>Voeg code toe voor de </head> tag.GD&A Advocaten

Uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht – hoe lang moet een ondernemer op de blaren zitten? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Floor Van den Eijnden (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 12/12/2019 Uitsluitingsgronden In het kader van overheidsopdrachten gelden er een aantal wettelijke uitsluitingsgevallen naar Unie- en Belgisch recht die tot gevolg moeten (kunnen) hebben dat een inschrijver wordt (kan worden) uitgesloten van deelname aan een overheidsopdracht, cfr. artikel 67 (verplichte uitsluiting

2019-12-18T09:02:24+00:00 19 december 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Burgemeesters en schepenen wees op Uw hoede! Afschaffing van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen is een feit maar biedt dit meer bescherming aan mandatarissen? Het tegendeel lijkt het geval. Equo ne credite (GD&A Advocaten)

Auteur: Cies Gysen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 25/11/2019 Het ontgaat niemand dat de burger doorheen de jaren mondiger geworden is. Ten opzichte van de overheid staat de burger meer en meer op zijn strepen en wanneer hem hierin tekort wordt gedaan, gaat hij op zoek naar verantwoordelijken. Daarnaast is er sprake van

2019-12-02T10:35:58+00:00 2 december 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Opgelet! Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020 (GD&A Advocaten)

Auteur: Floor Van den Eijnden i.s.m. Tessa Jordens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 05/11/2019 Overheidsopdrachten staat gelijk aan het volgen van regels - en binnenkort worden de spelregels (opnieuw) gewijzigd. Deze keer situeert de wijziging zich op het vlak van het in mededinging stellen / aankondigen van de opdracht. Meestal gebeurt dit via een

2019-11-17T10:43:52+00:00 17 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling – het product-als-dienstmodel? Sine consilio nihil facias (GD&A Advocaten)

Auteur: GD&A Advocaten Publicatiedatum: 18/09/2019 In aanloop naar de Week van de Duurzame Gemeente lieten wij al eerder ons licht schijnen op de betekenis van duurzaam-/circulair aanbesteden op lokaal niveau (hier). Alvorens te beslissen om een opdracht in de markt te zetten, vangt een duurzaam-/circulair plaatsingsproces in de regel aan

2019-10-19T11:07:21+00:00 19 oktober 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds – ook wat betreft het BTW-tarief… (GD&A Advocaten)

Auteurs: Floor Van den Eijnden en Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 14/10/2019 Bespreking van het arrest van de Raad van State van 1 oktober 2019, nr. 245.589. Het hierna besproken arrest heeft betrekking op een gunningsprocedure voor werken. Uit de aankondiging van de opdracht bleek dat de prijs als enig gunningscriterium

Onvolledige offerte – krijgt een inschrijver nog een tweede kans? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Floor Van den Eijnden, i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 9/09/2019 Bespreking van het arrest Hof van Justitie van 2 mei 2019  - C-309/18 - Lavorgna Probleemstelling Het arrest is het gevolg van een verzoek tot prejudiciële beslissing uitgaande van de Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (bestuursrechter in eerste

2019-09-20T14:00:47+00:00 25 september 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Ontslag om dringende reden : diefstal blijft diefstal ongeacht de waarde van het gestolen goed – Cass. 6 juni 2016 (GD&A Advocaten)

Auteurs: Naime Köse (zomerstagiaire) en Chloé Van Landeghem (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 03/07/2019 Een dringende reden wordt gedefinieerd in artikel 35 van de Wet op arbeidsovereenkomsten (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet) als  ‘de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt’. Diefstal, gepleegd door een werknemer, ongeacht

Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur (GD&A Advocaten)

Auteur: Tessa Jordens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 05/06/2019 Lokale besturen zoals gemeenten, OCMW's en eredienstendiensten, maar ook provincies beschikken vaak over heel wat patrimonium. Doch kunnen zij niet zonder meer daden van beheer of beschikking stellen aangaande dat patrimonium. Ze zijn immers gebonden aan diverse regels, beginselen en procedures. Deze werden nog

Overheidsopdrachten – Wederom blijkt de Dimarso-rechtspraak een struikelblok: de vaststelling van de beoordelingsmethodiek na opening van de offertes is een no-go (GD&A Advocaten)

Auteur: Fabian Swennen, i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 22/03/2019 Middels een arrest d.d. 18 september 2018 (nr. 242.362) schorste de Raad van State een gunningsbeslissing omdat de aanbestedende overheid niet kon aantonen dat zij haar beoordelingsmethodiek voorafgaandelijk aan de opening van de offertes had vastgesteld. In het kader van dit

Raad van State – Over de grenzen tot wijziging van een lopende overheidsopdracht zonder een nieuwe plaatsingsprocedure (GD&A Advocaten)

Auteur: Anse Speetjens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 28/02/2019 Op 13 augustus 2014 sloten de Belgische Staat en NV Vanassche FFE een overeenkomst voor het leveren van tankwagens. Deze opdracht had een oorspronkelijke duurtijd van vier jaar. De overeenkomst tussen beide partijen nam een aanvang op 17 oktober 2014 en eindigde op 16