>Voeg code toe voor de </head> tag.Grondwettelijk Hof

Aansprakelijkheid voor sociale schulden: een gewaarschuwd aannemer is er twee waard (adhemar.law)

Auteur: adhemar.lawPublicatiedatum: 17/07/2021 Om sociale fraude en oneerlijke concurrentie tegen te gaan heeft de wetgever de mogelijkheid aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gegeven om aannemers en opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden aan te spreken voor de sociale schulden van de (onder)aannemers waarop zij een beroep doen in het kader

De rechtstreekse vordering ingesteld met aangetekend schrijven verhindert de toegang tot de rechter niet (Schoups)

Auteurs: Maarten Somers, Pim van den Bos en Jens Lippens (Schoups)Publicatiedatum: 23/06/2021 Inzake een betalingsdiscussie tussen hoofdaannemer en onderaannemer heeft de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, met prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof voorgelegd of artikel 1798 oud BW verenigbaar is met het recht op toegang tot de rechter dat aan

2021-07-02T09:56:11+00:00 2 juli 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Alternerende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 29/06/2021 In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het gelijkheidsbeginsel vervat in artikel 10 en 11 van de Grondwet wordt geschonden wanneer werknemer, na een ononderbroken tewerkstelling van meer dan twee jaar middels alternerende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten, niet van het

2021-06-30T12:33:10+00:00 30 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Grondwettelijk Hof: ook een louter commercieel belang kan volstaan om als verzoekende partij naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te trekken (Forum Advocaten)

Auteurs: Amber Simons en Reiner Tijs (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 21/06/2021 Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Raad van State heeft het Grondwettelijk Hof op 17 juni 2021 in arrest nr. 92/2021 beslist dat een commercieel belang kan volstaan om tegen een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Internationale nalatenschappen en dubbele belasting: het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven, Elisabeth De Nolf en Olivia Herbert (Tiberghien)Publicatiedatum: 11/06/2021 Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1? Voor wat betreft de successierechten, belast België in principe het wereldwijde vermogen van een overleden Belgisch rijksinwoner. Teneinde situaties van dubbele

Bezwaartermijn inzake lokale belastingen: De datum van de poststempel geldt bij aangetekend verzonden bezwaar, net zoals inzake inkomstenbelastingen, als datum van indiening volgens het Grondwettelijk Hof (Antaxius)

Auteur: Bart Engelen (Fiscaal advocaat Antaxius Advocaten, lector UCLL)Publicatiedatum: 29/05/2021 Met arrest van 22 april 2021 heeft het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag gesteld door het Hof van Cassatie of de bezwaartermijn inzake lokale belastingen het gelijkheidsbeginsel schendt als hij niet wordt berekend met inachtneming van artikel 371, lid 3

Grondwettelijk hof biedt gefailleerde natuurlijke personen een tweede kans op een tweede kans (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 25/05/2021 Het insolventierecht ingevoerd in 2018 heeft als doel het tweedekansondernemerschap te bevorderen. Daardoor laat de wet toe dat de natuurlijke persoon gefailleerde die binnen de drie maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis om kwijtschelding verzoekt, nagenoeg automatisch wordt bevrijd van zijn restschulden. In de rechtspraak

Einde van de procedurecarrousel in zicht of geeft de decreetgever een extra ticket voor een nieuw ritje? (Marlex)

Auteur: Els De Rammelaere (Marlex)Publicatiedatum: 10/05/2021 De achtergrond In het Vlaams parlement ligt een voorstel op tafel om het belang dat een verzoeker moet hebben om een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) in te leiden, te verstrengen. Deze wijziging is een uitvoering van het regeerakkoord 2019-2024 waarbij de

Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector: het Grondwettelijk Hof houdt Wet Peeters II in leven (Schoups)

Auteur: Bob Goedemé (Schoups)Publicatiedatum: 19/05/2021 Met haar arrest nr. 28/2021 van 25 februari 2021 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over het beroep tot (gedeeltelijke) vernietiging van de Wet Peeters II. Een uittreksel van dit arrest werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2021. Achtergrond: de Wetten Peeters

De vernietiging van de Dataretentiewet, wat nu? (Janson)

Auteurs: Céline Masschelein en Valentine Vandendriessche (Janson)Publicatiedatum: 10/05/2021 Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 22 april 2021 de zogenaamde Dataretentiewet [1] van 2016 vernietigd. Het Hof oordeelt dat de algemene en ongedifferentieerde bewaring van gegevens met betrekking tot elektronische communicatie het recht schendt op eerbiediging van het privéleven en op