni 2021, maar door de vertragingen opgelopen bij de omzetting van de herstructureringsrichtlijn worden ze verlengd tot 16…

Lees meer