>Voeg code toe voor de </head> tag.gunningsprocedure

Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds – ook wat betreft het BTW-tarief… (GD&A Advocaten)

Auteurs: Floor Van den Eijnden en Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 14/10/2019 Bespreking van het arrest van de Raad van State van 1 oktober 2019, nr. 245.589. Het hierna besproken arrest heeft betrekking op een gunningsprocedure voor werken. Uit de aankondiging van de opdracht bleek dat de prijs als enig gunningscriterium

What to do met een spontaan ingediende offerte tijdens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking? (GD&A Advocaten)

Aanbestedende overheden opteren vaak voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als gunningswijze. In beginsel wordt in dat geval slechts een beperkt aantal aannemers, leveranciers of dienstverleners gecontacteerd (minstens 3) om een offerte in te dienen – maar wat als een spontane offerte de kop opsteekt?

2017-01-04T12:59:54+00:00 4 januari 2017|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

De kennisgeving van de gunningsbeslissing – What’s in a name? (GD&A Advocaten)

In het kader van een overheidsopdracht moet de gemotiveerde gunningsbeslissing ter kennis worden gebracht aan de deelnemers van de gunningsprocedure. Deze kennisgeving gebeurt in beginsel per aangetekend schrijven, in welbepaalde gevallen is een kennisgeving per fax of per e-mail eveneens vereist. Wat als deze twee vormen van kennisgeving de bestemmeling