>Voeg code toe voor de </head> tag.faillissement

Gefailleerde: dien tijdig een verzoek tot kwijtschelding in (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 25/02/2020 Met de wijziging van de insolventiewet in 2018 opteerde de wetgever ervoor om het principe van de fresh start na faillissement maximaal door te voeren. Het uitgangspunt is dan ook dat een gefailleerde natuurlijke persoon ten aanzien van zijn schuldeisers bevrijd wordt van de restschulden. Deze

2020-03-02T17:22:35+00:00 2 maart 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Gerechtelijk reorganisatie en zakelijke zekerheden. Twee belangrijke Cassatie-arresten van 16 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/02/2020 Cassatie-arrest C.19.0294.N In het arrest spreekt ook het Hof van Cassatie zich uit over een schuldvordering gewaarborgd door een pand op schuldvorderingen en in welke mate een pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen aanleiding kan geven tot een kwalificatie als een buitengewone schuldvordering. Lees het

Verkoop leasingvoertuigen net voor faillissement aan derde-medeplichtige. Onmogelijkheid leasinggever om eigendoms- en revindicatierecht te laten gelden. Cassatie-arrest 19 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/01/2020 De feiten en het arrest van het hof van beroep te Brussel van 3 december 2018 In het tussenarrest van 16 april 2018 en het bestreden eindarrest stellen de appelrechters vast en oordelen zij dat: de leasinggever tussen 6 april 2009 en 15 september 2009 leasingovereenkomsten

2020-04-25T11:37:43+00:00 16 januari 2020|Categories: Insolventierecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Discrimineren mag (meestal, in het insolventierecht) (Corporate Finance Lab)

Auteur: Gillis Lindemans (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 12/11/2019 Ons insolventierecht vindt discriminatie doorgaans prima. Zo mag een schuldenaar in principe een van zijn schuldeisers eerder betalen dan de anderen, zelfs al bestaan er tussen hen geen “wettige redenen van voorrang”. Ook staat het een schuldenaar vrij om aan een schuldeiser een zakelijke zekerheid

2019-11-23T11:23:47+00:00 23 november 2019|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Faillissement – verzoekschrift tot kwijtschelding en kennelijke grove fouten uit het privé-leven. Ondernemingsrechtbank Antwerpen 25 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/08/2019 De feiten Mevrouw X verwijt de gefailleerde kennelijk grove fouten te hebben gemaakt die hebben bijgedragen tot het faillissement in de zin van art. XX.173 WER. Deze fout(en) zou(den) de kwijtschelding verhinderen. Mevrouw X omschrijft deze fout(en) samengevat als volgt: bij schrijven van 20 september 2010 meldt

2019-10-30T19:29:11+00:00 31 augustus 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Sluiting van ondernemingen: wet van 26 juni 2002 gewijzigd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/04/2019 Bedoeling van de wetswijziging Aanpassing van een aantal wettelijke referenties en impact voor vrije beroepen Een aantal wettelijke referenties worden aangepast naar aanleiding van de totstandkoming van het Wetboek van economisch recht die met name de regels inzake het faillissement heeft hervormd. Aan de Koning wordt

2019-06-09T13:16:20+00:00 30 april 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Faillissement en eventuele kwijtschelding van de ‘restschulden’ (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/04/2019 Faillissement en eventuele kwijtschelding van de ‘restschulden’. Twee uitspraken van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen van 19 maart 2019. Rolnummer O/18/00250  1. Kader De gefailleerde verzoekt de kwijtschelding bij toepassing van art. XX.173 Wetb. Econ. Recht. Uit dat artikel volgt dat een eventuele kwijtschelding slechts betrekking kan hebben

2019-08-31T14:15:11+00:00 24 april 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht. Een aantal relevante Cassatie-arresten onder de loep (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/04/2019   In deze bijdrage overlopen we een aantal relevante Cassatie-arresten. Faillissement. Misbruik van vertrouwen. Witwassen van de daaruit voortgekomen vermogensbestanddelen (Cassatie 9 april 2019) Beklaagde had als zaakvoerder het precair bezit van diamanten, heeft zich gedragen als eigenaar ten opzichte van deze goederen en deze verduistert.

Faillissement en aansprakelijkheid van het bestuur voor verschuldigde sociale bijdragen. Cassatie zet op 1 februari 2019 de puntjes op de i (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/02/2019 De principes Krachtens artikel 530, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen de bestuurders, gewezen bestuurders en feitelijke bestuurders door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik

De overdracht onder gerechtelijk gezag op losse schroeven? (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Joost Bats (Schoups) Publicatiedatum: 07/02/2019 De procedure van gerechtelijke reorganisatie biedt een onderneming in moeilijkheden drie manieren om de continuïteit van haar activiteiten te redden. Naast het sluiten van een minnelijk of een collectief akkoord met haar schuldeisers, kan de onderneming er tevens voor opteren om (een deel van) de

2019-02-19T11:02:58+00:00 20 februari 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |