>Voeg code toe voor de </head> tag.Corporate Finance lab

Overgangsonrecht. Over enkele verrassende gevolgen van het (gebrek aan) overgangsregime in het WVV (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 15/05/2020 Onder het W.Venn. kon een statutaire zaakvoerder van een BVBA enkel worden ontslagen met unanimiteit. Een kleine participatie in handen van die zaakvoerder volstond met ander woorden om het eigen ontslag te kunnen vetoën. Bij het ontkurken van de champagne bij nieuwjaar

2020-05-18T10:52:54+00:00 19 mei 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

De bijzondere bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen (art. 574, 1° Ger.W.) (Corporate Finance Lab)

Auteurs: Benoît Allemeersch en Stijn De Dier (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 11/05/2020 De Wet Hervorming Ondernemingsrecht wijzigde de algemene bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank, maar ook enkele bijzondere bevoegdheidsgronden, zoals artikel 574, 1° Ger.W.: “De ondernemingsrechtbank neemt kennis:   1° van geschillen ter zake van een vereniging met rechtspersoonlijkheid, stichting of

2020-05-13T09:44:20+00:00 13 mei 2020|Categories: Gerechtelijk recht Vennootschapsrecht|Tags: |

Conventionele schuldvergelijking na samenloop in het nieuw Burgerlijk Wetboek: Een gemiste kans? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Matthijs Troch (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 07/05/2020 Op 16 juli 2019 werd het ‘wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek’ (“het Voorontwerp”) ingediend in de Kamer.[1] Het Voorontwerp heeft het nobele doel om het bestaande verbintenissenrecht te moderniseren, te vereenvoudigen en toegankelijker te maken door

Over het fiscaal statuut van de vaste vertegenwoordiger. Arrest Cassatie (23 januari 2020) schept duidelijkheid (?) (Corporate Finance Lab)

Auteur: Niels Appermont (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/04/2020 In een arrest van 23 januari 2020 (F.18.0079.N) oordeelde het Hof van Cassatie dat de ‘vaste vertegenwoordiger’ van een bestuurder-rechtspersoon in een andere vennootschap kwalificeert als een ‘bedrijfsleider’ in de zin van art. 32, eerste lid, 1° WIB 1992. De feiten die aan het

Faillissement: het Hof van Cassatie redt de hypothecaire schuldeisers die vergeten een aangifte van schuldvordering te doen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Vincent Verlaeckt (gastblogger bij Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 10/04/2020 In zijn arrest van 12 maart 2020 (Nr. C.19.0437.N) heeft het Hof een einde gemaakt aan een jarenlange discussie in de rechtsleer en rechtspraak over de gevolgen voor een hypothecaire schuldeiser die heeft nagelaten tijdig een aangifte van schuldvordering te

2020-04-25T12:29:27+00:00 25 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Verwachte Covid-19 solvabiliteitsproblemen nopen fiscus tot soepelere positie bij vrijstelling waardevermindering op handelsvorderingen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Elien Van Malder (gastblogger bij Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 09/04/2020 De fiscale administratie verwacht dat de uitzonderlijke situatie die werd veroorzaakt door de verspreiding van Covid-19 en de opgelegde maatregelen nadelige gevolgen zullen hebben voor de solvabiliteit van sommige ondernemingen. De fiscus legt daarom enige soepelheid aan de dag

Vult de geconflicteerde bestuurder het aanwezigheidsquorum? (Corporate Finance Lab)

Auteurs: Victor Burkien Stefan Mees (gastbloggers Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 27/03/2020 Met de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”)[1], werd ook gesleuteld aan de belangenconflictregeling voor de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Deze regeling, die vroeger terug te vinden was in art. 259 van het

2020-03-29T10:08:27+00:00 1 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het intern reglement in het WVV: ingrijpende wijzigingen, maar niet voor de CV (Corporate Finance Lab)

Auteurs:  Evariest Callens en Louis De Meulemeester (gastbloggers Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 13/03/2020 Vennootschappen draaien in essentie om samenwerking. De spelregels van deze samenwerking tussen de verschillende aandeelhouders worden in principe in de statuten vastgelegd en kunnen slechts met bijzondere meerderheid worden gewijzigd. Toch zijn het niet enkel de statuten waarin afspraken

2020-03-21T11:34:31+00:00 21 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Voordelen van alle aard (ook) na faillissement (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 05/03/2020 Kan de bestuurder van een vennootschap na het faillissement van de vennootschap nog voordelen van alle aard genieten, en daarop belast worden? Het Hof van Cassatie heeft deze vraag positief beantwoord in een arrest van 23 januari 2020 (F.18.0134.N/3). Het Hof van Cassatie

Lopende overeenkomsten bij faillissement: niet-uitvoeren is niet hetzelfde als beëindigen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab)  Publicatiedatum: 26/02/2020 Art. XX.139, § 1 WER verschaft de curator drie mogelijkheden met betrekking tot lopende overeenkomsten, waarbij lopende overeenkomsten worden gedefinieerd als overeenkomsten die zijn gesloten vóór de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan door dat vonnis geen einde werd

2020-03-02T17:26:58+00:00 2 maart 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |