Nieuwe afstandsregels beplantingen en snoeiing van overhangende takken doorstaan grondwettelijke toetsing (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio) Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek houdende het nieuwe goederenrecht omvat een nieuwe regeling inzake de afstand van beplantingen en het rooien of snoeien van overhangende takken en doorschietende wortels. De voorgaande regeling in het Veldwetboek werd hierdoor opgeheven. Het Grondwettelijk Hof heeft het vernietingsberoep van een aantal natuurorganisaties bij arrest dd.…

Lees meer

Breaking: Het Grondwettelijk Hof tekent het doodvonnis van het openbaar groen (GD&A Advocaten)

Auteur: Willem Mariën (GD&A Advocaten) Het nieuw goederenrecht (Boek III Goederen) omvat nieuwe regelingen omtrent de minimale afstanden van beplantingen ten aanzien van de perceelsgrenzen en omtrent overhangende takken en doorschietende wortels. Die regelingen zouden ook van toepassing zijn op het openbaar domein, tot groot ongeloof van lokale besturen en natuurverenigingen. Die laatsten trokken richting…

Lees meer

Vervaltermijn voor de natuurlijke persoon-gefailleerde om kwijtschelding te verzoeken strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Arrest Grondwettelijk hof van 21 oktober 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Het artikel XX.173, § 2 WER § 1. Indien de gefailleerde een natuurlijke persoon is, zal hij ten aanzien van de schuldeisers worden bevrijd van de restschulden, onverminderd de zakelijke zekerheden gesteld door de schuldenaar of derden. De kwijtschelding heeft gevolgen voor de onderhoudsschulden van de gefailleerde noch voor de schulden voortvloeiend uit…

Lees meer

Gerechtelijke reorganisatie en verlenging van de opschorting. Arrest GwH 15 juli 2021 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Auteur: Lies De Mulder (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)  De feiten in dit arrest hebben betrekking op de gerechtelijke reorganisatie van de bvba JDV Holding. De ondernemingsrechtbank te Brussel opent de gerechtelijke reorganisatie van deze bvba op 2 oktober 2019 en kent een opschortingstermijn toe tot en met 15 januari 2020. Op 27 december 2019 verzoekt…

Lees meer

Weg ermee! Geen dubbele erfbelasting op buitenlandse goederen (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Niemand betaalt graag dubbel. Dat is zo in het dagelijkse leven en dat is dus niet anders wanneer het over bijzondere gebeurtenissen gaat zoals een overlijden. In deze bijdrage gaat het specifiek over de erfbelasting naar aanleiding van het overlijden van iemand met fiscale woonplaats in België die goederen bezit in…

Lees meer

Werkstabiliteit moet ook gewaarborgd worden bij afwisseling contracten bepaalde duur en vervangingscontracten (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur is beperkt. In principe worden opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, zonder onderbreking toe te schrijven aan de werknemer, verondersteld een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur uit te maken. Dit tenzij de werkgever het bewijs kan leveren dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de…

Lees meer

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 06/08/2021 Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat ingevolge het overlijden van een Belgische rijksinwoner…

Lees meer

Dubbele successierechten bij internationale nalatenschap. Discriminatie volgens het Grondwettelijk Hof (KPMG)

Auteur: Tillo Dumont en Sam Dejaegere (KPMG) Publicatiedatum: juli 2021 Wanneer een inwoner van België overlijdt en daarbij vermogen nalaat in het buitenland, voorziet de Belgische (regionale) wetgeving in een regeling waarbij de successierechten die verschuldigd zijn in het buitenland, onder voorwaarden verrekenbaar zijn met de Belgische successierechten over dat buitenlandse vermogen. Die regeling is…

Lees meer

Aansprakelijkheid voor sociale schulden: een gewaarschuwd aannemer is er twee waard (adhemar.law)

Auteur: adhemar.law Publicatiedatum: 17/07/2021 Om sociale fraude en oneerlijke concurrentie tegen te gaan heeft de wetgever de mogelijkheid aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gegeven om aannemers en opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden aan te spreken voor de sociale schulden van de (onder)aannemers waarop zij een beroep doen in het kader van bouwwerken.   Adhemar.law…

Lees meer

De rechtstreekse vordering ingesteld met aangetekend schrijven verhindert de toegang tot de rechter niet (Schoups)

Auteurs: Maarten Somers, Pim van den Bos en Jens Lippens (Schoups) Publicatiedatum: 23/06/2021 Inzake een betalingsdiscussie tussen hoofdaannemer en onderaannemer heeft de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, met prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof voorgelegd of artikel 1798 oud BW verenigbaar is met het recht op toegang tot de rechter dat aan alle rechtzoekenden gewaarborgd wordt.…

Lees meer