>Voeg code toe voor de </head> tag.Delboo

Verlaagde erfbelasting familiale vennootschappen: Vlabel interpreteert ruim (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: juli 2021 De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft recent bevestigd dat het verlaagd tarief van toepassing is ongeacht of de aandelen zelf of louter de vermogenswaarde ervan

Aangifteplicht onroerend goed in het buitenland: praktische duiding (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: juli 2021 Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsbrief van maart 2021 komt definitief een einde aan de verschillende fiscale behandeling van binnen- en buitenlands vastgoed. De wetgever stapt af van de ‘werkelijk ontvangen huur’ of ‘huurwaarde’ en zal het kadastraal inkomen (KI) hanteren als belastbare basis voor buitenlands vastgoed vanaf aanslagjaar

Beheersvolmacht: fiscaal goedgekeurd (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: juni 2021 Een beheersvolmacht is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een goed een volmacht geeft aan een derde om dit goed te beheren en er desgevallend over te beschikken (in naam en voor rekening van de eigenaar). Dit kan zowel onderhands als notarieel, hoewel een notariële volmacht

“Bezint eer ge (aan uw handtekening) begint” (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: juni 2021 Twee zussen zijn de enige erfgenamen in een nalatenschap. Enige tijd na het overlijden ondertekenen zij een document met als titel “berekening van eventuele dading”. Een van de zussen wil naderhand toch de gerechtelijke vereffening-verdeling laten opstarten, aangezien alle pogingen tot minnelijke vereffening-verdeling mislukt zijn. Het

2021-06-05T11:48:24+00:00 5 juni 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Verplichte registratie buitenlandse schenkingsakten: de fiscus licht toe (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: april 2021 Wij berichtten u al in eerdere nieuwsbrieven dat notariële schenkingsakten die in het buitenland werden verleden, sedert 15 december 2020 verplicht geregistreerd moeten worden in België. Hoewel er verschillende alternatieven bestaan om toch nog belastingvrij te schenken, is het belangrijk om goed te weten hoe ver

2021-04-24T11:30:29+00:00 28 april 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Belastingvoordeel voor kwijtgescholden huur (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: april 2021 Wie een pand verhuurt aan een onderneming die verplicht haar deuren moet sluiten door de federale coronamaatregelen, kan onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering of belastingkrediet bekomen. Een recente tijdelijke ondersteuningsmaatregel voorziet namelijk dat een verhuurder een belastingvoordeel kan verkrijgen tot 30% van de kwijtgescholden huur voor

2021-04-24T11:33:23+00:00 24 april 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Rechtbank bevestigt : in extremis planning met onroerend goed is geen veinzing (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: maart 2021 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen heeft een interessant vonnis geveld over het toepasselijk tarief in de schenkbelasting in een situatie waarbij een kinderloze vrouw haar onroerend goed kort voor haar overlijden verkoopt aan haar zus, waarna zij de opbrengst uit die verkoop onder de vorm

Geregistreerde onderhandse schenking: geen erfbelasting verschuldigd? (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: januari 2021 Een echtpaar doet een schenking van gemeenschappelijke goederen aan zijn twee kinderen via een onderhands document, dat vóór het overlijden van de moeder wordt geregistreerd. De overschrijving van de geschonken gelden volgt pas later en wordt pas effectief uitgevoerd nadat één van de schenkers overleden is.

Fiscaal misbruik met een maatschap: hof van beroep zet puntjes op de ‘i’ (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: december 2020 Op 1 december 2020 heeft het hof van beroep te Gent een voorafgaande beslissing vernietigd van de Vlaamse Belastingdienst over een schenking van de aandelen van een maatschap onder last voor de begiftigden om een rente aan de schenkers te betalen (Voorafg. Besl. 16046 van 14

Toepassing anti-misbruikbepaling in de tijd verduidelijkt (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: december 2020 iedt de algemene anti-misbruikbepaling inzake inkomstenbelastingen aan de fiscus de mogelijkheid om rechtshandelingen aan te vallen die teruggaan tot vóór haar inwerkingtreding? Het hof van beroep te Gent sprak zich op 28 april 2020 uit over de temporele werking van deze bepaling.  Nieuwe anti-misbruikbepaling sinds 2012

2020-12-18T10:44:20+00:00 20 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |