>Voeg code toe voor de </head> tag.Imposto Advocaten

Wanneer een fiscale controle de verliescompensatie dreigt onderuit te halen… (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Steven Vancolen (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 15/04/2021 Een fiscale controle bij een vennootschap gaat veelal gepaard met een al dan niet belangrijke rechtzetting. In het verleden kon deze rechtzetting desgevallend worden getemperd. Op de bijkomende belastbare grondslag konden immers alle klassieke aftrekken worden toegepast zoals de compensatie met

De redelijke termijn bij fiscale betwistingen: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt België… (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 15/01/2021 Recent werd de Belgische Staat door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) veroordeeld wegens de schending van artikel 6 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). Dit artikel waarborgt het recht op een

2021-01-16T09:49:07+00:00 18 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Minnelijke schikking met het parket – legaliteitsbeginsel onwrikbaar…: afkoopsom aftrekbaar als beroepskost, ook na de recente wetswijzigingen! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 15/01/2021 Artikel 216 bis Sv. biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden in het kader van een strafprocedure de verdachten voor te stellen een bepaalde geldsom te betalen. Indien de betrokkene hierop ingaat, vervalt de strafvordering. Hij heeft dan een

Hervorming Vlaamse erf- en schenkbelasting vanaf 1 juli 2021 – een vooruitblik (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Louis Kemseke (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 29/10/2020 De Vlaamse regering heeft op 18 september 2020 een voorontwerp van decreet tot hervorming van de erf- en schenkbelasting goedgekeurd. Het voorontwerp wacht thans op advies van de Raad van State. Het advies van de SERV is reeds bekomen. De

Het legaliteitsbeginsel in fiscalibus ten voeten uit ! Minnelijke schikking met het parket in het kader van een strafprocedure – de afkoopsom fiscaal aftrekbaar als beroepskost (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 29/10/2020 Een vennootschap is verwikkeld in een strafrechtelijke procedure. Lopende de procedure sluit de vennootschap met het parket een minnelijke schikking af waardoor de strafvordering komt te vervallen. In het kader van deze minnelijke schikking betaalde de vennootschap een geldsom zoals

De stichting en de trust: het legaliteitsbeginsel laat zich ook in de Vlaamse erfbelasting gelden! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 29/10/2020 In het domein van de familiale vermogensplanning zijn de familiale stichting en de trust ingeburgerde en vaak aangewende structuren. Familiale vermogens kunnen vanuit deze entiteiten op fiscaal gunstige manier worden beheerd. De wet laat immers toe dat deze rechtsfiguren vermogen vrij

Fiscaal misbruik: belastingvrije kapitaalverminderingen in ‘oude holdings’ buiten schot (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: september 2020 De belastingadministratie voert de laatste jaren een campagne tegen belastingvrije kapitaalverminderingen in private holdings. De nieuwe tekst van de algemene antimisbruikbepaling voorzien in artikel 344, §1 WIB’92 biedt de administratie de nodige munitie om belastingvrije kapitaalverminderingen te herkwalificeren in belaste

2020-09-21T11:42:07+00:00 21 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

De bedrijfsleider als borgsteller voor vennootschapschulden: valt er fiscaal iets te recupereren? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Steven Vancolen (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/06/2020 Het is een herkenbare situatie, al zeker in een crisisperiode. Een vennootschap wenst te investeren. Daarvoor heeft zij kredieten nodig en ze leent daartoe bij haar bank. De gevraagde kredieten worden toegestaan op voorwaarde dat de bestuurder-aandeelhouder zich borg stelt. De resultaten van de

2020-07-18T09:56:31+00:00 21 juli 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Ruling of administratieve beslissing voor taxatie ongunstig ? – rechter kan soelaas brengen! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: mei 2020 U plant een herstructurering, een investering, een bouwproject, een schenking, etc. Hoe het fiscale kostenplaatje er zal uitzien kan wel eens onzeker voorkomen: is de voorgenomen verrichting belastingvrij, wat is het belastingtarief, is er recht op investerings- of kostenaftrek, etc.

Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 10/04/2020 Vastgoed vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van vastgoed is immers steeds schenkbelasting aan progressieve tarieven verschuldigd, daar waar voor de schenking van roerende goederen (in principe) een vlak tarief geldt. De fiscale kostprijs van een successieplanning