Inhouse-exceptie bij het gunnen van een overheidsopdracht. Arrest Hof van Justitie 12 mei 2022 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Het Hof van Justitie velde op 12 mei 2022 een interessant arrest over het gebruik van de zogenaamde inhouse-exceptie vervat in de overheidsopdrachtenrichtlijnen. Deze exceptie, ofwel uitsluitingsgrond van het toepassingsgebied van de richtlijn(en), kan door een aanbestedende dienst worden toegepast bij het gunnen van een overheidsopdracht aan een publieke of privaatrechtelijke…

Lees meer

Ook in appartementsgebouwen is een telecomoperator eigenaar van de kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrusting die hij aanbrengt in de gemeenschappelijke delen van een gebouw (Equator)

Auteur: Equator Het eigendomsstatuut van kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrusting wordt bepaald door artikel 97 van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven in werking getreden. De bepaling is recent gewijzigd om meer duidelijkheid te creëren over het eigendomsstatuut van kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen bij mede-eigendommen.…

Lees meer

Cass. 21 april 2021 – Een brandverzekeringsovereenkomst die door een onverdeelde mede-eigenaar wordt afgesloten voor het geheel van het gebouw… de overige mede-eigenaars kunnen vanaf nu ook aanspraak maken op een vergoeding! (Equator)

Auteurs: Nicolas Carette en Line Muller (Equator) Publicatiedatum: 08/06/2021 Bij een verzekering ten behoeve van derden sluit een verzekeringsnemer in eigen naam een verzekeringsovereenkomst waarin hij verbintenissen op zich neemt teneinde andermans verzekerbaar belang te waarborgen. Het is aldus niet de verzekeringnemer, maar een andere persoon die verzekerde is en die bij een potentieel schadegeval…

Lees meer

Coronawet Justitie goedgekeurd – impact algemene vergaderingen appartementsmede-eigendom (Equator Advocaten)

Auteur: Equator Advocaten Publicatiedatum: 21/12/2020 De wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd  tegen de verspreiding van COVID-19 werd donderdag 17 december 2020 gestemd en goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Weldra zal deze wet in het Belgisch Staatsblad verschijnen. De regeling opgenomen…

Lees meer

Kan bij een concurrentiegerichte dialoog de dialoogfase worden heropend na indiening van een offerte? Arrest Raad van State op 13 november 2020 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 07/12/2020 1. De Raad van State heeft met zijn arrest dd. 13 november 2020, nr. 248.901 VOF DXC Technology Belgium e.a. een interessant debat geopend over de vraag of de dialoogfase bij een concurrentiegerichte dialoog kan worden heropend na indiening van een offerte. Deze vraag stelde zich in het kader…

Lees meer

Het belang van de GDPR voor lokale besturen: opgelet met het gebruik van kieslijsten en (gepersonaliseerde) verkiezingspropaganda ! (Equator)

Auteurs: Simon Verhoeven en Alexander Verschave (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 17/08/2020 Recent legde de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) lokale besturen administratieve boetes op wegens het niet naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort “AVG” en wellicht beter bekend als de “GDPR ”).[[1] Hoewel lokale besturen uiteraard met talrijke – en vaak soms complexe – wetgeving moeten rekening houden, mag…

Lees meer