>Voeg code toe voor de </head> tag.Deknudt Nelis Advocaten

(Conventionele) onderhoudsbijdragen voor kinderen voortaan transparanter (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Annelies Maeckelbergh (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 16/05/2019 De wetgever heeft een aantal wijzigingen op het vlak van onderhoudsbijdragen voor kinderen ingevoerd, teneinde voor meer transparantie te zorgen. Deze wijzingen situeren zich op drie vlakken (motivering van het bedrag, een regeling voor de buitengewone kosten en een aantal verplicht

Voordeel alle aard terbeschikkingstelling woning: stand van zaken na nieuwe rechtspraak (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Sven Nelis en Laurens Lammens (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 15/03/2019 Problematiek De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning geeft aanleiding tot een belastbaar voordeel van alle aard bij de genieter. Voor de waardering van dit voordeel van alle aard werd er tot voor kort in de regelgeving een onderscheid gemaakt naargelang de

Onbekwame vennoten van de maatschap: wijziging statuten aangewezen vanaf 1 maart 2019? (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt, Eveline Van De Gejuchte en Stéphanie Berghman (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 08/02/2019 De hervormingen en nodige bijsturingen (o.a. ingevolge de visie van de Vlaamse Belastingdienst) omtrent de voormalige ‘burgerlijke’ maatschap waren de afgelopen periode bijzonder talrijk. Zelfs de naam van het alom gekende controlevehikel werd overboord gegooid. Van een ‘burgerlijke’ maatschap

Kaaimantaks: nieuwe en verrassende uitbreiding van toepassingsgebied (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Sven Nelis en Hanno Decoutere (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 04/02/2019 De kaaimantaks heeft eind 2018 een zoveelste wijziging ondergaan waardoor het toepassingsgebied opnieuw (sterk) verruimd is. Bovendien werkt deze aanpassing alsnog retroactief door tot 1 januari 2018, waardoor eventuele bijsturing meer dan hoogdringend is geworden. Is het aanhouden van vermogen via

2019-02-05T07:46:50+00:00 5 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Globale erfovereenkomst : opgelet met het recht van terugkeer! (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Deknudt Nelis Advocaten Publicatiedatum: 18/10/2018 Het nieuwe erfrecht is per 1 september in werking getreden. Het is dus mogelijk geworden om een globale erfovereenkomst af te sluiten. Bij een dergelijke overeenkomst kunnen de kinderen onderling akkoord gaan, samen met de ouder of ouders, om af te zien van een

UBO-register van kracht : ook aandeelhouderschap wordt bekend voor de overheid (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Deknudt Nelis Advocaten Publicatiedatum: 30/08/2018 Het UBO-register is een feit. Op 14 augustus 2018 verscheen het Koninklijk Besluit dat de concrete werking van het register vastlegt in het Belgisch Staatsblad. Het UBO-register heeft tot doel informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigden (“Ultimate Beneficial Owners”) van in

Wet tot hervorming van het ondernemingsrecht ook relevant voor de (burgerlijke) maatschap (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Deknudt Nelis Advocaten Publicatiedatum: 15/05/2018 Met de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, die op 27 april 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wordt de basiswetgeving voor ondernemingen hernieuwd. De maatschap ontsnapt niet aan deze hervorming. Ingevolge voormelde wet wordt de maatschap een “onderneming”. Dit heeft een aantal

Vlabel aanvaardt combinatie burgerlijke maatschap-levensverzekering (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Deknudt Nelis Advocaten Publicatiedatum: 17/04/2018 Inzake successieplanning met levensverzekeringscontracten heeft de Vlaamse Belastingdienst (“Vlabel”) de voorbije jaren al heel wat stof doen opwaaien met diverse standpunten. In de Voorafgaande Beslissing met nummer 17057 die ons kantoor op 19 maart 2018 mocht bekomen, geeft Vlabel in deze materie een aantal

Het nieuwe erfrecht en de Vlaamse schenk- en erfbelasting : Voorontwerp van Decreet licht tipje van de sluier (Deknudt Nelis)

Auteur: Deknudt Nelis Advocaten Publicatiedatum: maart 2018 De hervorming van het erfrecht is een feit. Zoals reeds vermeld in een vorige nieuwsbrief, heeft u op heden de mogelijkheid om eventueel een verklaring tot behoud af te leggen zodat de huidige regels van de inbreng en/of de inkorting van toepassing blijven

Planning met burgerlijke maatschap : Vlabel toont zich soepeler (Deknudt Nelis)

Auteur: Deknudt Nelis Advocaten Publicatiedatum: maart 2018 De voorafgaande beslissing nr. 17054 dd. 19 februari 2018 betreft de oprichting van twee burgerlijke maatschappen waarin aandelen van een NV en een BVBA worden ingebracht. Vervolgens zouden de delen van de maatschappen (gedeeltelijk) aan de twee kinderen worden geschonken voor Belgische notaris