>Voeg code toe voor de </head> tag.GD&A Advocaten

Wordt het de Belgische overheden te warm onder de voeten of zijn het gewoon slechte dansers? De gevolgen van het klimaatzaak-vonnis tegen het licht gehouden (GD&A Advocaten)

Auteur: Lennart Nijs (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 22/06/2021 Fervente volgers van allerhande rechtszaken aangaande het leefmilieu weten het al langer: wanneer het stormt in Den Haag, druppelt het in Brussel. Op verschillende vlakken heeft Nederland de laatste jaren een profetische werking gehad voor Belgische overheden. Denk maar aan het stikstofverhaal (waarvan u

2021-06-24T07:32:27+00:00 29 juni 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |

Historische bouwovertredingen verdwijnen niet automatisch door herstel. Aanpassingswerken of betaling meerwaarde vaak een dure kat in een zak (GD&A Advocaten)

Auteur: Jens Joossens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 25/05/2021 De meerwaarde als herstelmaatregel bestaat reeds jaar en dag en was een populair instrument in de jaren ’70 en ’80. Teneinde de afbraak van de illegale constructie te voorkomen gingen vele eigenaars over tot het betalen van omvangrijke meerwaardesommen van vaak miljoenen Belgische frank.

2021-06-04T10:24:06+00:00 9 juni 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Compensatie bij overheidsopdrachten en het befaamde “le privilège du préable” schaakmat? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen, Pedro Gielen en Julie Philtjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 04/05/2021 In een recent tussenvonnis heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot compensatie bij overheidsopdrachten op grond van artikel 72 AUR. 1. Het wetgevend kader inzake compensatie bij overheidsopdrachten In artikel 72 van

2021-05-11T13:37:14+00:00 13 mei 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Geeft elk ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid aanleiding tot discriminatie? De onderliggende omstandigheden geven de doorslag. (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 06/05/2021 Het ontslag met onmiddellijke ingang mits betaling van een opzegvergoeding tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid van een werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur maakt een discriminatoir ontslag uit indien de aangevoerde ontslagmotivering het eigenlijke ontslag wegens de huidige of

De RVVB zet puntjes op de “i”: dossiertaks georganiseerd administratief beroep telt per beroepsindiener (GD&A Advocaten)

Auteurs: Tom Swerts en Wouter Poelmans (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 09/04/2021 De Raad heeft in haar arrest van 18 maart (RvVb-A-2021—0764) geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij het indienen van een administratief beroep “per natuurlijke persoon of rechtspersoon” betaald moet worden en niet per beroepsschrift. Artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet (hierna: OVD) stelt immers

Cumulverbod tussen architect en (werknemer van) een projectontwikkelaar – het oordeel van het Hof van Cassatie is absoluut… (GD&A Advocaten)

Auteur: Gitte Laenen (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 09/04/2021 Bespreking van het arrest van het Hof van Cassatie van 9 januari 2020, nr. C.17.0623.N. Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 9 januari 2020, mede in het licht van het onafhankelijkheidsbeginsel, het algemeen cumulverbod tussen architect en aannemer bevestigd - in

2021-04-21T07:39:35+00:00 23 april 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Overheidsopdrachten: Artikel 314 Strafwetboek niet van toepassing op de onderhandelingsprocedure. Afspreken mag? (GD&A Advocaten)

Auteur: Robin Depoorter, in samenwerking met Gitte Laenen (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 20/04/2021 Het misdrijf uit artikel 314 van het Strafwetboek (te weten: het belemmeren of storen van de vrijheid van opbod of inschrijving door geweld of bedreiging of door schenkingen, beloften of gelijk welk ander frauduleus middel), zo geïnterpreteerd dat het

Overheidsopdrachten – De overstap naar de I-2021-Index vangt aan: wat houdt dit in voor uw lopende/nieuwe overheidsopdracht? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen, Pedro Gielen en Anse Speetjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 19/03/2021 De I-index is een lijst van bouwmaterialen met een bepaalde weging aan de hand waarvan de prijsontwikkeling kan worden gevolgd. Deze tot op heden gehanteerde index dateert van 1995 en is sindsdien ongewijzigd gebleven. Gelet de stedenbouwkundige en technische

2021-03-22T09:22:04+00:00 22 maart 2021|Categories: Overheidsopdrachten Bouwrecht|Tags: , |

De rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand bij bestrijding van schijnengagementen (GD&A Advocaten)

Auteurs: Dominique Vanhaelewyn, Julie Swerts en Julie Philtjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 12/03/2021 Eerste hulp bij vermoeden van fraude om ongevallen te vermijden! Bij het behandelen van gerechtelijke procedures voor de familierechtbank stellen wij vast dat de na te leven vormvoorwaarden, bij wet voorgeschreven bij het nemen van preventieve maatregelen in het

2021-03-13T12:56:08+00:00 15 maart 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |

De beslissing tot eenzijdige verbreking kan de aanbestedende overheid zuur opbreken indien de rechten van de verdediging in hoofde van de opdrachtnemer niet worden gerespecteerd (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Julie Philtjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 07/01/2021 Bespreking van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, van 2 december 2020, rolnummer 19/1302/A 1. Waarborg voor de rechten van verdediging van de opdrachtnemer bij het treffen van ambtshalve maatregelen Overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk

2021-01-12T14:28:00+00:00 15 januari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |