>Voeg code toe voor de </head> tag.curator

Lot van lopende overeenkomsten bij een faillissement (Blienberg Advocaten)

Auteur: Blienberg Advocaten Publicatiedatum: 28/09/2020 Principe Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator. Uitvoering in natura kan niet lastens het faillissement gevorderd worden. Van zodra de rechtbank een vonnis van faillietverklaring heeft

2020-10-23T10:14:57+00:00 28 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , , |

De curator en de fiscale attesten (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 29/09/2020 In de laatste editie van Juristenkrant roept mr. Verlaeckt schuldeisers op om hun “fiscaal-attest-queeste” te staken (V. VERLAECKT , “Stalken van de curator voor fiscale attesten heeft geen nut”,  Juristenkrant 2020-21, nr. 414, 11.). Een fiscaal attest wordt gevraagd door schuldeisers in een faillissement om hun

2020-10-01T16:48:42+00:00 3 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Het Hof van Cassatie over de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/09/2020 Als de curator besluit tot niet-uitvoeren is de overeenkomst met de gefailleerde wel degelijk beëindigd. Op 4 september jl. sprak het Hof van Cassatie een belangwekkend arrest (C.20.0011.N) uit over een miskend principe: het verbod op uitvoering in natura van een contractuele verbintenis van

2020-09-10T08:15:26+00:00 15 september 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Kan een “taxatiebureau” überhaupt het ereloon van een curator wettelijk gezien taxeren? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Vincent Verlaeckt (Advocaat en gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 03/09/2020 Iedereen die optreedt als curator, komt – meer dan hem lief is – in aanraking met zogenaamde “pro-deo faillissementen”.  De “lege dozen” waarbij er onvoldoende actief is om zelfs bv. het minimumereloon van de curator te voldoen. In een

2020-09-04T07:44:48+00:00 8 september 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Lopende overeenkomsten bij faillissement: niet-uitvoeren is niet hetzelfde als beëindigen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab)  Publicatiedatum: 26/02/2020 Art. XX.139, § 1 WER verschaft de curator drie mogelijkheden met betrekking tot lopende overeenkomsten, waarbij lopende overeenkomsten worden gedefinieerd als overeenkomsten die zijn gesloten vóór de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan door dat vonnis geen einde werd

2020-03-02T17:26:58+00:00 2 maart 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Vraag van curator voor bijkomend ereloon volgens art. 9 KB 26 april 2018. Ondernemingsrechtbank Antwerpen 7 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 26/06/2019 Vraag curator De curator meldt in zijn verzoekschrift dat hij reeds erelonen heeft ontvangen op basis van art. 8 van het KB Van 26 april 2018. Het betrof erelonen als gevolg van de verkoop "door zijn toedoen" van "met hypotheken of met onroerende voorrechten bezwaarde onroerende

2019-06-25T08:00:45+00:00 26 juni 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Geldt ‘marginale toetsing’ ook voor de curator van een faillissement? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 24/04/2018 Er bestaat een consensus dat de rechter zich bij de toetsing van het gedrag van vennootschapsbestuurders terughoudend moet opstellen ten aanzien van gewone bestuursfouten. Vaak wordt gesteld dat de rechter de handelingen van de bestuurder slechts marginaal kan toetsen. Een marginale toetsing heeft tot

Opstal, failliete vennootschap en faillissementspauliana door curator – Kh.Gent 16 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/04/2018 Mr. Rik Crivits (advocaat-vennoot Crivits & Persyn) gaf in 2018 een uiteenzetting over de problematiek van een pauliaanse vordering van de curator in een constructie van opstalrecht door aandeelhouders aan hun (naderhand failliete gegane) vennootschap. LegalNews.be volgde toen de sessie en geeft u hierbij de feiten

Een ‘afgeleide’ aansprakelijkheidsvordering tegen de curator door een schuldeiser: niet voor vandaag, hopelijk wel voor morgen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Eline Hoogmartens (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/02/2018 Kan een schuldeiser die zich benadeeld voelt door een handelen of nalaten van de curator een aansprakelijkheidsvordering instellen ten behoeve van de boedel? Het is interessant die vraag te bekijken door naar de minderheidsvordering in het vennootschapsrecht te kijken. Minderheidsvordering in vennootschapsrecht: geen succes,

2018-02-12T10:03:05+00:00 12 februari 2018|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Wanneer vandaag plots eerder blijkt plaats te vinden: Cassatie over invulling van de bijzondere bestuursaansprakelijkheid voor RSZ-schulden (Corporate Finance Lab)

Drie BVBA’s met dezelfde zaakvoerder worden failliet verklaard, elk met openstaande sociale schulden. De faillietverklaring vindt plaats op volgende tijdstippen: de eerste BVBA op 13 oktober 2009, de tweede en derde BVBA op 13 september 2012. Volgens art. 265, §2 W.Venn. kan een zaakvoerder van een BVBA hoofdelijk aansprakelijk worden