>Voeg code toe voor de </head> tag.Delboo

Frequente kapitaalverminderingen dan toch geen fiscaal misbruik (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: november 2019 Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 1 oktober 2019 een minder ruime invulling gegeven aan de algemene antimisbruikbepaling dan de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Aangezien een kapitaalvermindering (tot voor 1 januari 2018) belastingvrij kon verlopen door deze volledig

2019-11-17T10:12:58+00:00 15 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

CBN-advies gepubliceerd: Wat biedt de toekomst voor uw maatschap? (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: 28/10/2019 1. Inleiding Sinds de recente hervorming van het ondernemingsrecht zijn maatschappen verplicht een boekhouding te voeren. Voor (familiale) maatschappen waarvan de activiteit zich beperkt tot het beheer van een bepaald roerend vermogen, werd aangenomen dat het zou gaan om een vereenvoudigde boekhouding, niet om een volledige

2019-10-29T10:48:43+00:00 29 oktober 2019|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Schatting van vastgoed bij een overlijden: wie doet het beter? (Delboo)

Auteur: Julie De Pooter (Delboo) Publicatiedatum: juli 2019 In een aangifte van nalatenschap dienen de erfopvolgers de verkoopwaarde van de onroerende goederen op te nemen. Hierop wordt dan de erfbelasting berekend. Deze waardering is niet altijd eenvoudig. Indien de waarde te hoog wordt ingeschat zult u meer erfbelasting betalen dan nodig.

Uw prijsduif verkopen: speculatie of normaal beheer? (Delboo)

Auteur: Megi Rroku (Delboo) Publicatiedatum: mei 2019 In de kranten staat regelmatig te lezen dat een wedstrijdduif voor een groot bedrag is verkocht. Kadert dergelijke verkoop binnen het belastingvrije normaal beheer van het privévermogen of zijn deze inkomsten belastbaar als divers inkomen? Normaal beheer van privévermogen De scheidingslijn tussen het belastingvrije

2019-05-25T11:35:37+00:00 28 mei 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Erfbelasting op verzekeringsgiften: grondwettelijk hof ziet er geen graten in (Delboo)

Auteur: Emile Van Tongerloo (Delboo) Publicatiedatum: mei 2019 De Vlaamse decreetgever heeft eind 2016 een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van de verzekeringsgift in de sfeer van de erfbelasting aan bod kwam. Dit decreet kreeg reeds de nodige kritiek te verduren. De beroepsvereniging Assuralia diende een annulatieberoep in

Het nieuwe vennootschapsrecht: een schot in de roos voor de overdracht van uw familiebedrijf? (Delboo)

Auteur: Julie De Pooter (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 Op 4 april 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De regels die het leven van uw vennootschap beheersen, wijzigen ingrijpend en worden vanaf 1 mei 2019 gradueel van toepassing. Hierna wordt kort toegelicht welke

Globale erfovereenkomst: fiscaal gefileerd (Delboo)

Auteur: Mark Delboo (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 In het nieuwe erfrecht is het mogelijk om een globale erfovereenkomst te sluiten. Het doel ervan is voor overlijden al zekerheid te hebben over de verdeling van het vermogen zonder dat er later nog discussie over kan zijn. In dergelijke overeenkomst wordt vastgesteld

Opstalconstructies vanuit een andere invalshoek (Delboo)

Auteur: Emile Van Tongerloo (Delboo) Publicatiedatum: februari 2019 Het Hof van Beroep te Brussel moest zich recent buigen over de fiscale behandeling van een zogenaamde ‘opstalconstructie’. Opmerkelijk is dat het Hof de argumentatie van de belastingplichtige niet volgt, maar dat de belastingplichtige toch ontsnapt aan belasting. Hoe? Wat is een opstalconstructie?

2019-03-12T09:12:59+00:00 12 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

I always feel like somebody’s watching me (Delboo)

Auteur: Megi Rroku (Delboo) Publicatiedatum: februari 2019 Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie mag de fiscus vanaf de openbare weg ongemerkt uw beroepsactiviteiten observeren en u op basis van deze observaties belasten. Het begluren van de belastingplichtige vormt in beginsel geen inbreuk op het privéleven van de belastingplichtige.

2019-03-02T09:39:40+00:00 2 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht Privacy recht|Tags: , , |

De gunstregeling voor schenking en vererving van familiale vennootschappen in het nieuwe vennootschapsrecht (Delboo)

Auteur: Megi Rroku (Delboo) Publicatiedatum: januari 2019 De Vlaamse Regering tracht met het decreet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 december 2018 (BS 28 december 2018) de Vlaamse Codex Fiscaliteit klaar te stomen voor de komende hervorming van het vennootschapsrecht. Wij zetten hierna kort de wijzigingen uiteen die een weerslag zullen