>Voeg code toe voor de </head> tag.faillissement

Curator en tegenstelbaarheid van kwijting. Het Hof van Cassatie neemt op 18 juni 2021 duidelijk stelling inzake het faillissement van de Wetenschappelijke Boekhandel J. Story-Scientia (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 26/07/2021 De feiten Op 29 december 2013 verkocht Story een groot deel van haar bedrijfsactiviteit aan de bvba Publishing House voor een prijs van €1.850.000. Daarbij diende €250.000 onmiddellijk betaald te worden, en de acht volgende jaren €200.000 per jaar meer interesten. De oprichters van Publishing House waren

2021-07-26T09:56:39+00:00 26 juli 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Faillissement en ontbinding huwelijksstelsel: wie eerst? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 28/06/2021 Verliefd, verloofd, getrouwd en … terug gescheiden! Dat is nu, heden ten dage, meer praktijk dan theorie. De redenen van de split zijn uiteraard legio. Echter, wanneer het al moeilijk gaat in de relatie, is het niet ondenkbaar dat een misgelopen professioneel avontuur de spreekwoordelijke druppel is.

Beslag en faillissement onder de loep. Cass. 7 mei 2021 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Auteur: Inge Vandeplas (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht) Publicatiedatum: 18/06/2021 De feiten voorafgaand aan dit arrest waren als volgt. Een bewarend beslag werd verkregen op een onroerend goed en overgeschreven in het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Hierna werd het bewarend beslag omgezet in een uitvoerbaar beslag

2021-06-21T09:01:52+00:00 22 juni 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Grondwettelijk hof biedt gefailleerde natuurlijke personen een tweede kans op een tweede kans (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 25/05/2021 Het insolventierecht ingevoerd in 2018 heeft als doel het tweedekansondernemerschap te bevorderen. Daardoor laat de wet toe dat de natuurlijke persoon gefailleerde die binnen de drie maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis om kwijtschelding verzoekt, nagenoeg automatisch wordt bevrijd van zijn restschulden. In de rechtspraak

De werkgever is failliet. Welke rechten hebben werknemers? (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 28/04/2021 Als gevolg van de coronacrisis hebben verschillende ondernemingen het moeilijk. Zij kunnen rekenen op (financiële) steunmaatregelen van de overheid, maar voor sommige ondernemingen is dit jammer genoeg niet voldoende, waardoor zij het faillissement dienen aan te vragen. Uit de meest recente

2021-05-04T12:43:58+00:00 4 mei 2021|Categories: Sociaal recht Insolventierecht|Tags: , , |

Grondwettelijk Hof over de vervaltermijn voor aanvraag kwijtschelding bij faillissement: een ‘fresh start’ voor de wetgever? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/04/2021 Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 62/2021 van 22 april 2021 Een onderneming-natuurlijke persoon kan in een faillissement ten aanzien van de schuldeisers worden bevrijd van de restschulden (met enkele uitzonderingen). Hoewel het WER dat niet zeer expliciet zegt, wordt meestal aangenomen dat

2021-04-26T07:34:47+00:00 27 april 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Wijzigingen aan boek XX WER: wetgever zet (nog meer) in op continuïteit (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens, Sam Ledent en Emilie Bogaerts (Schoups)Publicatiedatum: 22/03/2021 Sinds 1 februari 2021 is er geen moratorium op faillissementen meer van kracht. De federale regering oordeelde dat het niet opportuun was om die crisismaatregel (waarvoor u hier en hier meer leest) te verlengen. Wel kondigde minister van justitie Vincent Van Quickenborne nieuwe maatregelen aan

Evolutie in het insolventierecht: na de moratoria een tijdelijk lightregime voor de reorganisatie (Eubelius)

Auteurs: Dominique De Marez en Frederik De Leo (Eubelius)Publicatiedatum: 26/03/2021 Nadat de wetgever eerder tijdelijke moratoria inzette om de door de Corona-crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen, kiest hij nu voor een andere aanpak. De procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt tijdelijk aangepast, zodat het voor ondernemingen in moeilijkheden gemakkelijker wordt om

Bijkomend nuttig handvat voor ondernemingen in moeilijkheden (Van Havermaet)

Auteur: Ann Dauven (Van Havermaet)Publicatiedatum: 25/03/2021 Na het aflopen van de bescherming tegen inbeslagnames en faillissementen op 31 januari 2021, kondigde de minister van Justitie een herlanceringsprocedure aan. Het lijkt erop dat de Minister woord heeft gehouden. Einde vorige week werd immers het wetsvoorstel (weliswaar in tweede lezing) tot wijziging

Belgium introduces pre-pack reorganisation (Corporate Finance Lab)

Authors: Eric Blomme and Cécile Odeurs (Corporate Finance Lab)Publication date: 24/03/2021 The COVID-19 pandemic has put the rescue of struggling but viable businesses front of the agenda.  The initial response of the Belgian government and legislator was a moratorium on enforcement measures and bankruptcy petitions.  Such moratorium can however not be a