>Voeg code toe voor de </head> tag.Grondwettelijk Hof

Verplichting de code van je smartphone of computer te geven op bevel van de onderzoeksrechter. Geen probleem volgens Grondwettelijk Hof op 20 februari 2020 (Artes Law)

Auteur: Catherine Van de Heyning (Artes Law) Publicatiedatum: 22/02/2020 Het Grondwettelijk Hof zegt nu ook dat er geen probleem is met de verplichting de code van je smartphone of computer te geven op bevel van de onderzoeksrechter. Het Hof lijkt te suggereren dat die codes niet bestaan onafhankelijk van je

2020-02-22T12:48:25+00:00 22 februari 2020|Categories: Privacy recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

4/5de meerderheid afbraak of volledige heropbouw van appartementsgebouw (art. 577-7, §1, 2° h BW) vernietigd door Grondwettelijk Hof op 20 februari 2020  (Schoups)

Auteur: Michael Thielens (Schoups) Publicatiedatum: 21/01/2020 Het Grondwettelijk Hof heeft op 20 februari 2020 art. 577-7, §1, 2° h) Burgerlijk Wetboek (Appartementswet) dat een 4/5-meerderheid invoert voor "de afbraak of de volledige heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van

Spijtoptantenregeling goedgekeurd onder voorbehoud – Grondwettelijk Hof 6 februari 2020 (Artes Law)

Auteur: Prof. dr. Catherine Van de Heyning, UAntwerpen, partner Artes Law Publicatiedatum: 08/02/2020 Het Grondwettelijk Hof heeft op 6 februari 2020 de spijtoptantenregeling bevestigd onder voorbehoud van enkele waarborgen om onrechtmatige druk en willekeur te vermijden. Het Grondwettelijk Hof steunt op de EHRM-rechtspraak Het Grondwettelijk Hof steunt hierbij op de

2020-02-08T10:34:51+00:00 8 februari 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , , |

Over de belangenvereiste bij het Grondwettelijk Hof (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 26/01/2020 In het arrest nr. 12/2020 van 23 januari 2020 verwerpt het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep tegen een decreet houdende wijziging van de Vlaamse Wooncode als onontvankelijk. De beroepers - het Gennootschap Advocaten Publiekrecht (waarvan ondergetekende trouwens lid is) en een individuele advcocaat - zouden, aldus het

2020-02-03T07:47:06+00:00 30 januari 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Bij een laattijdig vastgesteld voortgezet misdrijf mag maar moet geen rekening worden gehouden met veroordelingen in een ander Europees land (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 22/01/2020 In een arrest van 16 januari 2020 (nr. 8/2020) heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over de vraag of artikel 99bis, tweede lid van het Strafwetboek al dan niet een schending van het gelijkheidsbeginsel oplevert. Die bepaling stelt voorop dat de regel dat met

2020-01-27T20:08:49+00:00 27 januari 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

De beroepsrechter moet steeds ambtshalve de (on)schuld van de beklaagde kunnen beoordelen (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Ruben Van Herpe (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 22/11/2019 De ‘Potpourri II’-wet beoogde een efficiëntere behandeling van strafzaken in hoger beroep waarbij het debat voor de beroepsrechter en de eigen initiatieven van de beroepsrechter moesten worden beperkt. Met de plicht tot opstellen van een grievenformulier en een verzoekschrift als men hoger beroep

Substitutierecht Herleeft (Schoups)

Auteurs: Céline Bimbenet en Jasper Van Steenbergen (Schoups) Publicatiedatum: 08/11/2019 Opheffing substituerend vorderingsrecht – schending standstill-verplichting In arrest nr. 129/2019 van 10 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 577, 50°, van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in zoverre het artikel 194 van het Gemeentedecreet opheft. Artikel 194 van

2019-11-17T12:20:21+00:00 17 november 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Uitsluiting van juridische diensten zoals voorzien in de Overheidsopdrachtenwet: arrest Grondwettelijk Hof 7 november 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 13/11/2019 De problematiek Het Grondwettelijk Hof diende zich te buigen over de verenigbaarheid van de uitsluitingen van juridische diensten (arbitrage- en bemiddelingsdiensten en de diensten van advocaten) zoals voorzien in de Overheidsopdrachtenwet (zie artikel 28, §1, 3° en 4° wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten)

2019-11-13T16:52:21+00:00 13 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

De activeringsbijdrage: het Grondwettelijk Hof vernietigt de overgangsbepalingen (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: oktober 2019 Werkgevers die werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van loon zijn, sinds 1 januari 2018, op het loon van die werknemers een bijzondere activeringsbijdrage verschuldigd bovenop de gewone socialezekerheidsbijdragen (zie SoCompact nr. 3-2018, SoCompact nr. 9-2019 en Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 1321). De activeringsbijdrage is ingeschreven in artikel 38 §3septdecies van de

Afschaffing onmiddellijk cassatieberoep inzake uithandengeving is ongrondwettig (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 24/10/2019 In een arrest van 24 oktober 2019 (nr. 161/2019) beslist het Grondwettelijk Hof dat het feit dat geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de beslissing tot uithandengeving, niet verenigbaar is met de Grondwet. Een beslissing tot uithandengeving houdt in dat een minderjarige die