>Voeg code toe voor de </head> tag.faillissement

Aangifte van schuldvordering in faillissement vergeten? Het hof van cassatie snelt hypothecaire schuldeisers en andere separatisten ter hulp (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 17/04/2020 Het Hof van Cassatie schept duidelijkheid in het faillissementsrecht. Hypothecaire schuldeisers moeten geen aangifte van schuldvordering doen om betaling te ontvangen uit de verkoopopbrengst van het gehypothekeerde goed. In twee recente cassatiearresten van 16.01.2020 (C.19.0298.N) en 12.03.2020 (C.19.0437.N) werd de discussie beslecht over

2020-04-25T15:31:33+00:00 28 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Faillissement: het Hof van Cassatie redt de hypothecaire schuldeisers die vergeten een aangifte van schuldvordering te doen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Vincent Verlaeckt (gastblogger bij Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 10/04/2020 In zijn arrest van 12 maart 2020 (Nr. C.19.0437.N) heeft het Hof een einde gemaakt aan een jarenlange discussie in de rechtsleer en rechtspraak over de gevolgen voor een hypothecaire schuldeiser die heeft nagelaten tijdig een aangifte van schuldvordering te

2020-04-25T12:29:27+00:00 25 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Lot werknemers bij faillissement als gevolg van coronavirus? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 02/04/2020 Horeca, kleinhandel en toerisme zijn enkele sectoren die het bijzonder hard te verduren krijgen omwille van het coronavirus. Een crisis zoals COVID-19 brengt sommige bedrijven in zo’n financiële problemen, dat een faillissement de enige uitweg is. Wanneer is een bedrijf failliet? Hoe

Voordelen van alle aard (ook) na faillissement (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 05/03/2020 Kan de bestuurder van een vennootschap na het faillissement van de vennootschap nog voordelen van alle aard genieten, en daarop belast worden? Het Hof van Cassatie heeft deze vraag positief beantwoord in een arrest van 23 januari 2020 (F.18.0134.N/3). Het Hof van Cassatie

Lopende overeenkomsten bij faillissement: niet-uitvoeren is niet hetzelfde als beëindigen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab)  Publicatiedatum: 26/02/2020 Art. XX.139, § 1 WER verschaft de curator drie mogelijkheden met betrekking tot lopende overeenkomsten, waarbij lopende overeenkomsten worden gedefinieerd als overeenkomsten die zijn gesloten vóór de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan door dat vonnis geen einde werd

2020-03-02T17:26:58+00:00 2 maart 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Gefailleerde: dien tijdig een verzoek tot kwijtschelding in (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 25/02/2020 Met de wijziging van de insolventiewet in 2018 opteerde de wetgever ervoor om het principe van de fresh start na faillissement maximaal door te voeren. Het uitgangspunt is dan ook dat een gefailleerde natuurlijke persoon ten aanzien van zijn schuldeisers bevrijd wordt van de restschulden. Deze

2020-03-02T17:22:35+00:00 2 maart 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Gerechtelijk reorganisatie en zakelijke zekerheden. Twee belangrijke Cassatie-arresten van 16 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/02/2020 Cassatie-arrest C.19.0294.N In het arrest spreekt ook het Hof van Cassatie zich uit over een schuldvordering gewaarborgd door een pand op schuldvorderingen en in welke mate een pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen aanleiding kan geven tot een kwalificatie als een buitengewone schuldvordering. Lees het

Verkoop leasingvoertuigen net voor faillissement aan derde-medeplichtige. Onmogelijkheid leasinggever om eigendoms- en revindicatierecht te laten gelden. Cassatie-arrest 19 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/01/2020 De feiten en het arrest van het hof van beroep te Brussel van 3 december 2018 In het tussenarrest van 16 april 2018 en het bestreden eindarrest stellen de appelrechters vast en oordelen zij dat: de leasinggever tussen 6 april 2009 en 15 september 2009 leasingovereenkomsten

2020-04-25T11:37:43+00:00 16 januari 2020|Categories: Insolventierecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Discrimineren mag (meestal, in het insolventierecht) (Corporate Finance Lab)

Auteur: Gillis Lindemans (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 12/11/2019 Ons insolventierecht vindt discriminatie doorgaans prima. Zo mag een schuldenaar in principe een van zijn schuldeisers eerder betalen dan de anderen, zelfs al bestaan er tussen hen geen “wettige redenen van voorrang”. Ook staat het een schuldenaar vrij om aan een schuldeiser een zakelijke zekerheid

2019-11-23T11:23:47+00:00 23 november 2019|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Faillissement – verzoekschrift tot kwijtschelding en kennelijke grove fouten uit het privé-leven. Ondernemingsrechtbank Antwerpen 25 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/08/2019 De feiten Mevrouw X verwijt de gefailleerde kennelijk grove fouten te hebben gemaakt die hebben bijgedragen tot het faillissement in de zin van art. XX.173 WER. Deze fout(en) zou(den) de kwijtschelding verhinderen. Mevrouw X omschrijft deze fout(en) samengevat als volgt: bij schrijven van 20 september 2010 meldt

2019-10-30T19:29:11+00:00 31 augustus 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: |