Het Arbeidshof van Brussel stuwt de schadevergoeding toegekend voor het miskennen van de hoorplicht in het kader van ontslag naar omhoog (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/09/2021 De overheidswerkgever is verplicht het middels arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tewerkgestelde personeelslid te horen alvorens tot zijn / haar ontslag over te gaan. Door geen voorafgaande hoorzitting te organiseren begaat de overheidswerkgever een fout waardoor het personeelslid de kans ontnomen wordt om zijn betrekking te…

Lees meer

Het nieuwe goederenrecht vs. lokale politieverordeningen (GD&A Advocaten)

Auteurs: Willem Mariën en Siebe Van Malderen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 01/09/2021 Eén september, de start van een nieuw schooljaar, alsook de inwerkintreding van het nieuw goederenrecht. Kinderen nemen opnieuw plaats achter de schoolbanken en de geliefde voetbal blijft onaangeroerd achter in de tuin. Volgens recente mediaberichten maar net op tijd: “Kat of bal kwijt? Vanaf…

Lees meer

Deadline voor de bijkomende informatieverplichtingen in het UBO-register nadert (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Nikita Van Kerkhoven (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 17/08/2021 In 2017 werd het UBO-register ingevoerd. Naast de verplichte registratie van de uiteindelijk begunstigden (UBO’s) in het register, moeten de informatieplichtigen ook een bewijs leveren dat de informatie over de UBO’s adequaat, nauwkeurig en actueel is. De deadline om aan deze bijkomende verplichtingen te…

Lees meer

Kan een AGB de fiscale voordelen van een “kleine vennootschap” genieten? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Steven Michiels en Nathalie Wouters (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 28/07/2021 Kleine vennootschappen genieten in de vennootschapsbelasting enkele fiscale voordelen. Hoewel talrijke autonome gemeentebedrijven voldoen aan de materiële voorwaarden om als “klein“ te worden aangemerkt, lijkt de fiscus nu deze voordelen aan autonome gemeentebedrijven te ontzeggen louter omdat ze geen “vennootschap” zijn in de zin van…

Lees meer

Oud-werknemers en het zogenaamd ‘recht op vergetelheid’: binnen welke termijn moeten foto’s en namen van de website van de werkgever verwijderd worden? (GD&A Advocaten)

Auteur: Gitte Laenen en Chloé Van Landeghem (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 21/07/2021 Bespreking van de uitspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit GBA 62/2021 van 26 mei 2021 Op 26 mei 2021 werd door de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht behandeld in verband met het verwerken van persoonsgegevens van een werknemer op de website van de werkgever bij wie deze niet langer werkt. De…

Lees meer

Wordt het de Belgische overheden te warm onder de voeten of zijn het gewoon slechte dansers? De gevolgen van het klimaatzaak-vonnis tegen het licht gehouden (GD&A Advocaten)

Auteur: Lennart Nijs (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 22/06/2021 Fervente volgers van allerhande rechtszaken aangaande het leefmilieu weten het al langer: wanneer het stormt in Den Haag, druppelt het in Brussel. Op verschillende vlakken heeft Nederland de laatste jaren een profetische werking gehad voor Belgische overheden. Denk maar aan het stikstofverhaal (waarvan u de meest recente stand…

Lees meer

Historische bouwovertredingen verdwijnen niet automatisch door herstel. Aanpassingswerken of betaling meerwaarde vaak een dure kat in een zak (GD&A Advocaten)

Auteur: Jens Joossens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 25/05/2021 De meerwaarde als herstelmaatregel bestaat reeds jaar en dag en was een populair instrument in de jaren ’70 en ’80. Teneinde de afbraak van de illegale constructie te voorkomen gingen vele eigenaars over tot het betalen van omvangrijke meerwaardesommen van vaak miljoenen Belgische frank. Vele decennia later komen…

Lees meer

Compensatie bij overheidsopdrachten en het befaamde “le privilège du préable” schaakmat? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen, Pedro Gielen en Julie Philtjens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 04/05/2021 In een recent tussenvonnis heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot compensatie bij overheidsopdrachten op grond van artikel 72 AUR. 1. Het wetgevend kader inzake compensatie bij overheidsopdrachten In artikel 72 van het Koninklijk Besluit van de…

Lees meer

Geeft elk ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid aanleiding tot discriminatie? De onderliggende omstandigheden geven de doorslag. (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 06/05/2021 Het ontslag met onmiddellijke ingang mits betaling van een opzegvergoeding tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid van een werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur maakt een discriminatoir ontslag uit indien de aangevoerde ontslagmotivering het eigenlijke ontslag wegens de huidige of toekomstige gezondheidstoestand van de…

Lees meer

De RVVB zet puntjes op de “i”: dossiertaks georganiseerd administratief beroep telt per beroepsindiener (GD&A Advocaten)

Auteurs: Tom Swerts en Wouter Poelmans (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/04/2021 De Raad heeft in haar arrest van 18 maart (RvVb-A-2021—0764) geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij het indienen van een administratief beroep “per natuurlijke persoon of rechtspersoon” betaald moet worden en niet per beroepsschrift. Artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet (hierna: OVD) stelt immers het volgende: § 1. Elke…

Lees meer