Financiële steun voor sanering leegstaande bedrijfsruimten verstrengd (GSJ Advocaten)

Auteur: Henk Desmet (GSJ Advocaten) Publicatiedatum: 01/07/2021 Leegstaande bedrijfsruimtes dragen bij tot stedelijk verval en worden bestreden. Vlaanderen hanteert hiervoor drie instrumenten: (1) de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, (2) de belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten en (3) de subsidie om leegstaande en/of verwaarloosde sites te vernieuwen. Onder de huidige regelgeving liggen de toegekende subsidies hoger dan de beschikbare…

Lees meer

Architect, verbouw niet te gauw! (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 08/04/2021 Arrest HHC 28 januari 2021, nr. HHC-M-2021-0029 Sedert de invoegetreding van het handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning op 1 maart 2018 heeft de decreetgever meer instrumenten voorhanden om bestuurlijk te handhaven. Eén van deze nieuwe instrumenten betreft de bestuurlijke geldboete dewelke kan worden opgelegd aan de overtreder na het plegen van een stedenbouwkundig misdrijf,…

Lees meer

Grensoverschrijdende tewerkstelling na Brexit (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 26/01/2021 Met het aflopen van de transitieperiode is vanaf 01/01/2021 een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Net op de valreep voor het aflopen van de transitieperiode, heeft de Belgische overheid door middel van een Koninklijk Besluit van 24 december 2020 het nieuwe kader vastgelegd.…

Lees meer

Wijziging Vlaams Onteigeningsdecreet (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 05/01/2021 Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 dat sinds 1 januari 2018 in werking is getreden werd recent gewijzigd middels het Decreet van 16 oktober 2020 wat de invoering van de minnelijke onderhandelingstermijn betreft. De wijzigingen zoals aangebracht aan het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 zijn in werking getreden op 1 december 2020. Ingevolge…

Lees meer

Programmawet gepubliceerd: verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw vanaf 1 januari 2021 (GSJ advocaten)

Auteur: Henk Desmet (GSJ advocaten) Publicatiedatum: 30/12/2020 De Programmawet met de wettelijke regeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op afbraak en daarmee gepaard gaande heropbouw, aangekondigd in het Vivaldi-akkoord, verscheen op 30 december 2020 in het Belgische Staatsblad. De wetgever geeft de bouwsector een tijdelijke, fiscale stimulus door een voorwaardelijke verlaging van het btw-tarief op sloop…

Lees meer

Voortaan geen uitsluiting meer van hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers wegens geen of laattijdige aangifte van schuldvordering in het passief van het faillissement (GSJ Advocaten)

Auteur: Charlotte Donck (GSJ Advocaten) Publicatiedatum: 27/08/2020 1. Het Hof van Cassatie heeft met zijn belangwekkend arrest van 12 maart 2020 (C.19.0437) een einde gesteld aan een discussie, die jarenlang binnen het faillissementsrecht heeft gewoed. 2. Volgens een deel van de rechtspraak en rechtsleer konden hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, die geen of laattijdig aangifte van…

Lees meer

Instandhoudingsmisdrijf zorgt voor beroering in Wallonië (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 14/07/2020 In een arrest van 9 juli 2020 (nr. 102/2020) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een verzoek tot vernietiging van artikel 5 van het decreet van het Waalse Gewest van 16 november 2017 tot wijziging van het Wetboek van Ruimtelijke Ordening en dit omtrent de invoering van een stedenbouwkundig conformiteitsvermoeden…

Lees meer

Privacy Omgevingsloket – Maximale openbaarheid van bestuur (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 29/05/2020 De inhoud van aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt sinds kort door de Vlaamse Overheid gepubliceerd op het publieke omgevingsloket. De overheid wil hiermee haar dienstverlening optimaliseren door de bereikbaarheid van informatie voor een grote groep burgers te verhogen. Het Bestuursdecreet geeft nl. iedere burger het recht op inzage van de…

Lees meer

Vlaamse Regering talmt met maatregelen in het Omgevingsrecht om problematiek COVID-19 te milderen (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 20/03/2020 Impact Coronavirus op de verschillende vergunningsprocedures  Op 18 maart 2020 gaf het Vlaams Parlement groen licht voor een nooddecreet met als doel de juridische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Het decreet voorziet twee zaken: 1. een vrijstelling van vergunningsplicht voor de bouw en uitbating van extra zorginfrastructuur; 2.…

Lees meer

Vergoedingsregeling rond afstand van meerwaarde grondig gewijzigd (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 28/06/2019 Ingevolge de Codextrein bevat artikel 4.3.8 VCRO een aanpassing van de regeling in verband met de zgn. ‘afstand van meerwaarde’ voor vergunde handelingen uitgevoerd in reservatiestroken. Het systeem van de ‘afstand van meerwaarde’ in reservatiestroken blijft behouden, doch werd enigszins gedifferentieerd waardoor desgevallend wel rekening kan worden gehouden met o.m. de omvang van…

Lees meer