>Voeg code toe voor de </head> tag.Imposto Advocaten

Verzekeringsgiften (ook uit het verleden) : gevrijwaard van erfbelasting? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Stoffel Werbrouck (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2019 Levensverzekeringen zoals de TAK21 en TAK23 hebben hun populariteit niet alleen te danken aan hun gunstig fiscaal regime. In het verleden bleken deze beleggingsproducten bovendien een uitgelezen instrument om vermogen te vrijwaren van erfbelasting, en dat via de zogenaamde verzekeringsgift. Door de

Aanbod van gecombineerde verrichtingen met verschillend btw-tarief – bij een complexe handeling bepaalt overheersend element het btw-tarief (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2019 In de praktijk valt het meer en meer voor dat een dienstverrichter ten behoeve van haar klanten een combinatie van verschillende btw-verrichtingen aanbiedt, die door de modale klant economisch gezien als één ondeelbaar product worden gepercipieerd. Vanuit de rechtspraak van het Europees Hof

2019-07-22T12:32:17+00:00 22 juli 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

Het bestuur van de BV en de NV in het nieuwe vennootschapsrecht – opportuniteiten voor familiebedrijven (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Charles Petit (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2019 Het federaal parlement heeft op 28 februari 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd, kortweg het WVV.  Het nieuwe wetboek zal vanaf 1 mei 2019 stapsgewijze in werking treden. Het is de bedoeling van de wetgever het Belgische vennootschapsrecht flexibeler en

2019-07-22T12:16:45+00:00 22 juli 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

De BVBA wordt de BV – niet noodzakelijk een ‘besloten’ vennootschap! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Charles Petit en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 Het federaal parlement heeft op 28 februari 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) goedgekeurd. Het nieuwe wetboek zal vanaf 1 mei 2019 stapsgewijs in werking treden. Het is de bedoeling van de wetgever om het Belgische vennootschapsrecht flexibeler en

2019-05-11T14:09:52+00:00 16 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Aftrek van vastgoed – en andere kosten in vennootschappen – back to basics! artikel 49 WIB 92 is geen anti-misbruikbepaling! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een verbijzondering van het algemene beginsel op grond waarvan een belastingplichtige slechts wordt belast op zijn netto-inkomen. De bepaling lijkt verraderlijk eenvoudig: het bevat immers in

Verbouwingswerken aan 6% btw of nieuwbouw aan 21% btw – de rulingpraktijk nader bekeken (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 De btw-tarifering in de bouwsector is vaak een tool om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Actueel circuleren er ideeën omtrent een mogelijke tariefverlaging voor bouw- en renovatiewerken met het oog op energiebesparing en vermindering van C02-uitstoot. Benieuwd wat de (nabije) toekomst ons

2019-04-13T09:03:23+00:00 13 april 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

De vervolging van fiscale misdrijven anno 2019: wetswijzigingen op komst! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Steven Vancolen (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: januari 2019 Overtredingen van de fiscale wetsbepalingen kunnen, voor zover ze met bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden zijn begaan, strafrechtelijk gesanctioneerd worden. Dergelijke fiscale inbreuken kunnen derhalve zowel door de fiscus onderzocht als door het gerecht vervolgd worden. Inzake de strafvervolging

Non bis in idem in fiscalibus anno 2019 – eenzelfde fiscale inbreuk kan aanleiding geven tot een pakket sancties, maar binnen de lijnen van de evenredigheid! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: januari 2019 Het zogenaamde non bis in idem-beginsel wordt vaak uitgelegd als dat men voor dezelfde feiten niet tweemaal kan worden bestraft. Preciezer geformuleerd betreft het een algemeen rechtsbeginsel op grond waarvan een tweede strafrechtelijke berechting van dezelfde persoon voor dezelfde feiten is uitgesloten

Verhuur van vastgoed met BTW vanaf 2019 – de kogel is door de kerk! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 26/10/2018 Zoals u ongetwijfeld reeds uit de pers hebt kunnen vernemen, heeft de regering besloten om de verhuur van vastgoed tussen BTW – belastingplichtigen optioneel aan BTW te onderwerpen. Bij diezelfde gelegenheid besloot de regering de kortdurende ter beschikkingstelling van vastgoed aan BTW

2018-10-26T12:30:27+00:00 26 oktober 2018|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

Een vruchtbare dialoog met de fiscus – verlies het momentum niet! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 20/07/2018 Tegen een aanslag in de inkomstenbelastingen kan gedurende een termijn van 6 maanden een bezwaarschrift worden ingediend. Het is een verplichte voorafgaande administratieve procedure vooraleer men de zaak aanhangig kan maken bij de fiscale rechtbank (ook de uitputtingsvereiste genaamd). De filosofie van de wetgever daarbij is dat