Kan bij een concurrentiegerichte dialoog de dialoogfase worden heropend na indiening van een offerte? Arrest Raad van State op 13 november 2020 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 07/12/2020 1. De Raad van State heeft met zijn arrest dd. 13 november 2020, nr. 248.901 VOF DXC Technology Belgium e.a. een interessant debat geopend over de vraag of de dialoogfase bij een concurrentiegerichte dialoog kan worden heropend na indiening van een offerte. Deze vraag stelde zich in het kader…

Lees meer

Het belang van de GDPR voor lokale besturen: opgelet met het gebruik van kieslijsten en (gepersonaliseerde) verkiezingspropaganda ! (Equator)

Auteurs: Simon Verhoeven en Alexander Verschave (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 17/08/2020 Recent legde de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) lokale besturen administratieve boetes op wegens het niet naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort “AVG” en wellicht beter bekend als de “GDPR ”).[[1] Hoewel lokale besturen uiteraard met talrijke – en vaak soms complexe – wetgeving moeten rekening houden, mag…

Lees meer

De Raad voor Vergunningsbetwistingen komt een eerste keer écht aan zet onder het Onteigeningsdecreet (Equator)

Auteurs: Steven Van Garsse en Anouck Vanermen (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 12/08/2020 De Raad voor Vergunningsbetwistingen[1] is, sinds de inwerkingtreding van het Onteigeningsdecreet[2] op 1 januari 2018[3], bevoegd om kennis te nemen van beroepen die worden ingesteld tegen definitieve onteigeningsbesluiten.[4] Het heeft echter tot 3 maart 2020 geduurd voordat de Raad een dergelijk beroep inhoudelijk heeft…

Lees meer

Wordt de GDPR opzijgeschoven in tijden van corona? (Equator)

Auteur: Alexander Verschave en Simon Verhoeven (Equator advocaten) Publicatiedatum: 11/08/2020 In tijden van corona wordt er onder meer ingezet op contact tracing. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op lokale besturen, om deze contact tracing te vergemakkelijken. Lokale besturen zouden daarmee zicht kunnen krijgen op de contacten die de burgers met elkaar hebben, waar zij geweest…

Lees meer

Wezenlijke wijziging aan een overheidsopdracht: vervanging onderaannemer. Arrest Raad van State op 18 juni 2020 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 20/07/2020 In het arrest van 18 juni 2020, nr. 247.832, heeft de Raad van State zich zonder rechtsmacht verklaard voor wat betreft een wezenlijke wijziging aan een overheidsopdracht (en aldus tevens de impliciete beslissing om geen nieuwe overheidsopdracht uit te schrijven). De feiten die aan de grondslag lagen hadden betrekking…

Lees meer

Overheidsopdrachten en horizontaal publiek-publieke samenwerking: het Hof van Justitie verduidelijkt op 28 mei 2020 (artikel 12, lid 4 Richtlijn 2014/24/EU) (Equator))

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 03/06/2020 Aanleiding voor dit artikel is het recente arrest van het Hof van Justitie dd. 28 mei 2020, C‑796/18. Het Hof van Justitie kreeg daar de mogelijkheid om zich te buigen over een casus waarin de (onderliggende) vraag luidt of het gezamenlijk doorontwikkelen van bestaande software door afzonderlijke aanbestedende overheden…

Lees meer

Overheidsopdrachten: kan een eis tot schadevergoeding worden ingediend na de uitvoering van de opdracht? Cassatie-arrest 8 november 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 30/11/2019 Het Hof van Cassatie kreeg een interessante casus voorgeschoteld met betrekking tot de interpretatie van artikel 20 AAV 1996 (Middelen van optreden van de aanbestedende overheid, regime wet 1993). Het Hof van Cassatie moest zich namelijk buigen over de interpretatie van het Hof van Beroep te Bergen, welke van mening…

Lees meer

Uitsluiting van juridische diensten zoals voorzien in de Overheidsopdrachtenwet: arrest Grondwettelijk Hof 7 november 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 13/11/2019 De problematiek Het Grondwettelijk Hof diende zich te buigen over de verenigbaarheid van de uitsluitingen van juridische diensten (arbitrage- en bemiddelingsdiensten en de diensten van advocaten) zoals voorzien in de Overheidsopdrachtenwet (zie artikel 28, §1, 3° en 4° wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten) met o.m. het gelijkheidsbeginsel en…

Lees meer

Overheidsopdrachten: kan een opdracht langer dan 4 jaar worden geplaatst en gegund, zonder dat in de opdrachtdocumenten wordt gemotiveerd waarom? Arrest Raad van State 24 oktober 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 13/11/2019 Op de website van de Raad van State verscheen recent een interessant arrest met betrekking tot de interpretatie van artikel 57 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Concreet diende de Raad van State zich te buigen over de vraag of een opdracht van langer dan vier jaar…

Lees meer