Laattijdige aangifte faillissement: ook de feitelijk bestuurder is strafbaar als hij dat laattijdig doet. Cassatie-arrest 23 november 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Artikel 489bis, 4°, Strafwetboek bestraft de personen bedoeld in artikel 489 Strafwetboek die met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen verzuimd hebben binnen de bij artikel 2 Faillissementswet, thans artikel XX.102 Wetboek economisch recht, bepaalde termijn aangifte te doen van het faillissement. De in artikel 489 Strafwetboek bedoelde personen zijn onder…

Lees meer

Gefailleerde natuurlijke persoon die niet (tijdig) om de kwijtschelding van de restschulden verzocht, doe het alsnog binnen de zes maanden! (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Het Grondwettelijk Hof heeft eind vorige week het wetsartikel vernietigd dat bepaalt dat de gefailleerde natuurlijke persoon binnen de vervaltermijn van drie maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van de restschulden moet indienen, opdat hij het recht op kwijtschelding niet onherroepelijk verliest. Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat…

Lees meer

Vervaltermijn voor de natuurlijke persoon-gefailleerde om kwijtschelding te verzoeken strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Arrest Grondwettelijk hof van 21 oktober 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Het artikel XX.173, § 2 WER § 1. Indien de gefailleerde een natuurlijke persoon is, zal hij ten aanzien van de schuldeisers worden bevrijd van de restschulden, onverminderd de zakelijke zekerheden gesteld door de schuldenaar of derden. De kwijtschelding heeft gevolgen voor de onderhoudsschulden van de gefailleerde noch voor de schulden voortvloeiend uit…

Lees meer

De gemeenrechtelijke beperkingen inzake derdenverzet zijn niet van toepassing op het derdenverzet tegen een faillietverklarend vonnis – Cass. 9 september 2021 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Vincent Verlaeckt (gastblogger Corporate Finance Lab) Met het arrest van 9 september 2021 (C.21.0043.N) heeft het Hof van Cassatie nogmaals de processuele autonomie en specialiteit van de insolventiewetgeving bevestigd. Het Hof diende zich uit te spreken over de toepasselijkheid van artikel 1122, 2de lid, 3° Ger.W. op een ingesteld derdenverzet tegen het faillietverklarend vonnis. Dit artikel bevat…

Lees meer

Klant failliet? Soms is invordering van je onbetaalde factuur mogelijk lastens de bestuurder (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law) Publicatiedatum: 08/07/2021 Na het faillissement van een klant dreig je als ondernemer opgezadeld te worden met onbetaalde facturen. In bepaalde gevallen is invordering lastens de bestuurder evenwel mogelijk. Voor vele ondernemers is het een vaak weerkerende kwaal. Een klant wordt failliet verklaard en de nog openstaande facturen van die klant…

Lees meer

Het persoonlijk faillissement van de bestuurder: Een ‘fresh start’ of een koude douche? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Charlotte Donck (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 06/08/2021 Wanneer een BV of een NV failliet wordt verklaard, is de bestuurder van de onderneming in principe niet persoonlijk gehouden om de schulden van de vennootschap te betalen, tenzij er sprake is van bestuurders- en/of oprichtersaansprakelijkheid, een openstaande rekening-courant en/of (een) persoonlijke borgstelling(en). De schulden, waarvoor de…

Lees meer

Curator en tegenstelbaarheid van kwijting. Het Hof van Cassatie neemt op 18 juni 2021 duidelijk stelling inzake het faillissement van de Wetenschappelijke Boekhandel J. Story-Scientia (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 26/07/2021 De feiten Op 29 december 2013 verkocht Story een groot deel van haar bedrijfsactiviteit aan de bvba Publishing House voor een prijs van €1.850.000. Daarbij diende €250.000 onmiddellijk betaald te worden, en de acht volgende jaren €200.000 per jaar meer interesten. De oprichters van Publishing House waren rechtstreeks of onrechtstreeks bestuurder…

Lees meer

Faillissement en ontbinding huwelijksstelsel: wie eerst? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 28/06/2021 Verliefd, verloofd, getrouwd en … terug gescheiden! Dat is nu, heden ten dage, meer praktijk dan theorie. De redenen van de split zijn uiteraard legio. Echter, wanneer het al moeilijk gaat in de relatie, is het niet ondenkbaar dat een misgelopen professioneel avontuur de spreekwoordelijke druppel is. Een nakend faillissement hangt…

Lees meer

Beslag en faillissement onder de loep. Cass. 7 mei 2021 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Auteur: Inge Vandeplas (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht) Publicatiedatum: 18/06/2021 De feiten voorafgaand aan dit arrest waren als volgt. Een bewarend beslag werd verkregen op een onroerend goed en overgeschreven in het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Hierna werd het bewarend beslag omgezet in een uitvoerbaar beslag en werd opnieuw correct overgeschreven.…

Lees meer