>Voeg code toe voor de </head> tag.HCGB Advocaten

Het Hof van Cassatie beslist : de stand van een bankrekening vormt geen teken of indicie in de zin van artikel 341 WIB 1992 (Cass. 29 januari 2021) (HCGB Advocaten)

Auteur: Willy Huber en Kim Jans (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 13/02/2021 In toepassing van artikel 341 WIB 1992 kan de fiscale Administratie een ‘indiciaire afrekening’ opstellen waarbij zij de uitgaven en bestedingen van een belastingplichtige (‘tekenen en indiciën’) vergelijkt met diens aangegeven inkomsten over eenzelfde periode. Heeft de belastingplichtige meer middelen uitgegeven

2021-02-17T10:23:27+00:00 19 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Art. 2.7.3.2.5 VCF (art. 108 oud W.Succ.) en de Vlaamse minister van Financiën (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 07/02/2021 Een oude kinderloze tante verkoopt een onroerend goed voor 400.000 euro. Twee jaar en half later overlijdt zij zonder een testament te hebben opgemaakt. Haar neven en nichten zijn de wettelijke erfgenamen. Zij informeren bij de bank hoeveel geld er op de

2021-02-17T10:31:41+00:00 17 februari 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Hof Bergen 22 januari 2021: Casman-clausule is geen fiscaal misbruik (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 26/01/2021 Bergen 22 januari 2021 Het Hof van beroep te Bergen heeft in een arrest van 22 januari 2021 een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Bergen van 25 juni 2019, bevestigd. In deze zaak hadden twee in gemeenschap gehuwde

De zogenaamde “vierde piste”, soms geen fiscaal misbruik (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 26/01/2021 VB nr. 20056 van 23 november 2020 gepubliceerd op 12 januari 2021. Sinds iets meer dan een jaar kunnen echtgenoten die goederen in onverdeeldheid bezitten, aan hun huwelijksvermogensstelsel een verblijvingsbeding van onverdeeldheden toevoegen. Op grond van dit beding worden, bij overlijden van

Nieuw ontwerp Vlaams programmadecreet – erfbelasting (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 04/12/2020 In het Ontwerp van Vlaams programmadecreet bij de begroting 2021 (Parl.St. Vl. Parl. 2020-2021, nr. 513, nr. 1) staan ook drie geplande wijzigingen inzake erfbelasting. Versoepeling in zake verzuim Het stelsel inzake de belastingverhogingen voor verzuim (art. 3.18.0.0.7 VCF) wordt versoepeld. Thans

2020-12-27T09:59:04+00:00 27 december 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

De nietigheid van een onderhandse schenking van gemeenschappelijke goederen (HCGB Advocaten)

Auteur: Ayfer Aydogan (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 18/12/2020 Het Hof van Beroep te Gent heeft op 15 december 2020 een interessant arrest gewezen waarin enkele belangrijke principes van het verbintenissenrecht, het huwelijksvermogensrecht en het giftenrecht naar voren komen. De feiten die aan het arrest voorafgaan, zijn de volgende. Een echtpaar dat gehuwd

Oude verzekeringsgift blijft fiscaal performant (HCGB Advocaten)

Auteur: Ayfer Aydogan (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 02/12/2020 Hoewel het ‘kerstdecreet’ (Vlaams decreet van 23 december 2016, BS 30 december 2016) de verzekeringsgift minder aantrekkelijk heeft gemaakt als techniek van successieplanning, blijkt uit recente rechtspraak van het Hof van Beroep te Gent dat verzekeringsgiften uit het verleden doeltreffend blijven en erfbelasting

De voorafgaande beslissing nr. 16046 inzake de “schenking deelbewijzen maatschap onder last tot betaling rente aan schenkers” vernietigd door het Hof van beroep te Gent (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 01/12/2020 Op 14 november 2016 nam Vlabel een zeer merkwaardige beslissing inzake een voorgenomen schenking van deelbewijzen van een op te richten maatschap onder last tot betaling van een rente van 3% aan schenkers. De betrokken belastingplichtigen stelden een vordering in tot

2020-12-04T09:45:28+00:00 4 december 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , , |

Een rare beslissing over het verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen en de TIGV (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 08/10/2020 Recent verscheen een voorafgaande beslissing over het samen gaan van het verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen en een vooraf bestaande TIGV dat aan een stelsel van scheiding van goederen was toegevoegd, met name de beslissing nr. 20033  van 28 september 2020. 1. De

Is de schenking met last een schenking? (HCGB Advocaten)

Auteur: Ayfer Aydogan (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 12/10/2020 Deze bijzonder interessante vraag die tot het doctoraal onderzoek van ondergetekende behoorde, is recent aan bod gekomen in een voorafgaande beslissing van Vlabel (VB nr. 20036 van 7 september 2020, gepubliceerd op 7 oktober 2020). De aanvragers wensen hun familiale bedrijfsactiva (landbouwgronden met land-