De niet-bevoorrechte minderheidsschuldeiser: onbekend is onbemind?! (Corporate Finance Lab)

Auteur: Dennis Cardinaels (Corporate Finance Lab) De analogie tussen corporate governance van solvabele en insolvency governance van insolvabele ondernemingen biedt nader inzicht in de reorganisatie en/of vereffening-verdeling van zulke insolvabele ondernemingen en de desbetreffende rechten van de betrokken actoren.[1] Meer in het bijzonder nemen niet-bevoorrechte schuldeisers in dit kader de positie van aandeelhouders economisch gezien…

Lees meer

Curator en tegenstelbaarheid van kwijting. Het Hof van Cassatie neemt op 18 juni 2021 duidelijk stelling inzake het faillissement van de Wetenschappelijke Boekhandel J. Story-Scientia (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 26/07/2021 De feiten Op 29 december 2013 verkocht Story een groot deel van haar bedrijfsactiviteit aan de bvba Publishing House voor een prijs van €1.850.000. Daarbij diende €250.000 onmiddellijk betaald te worden, en de acht volgende jaren €200.000 per jaar meer interesten. De oprichters van Publishing House waren rechtstreeks of onrechtstreeks bestuurder…

Lees meer

Lot van lopende overeenkomsten bij een faillissement (Blienberg Advocaten)

Auteur: Blienberg Advocaten Publicatiedatum: 28/09/2020 Principe Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator. Uitvoering in natura kan niet lastens het faillissement gevorderd worden. Van zodra de rechtbank een vonnis van faillietverklaring heeft uitgesproken ontstaat er een situatie…

Lees meer

De curator en de fiscale attesten (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 29/09/2020 In de laatste editie van Juristenkrant roept mr. Verlaeckt schuldeisers op om hun “fiscaal-attest-queeste” te staken (V. VERLAECKT , “Stalken van de curator voor fiscale attesten heeft geen nut”,  Juristenkrant 2020-21, nr. 414, 11.). Een fiscaal attest wordt gevraagd door schuldeisers in een faillissement om hun vorderingen op gefailleerde “af te…

Lees meer

Het Hof van Cassatie over de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/09/2020 Als de curator besluit tot niet-uitvoeren is de overeenkomst met de gefailleerde wel degelijk beëindigd. Op 4 september jl. sprak het Hof van Cassatie een belangwekkend arrest (C.20.0011.N) uit over een miskend principe: het verbod op uitvoering in natura van een contractuele verbintenis van de gefailleerde tegen de faillissementsboedel.…

Lees meer

Kan een “taxatiebureau” überhaupt het ereloon van een curator wettelijk gezien taxeren? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Vincent Verlaeckt (Advocaat en gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 03/09/2020 Iedereen die optreedt als curator, komt – meer dan hem lief is – in aanraking met zogenaamde “pro-deo faillissementen”.  De “lege dozen” waarbij er onvoldoende actief is om zelfs bv. het minimumereloon van de curator te voldoen. In een zeer nabij verleden beschikte elke…

Lees meer

Lopende overeenkomsten bij faillissement: niet-uitvoeren is niet hetzelfde als beëindigen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab)  Publicatiedatum: 26/02/2020 Art. XX.139, § 1 WER verschaft de curator drie mogelijkheden met betrekking tot lopende overeenkomsten, waarbij lopende overeenkomsten worden gedefinieerd als overeenkomsten die zijn gesloten vóór de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan door dat vonnis geen einde werd gemaakt. De curator kan beslissen…

Lees meer

Vraag van curator voor bijkomend ereloon volgens art. 9 KB 26 april 2018. Ondernemingsrechtbank Antwerpen 7 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 26/06/2019 Vraag curator De curator meldt in zijn verzoekschrift dat hij reeds erelonen heeft ontvangen op basis van art. 8 van het KB Van 26 april 2018. Het betrof erelonen als gevolg van de verkoop “door zijn toedoen” van “met hypotheken of met onroerende voorrechten bezwaarde onroerende goederen”. De curator vraagt om…

Lees meer

Geldt ‘marginale toetsing’ ook voor de curator van een faillissement? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 24/04/2018 Er bestaat een consensus dat de rechter zich bij de toetsing van het gedrag van vennootschapsbestuurders terughoudend moet opstellen ten aanzien van gewone bestuursfouten. Vaak wordt gesteld dat de rechter de handelingen van de bestuurder slechts marginaal kan toetsen. Een marginale toetsing heeft tot gevolg dat alleen de gedragingen…

Lees meer