>Voeg code toe voor de </head> tag.HCGB Advocaten

In Vlaanderen is een verhoging van de erfbelasting in deze legislatuur niet aan de orde. De achterpoortjes moeten wel dicht (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 04/06/2021 Dit verklaart de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën in een antwoord dd. 25 mei 2021 op twee parlementaire vragen om uitleg (vraag van de heer Stijn De Roo (2020-21, nr. 3444) en van mevrouw Sarah Smeyers (2020-21, nr. 3497)). En

Erf- en schenkbelasting – vrijstelling voor natuurgoederen (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 27/05/2021 Bij arrest van 22 november 2018 (C-679/17) oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de Vlaamse vrijstelling in de erfbelasting voor bossen (oud art. 2.7.6.0.3 VCF) strijdig was met het Europese recht, indien die vrijstelling enkel zou worden toegekend voor de erfrechtelijke

De voorafgaande beslissing nr. 16046 inzake de “schenking deelbewijzen maatschap onder last tot betaling rente aan schenkers” vernietigd door het Hof van beroep te Gent – Vlabel berust (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 03/05/2021 Op 1 december ll. verscheen een bericht op deze website waarin werd vermeld dat het Hof van Beroep te Gent in een arrest van diezelfde dag uitspraak had gedaan over het al dan niet toepassen van de art. 2.7.1.0.9 VCF en art.

Het tegenvallende aanslagbiljet in de erfbelasting en de notaris (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 26/04/2021 Wanneer een notaris een aangifte nalatenschap voor rekening van de erfgenamen of legatarissen indient, kan het aanslagbiljet dat na enige tijd door Vlabel wordt toegestuurd, (fors) tegenvallen. De redenen kunnen zeer verscheiden zijn. De vraag rijst wat de notaris dan kan of

Het Hof van beroep bevestigt: gemeenschappelijke banktegoeden: geen erfbelasting op 150% van de tegoeden (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 31/03/2021 De meeste Belgen (drie kwart?) zijn gehuwd met een gemeenschapsstelsel. Bij het overlijden van één van de echtgenoten wordt er meestal niet vereffend en verdeeld. De goederen van het gemeenschappelijk vermogen worden vaak (steeds?) in het bezit gelaten van de langstlevende echtgenoot.

2021-04-30T06:33:22+00:00 30 april 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Schenkingen door ouders aan al hun kinderen op gelijke wijze en buiten paart: niet slim en gevaarlijk! (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 01/04/2021 Schenkingen door ouders aan kinderen kunnen op twee manieren gebeuren, als voorschot op erfenis of buiten paart. In het eerste geval krijgen de kinderen een voorschot op hun later erfdeel. De bedoeling van de ouders is dat deze schenkingen worden ingebracht door

Het Hof van Cassatie beslist : de stand van een bankrekening vormt geen teken of indicie in de zin van artikel 341 WIB 1992 (Cass. 29 januari 2021) (HCGB Advocaten)

Auteur: Willy Huber en Kim Jans (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 13/02/2021 In toepassing van artikel 341 WIB 1992 kan de fiscale Administratie een ‘indiciaire afrekening’ opstellen waarbij zij de uitgaven en bestedingen van een belastingplichtige (‘tekenen en indiciën’) vergelijkt met diens aangegeven inkomsten over eenzelfde periode. Heeft de belastingplichtige meer middelen uitgegeven

2021-02-17T10:23:27+00:00 19 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Art. 2.7.3.2.5 VCF (art. 108 oud W.Succ.) en de Vlaamse minister van Financiën (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 07/02/2021 Een oude kinderloze tante verkoopt een onroerend goed voor 400.000 euro. Twee jaar en half later overlijdt zij zonder een testament te hebben opgemaakt. Haar neven en nichten zijn de wettelijke erfgenamen. Zij informeren bij de bank hoeveel geld er op de

2021-02-17T10:31:41+00:00 17 februari 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Hof Bergen 22 januari 2021: Casman-clausule is geen fiscaal misbruik (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 26/01/2021 Bergen 22 januari 2021 Het Hof van beroep te Bergen heeft in een arrest van 22 januari 2021 een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Bergen van 25 juni 2019, bevestigd. In deze zaak hadden twee in gemeenschap gehuwde

De zogenaamde “vierde piste”, soms geen fiscaal misbruik (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 26/01/2021 VB nr. 20056 van 23 november 2020 gepubliceerd op 12 januari 2021. Sinds iets meer dan een jaar kunnen echtgenoten die goederen in onverdeeldheid bezitten, aan hun huwelijksvermogensstelsel een verblijvingsbeding van onverdeeldheden toevoegen. Op grond van dit beding worden, bij overlijden van