>Voeg code toe voor de </head> tag.Forum Advocaten

Afwijkende regeling bij een niet-concurrentiebeding voor internationale bedienden (Forum Advocaten)

Auteur: Thibault Van de Ryse en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 2/10/2020 In voorgaande blog werd het algemeen concurrentiebeding besproken, wat de algemene regeling inhoudt, welke voorwaarden eraan worden gesteld en wat er gebeurt indien het beding niet geldig is of niet wordt nageleefd. Maar wat indien u onderneming een internationaal activititeitsveld heeft? Kan

2020-10-30T11:37:19+00:00 30 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De arbeidsrechtelijke gevolgen van corona-ouderschapsverlof (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 24/09/2020 De coronacrisis heeft niet alleen de nodige uitdagingen met zich meegebracht op het niveau van gezondheid en economie, maar ook op het niveau van het evenwicht tussen werk en privé. De geleidelijke opstart van de scholen en het aangepaste schoolregime hebben

2020-09-28T12:08:39+00:00 2 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Concurrentiebeding laten opnemen in de arbeidsovereenkomst? Hier dient u rekening mee te houden (Forum Advocaten)

Auteurs: Thibault Van de Ryse en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 14/09/2020 Het is een gekende praktijk om als werkgever een (niet-)concurrentiebeding op te laten nemen in de arbeidsovereenkomsten met werknemers. Een werkgever wenst uiteraard te voorkomen dat het personeel, aan de hand van via de onderneming verkregen kennis en

2020-09-28T12:04:49+00:00 28 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Kunnen stedenbouwkundige misdrijven ‘afgekocht’ worden? Aanvraagprocedure minnelijke schikking vereenvoudigd (Forum Advocaten)

Auteurs: Joram Maes en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 24/09/2020 Met een zekere regelmaat berichten de media over (gegoede) verdachten van sociale of fiscale fraude die een ‌minnelijke schikking bereiken en hun proces hiermee ‘afkopen’. Hoewel niet meteen geliefd bij het grote publiek, geniet de minnelijke schikking in dergelijke zaken

Uw mandaat als bestuurder of manager ter discussie? Kan u meestemmen over uw benoeming, ontslag en kwijting onder het WVV? (Forum Advocaten)

Auteurs: Roxanne Verelst en Frederic Rosiers (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 23/09/2020 Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) dient u zich als bestuurder te onthouden van uw deelname aan de beraadslaging en stemming, wanneer u geconfronteerd wordt met een belangenconflict. Onder het WVV is het niet meer voldoende om uw

2020-09-28T11:10:56+00:00 28 september 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Overuren en tijdsregistratiesysteem: time is money (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 07/09/2020 Een werknemer die de betaling van achterstallige overuren vordert, moet het bestaan, de omvang en de duur van deze overuren bewijzen, zo stelt de vaststaande rechtspraak. Een arrest van het Arbeidshof te Brussel van 22 mei 2020 kan hier wel

2020-09-08T07:33:25+00:00 14 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Informatieverplichting arts: Cassatie oordeelt dat de kip voor het ei komt (Forum Advocaten)

Auteurs: Geert de Hoon en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 22/07/2020 Het staat als een paal boven water dat patiënten het recht hebben om geïnformeerd toe te stemmen in iedere tussenkomst van een arts. Jarenlang bestond er echter discussie of de arts moest bewijzen dat hij de patiënt correct had

2020-07-28T09:50:23+00:00 30 juli 2020|Categories: Medisch recht|Tags: , |

Bewijsrecht: begin van bewijs door geschrift en bekentenis. Eén pot nat? (Forum Advocaten)

Auteurs: Geert de Hoon en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 22/06/2020 In een gerechtelijke procedure kunnen verschillende soorten bewijsmiddelen worden aangewend. De laatste jaren heeft een evolutie in de rechtspraak er echter voor gezorgd dat het begin van bewijs door geschrift en de bekentenis naar elkaar zijn toegegroeid. Maar

2020-06-27T08:11:14+00:00 27 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Werken in, aan of rond uw woning: al dan niet vergunningsplichtig? (Forum Advocaten)

Auteurs: Joëlle Gillemot en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 29/05/2020 Indien u werken in, aan of rond uw woning wenst uit te voeren, is de eerste vraag of hiervoor een vergunning noodzakelijk is of een melding moet worden gedaan. Gelet op de complexe wetgeving inzake ruimtelijke ordening is het antwoord

2020-06-05T07:40:01+00:00 5 juni 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Contracten: is de bij de ondertekening ‘vergeten’ partij verbonden? (Forum Advocaten)

Auteurs: Annelies Janssen, Roxanne Verelst en Frederic Rosiers (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 15/05/2020 In contracten met vennootschappen worden soms clausules opgenomen die verbintenissen inhouden voor de bestuurders. Te denken valt aan medeschuldenaarstellingen, niet-concurrentieverbintenissen, vertrouwelijkheidsverbintenissen,… In een ideale wereld tekent de bestuurder tweemaal, namelijk eenmaal in zijn hoedanigheid van bestuurder en eenmaal

2020-05-24T09:46:55+00:00 23 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |