>Voeg code toe voor de </head> tag.Corporate Finance lab

Hof van Cassatie beaamt individuele plicht tot toezicht op collega-bestuurders (Corporate Finance Lab)

Auteur: Stijn De Dier (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/10/2020 In een cassatie-arrest van 9 oktober 2020 (C.20.0120.N) overweegt het Hof als volgt, in verband met een laattijdige fiscale aangifte binnen een VZW: “Dat het bestuur van een vzw aan een collegiale raad van bestuur moet worden opgedragen, betekent dat elke

2020-10-23T11:22:42+00:00 26 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Gefailleerde kan niet berusten in faillissementsvonnis (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 19/10/2020 Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is de berusting in een beslissing betreffende een wetsbepaling van openbare orde nietig. Nog volgens het Hof van Cassatie is art. 2, eerste lid Faill.W. (thans: art. XX.99, eerste lid WER), luidens hetwelk

2020-10-23T08:33:37+00:00 22 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Grondwettelijke Hof vernietigt twee bepalingen uit WVV op 15 oktober 2020. Draagwijdte beperkt (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 15/10/2020 Met het arrest nr. 135/2020 van vandaag 15 oktober 2020 vernietigt het Grondwettelijk Hof twee bepalingen uit het WVV: * artikel 2:59, eerste lid, 3°: Deze bepaling gaat over het intern reglement dat het bestuursorgaan kan uitvaardigen mits statutaire machtiging. De vernietigde bepaling stelt dat dergelijk intern

2020-10-17T08:54:22+00:00 21 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Waarom is er een bijzondere schuldeisersbescherming nodig bij rechtspersonen? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 09/10/2020 Aandeelhouders van een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid genieten van beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap zelf kan uiteraard wel aansprakelijk gesteld worden zoals elk ander rechtssubject. Daardoor kan de verleiding bestaan om te denken dat het “niet-vennootschapsrecht” dan maar de bescherming van externe stakeholders

2020-10-12T12:31:09+00:00 12 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

De curator en de fiscale attesten (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 29/09/2020 In de laatste editie van Juristenkrant roept mr. Verlaeckt schuldeisers op om hun “fiscaal-attest-queeste” te staken (V. VERLAECKT , “Stalken van de curator voor fiscale attesten heeft geen nut”,  Juristenkrant 2020-21, nr. 414, 11.). Een fiscaal attest wordt gevraagd door schuldeisers in een faillissement om hun

2020-10-01T16:48:42+00:00 3 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Kan een bijzonder bevoorrechte schuldvordering kwalificeren als een buitengewone schuldvordering in de opschorting? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 24/09/2020 Orb. Gent (afd. Gent) 15 september 2020 De ondernemingsrechtbank Gent (afd. Gent) heeft zich op 15 september 2020 uitgesproken over de vraag of een schuldeiser met een bijzonder voorrecht (in casu het voorrecht van de onbetaalde verhuurder) in een reorganisatieprocedure door collectief

2020-09-28T12:11:23+00:00 2 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: |

Reorganisatieplan. Geen tweede zit voor koppige schuldenaren – Cassatie 18 juni 2020 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/09/2020 Nadat een reorganisatieplan goedgekeurd is door de schuldeisers, moet het gehomologeerd worden door de insolventierechtbank. De homologatie kan slechts geweigerd worden bij niet-naleving van de pleegvormen of wegens schending van de openbare orde (art. XX.79, § 3 WER). Indien de rechtbank

2020-09-28T11:18:08+00:00 28 september 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Verjaring bestuursaansprakelijkheid: wettelijke verankering van ‘fraus omnia corrumpit’ niet zo vanzelfsprekend (Corporate Finance Lab)

Auteur: Olivier Roodhooft (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 25/09/2020 1. Art. 2:143, §1, vierde streepje van het WVV bevat volgende, op het eerste zicht vanzelfsprekende, verjaringstermijn: “Alle rechtsvorderingen tegen leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurders, commissarissen, vereffenaars, tegen de vaste vertegenwoordigers van rechtspersonen die één van de voornoemde functies bekleden, of tegen

2020-09-28T11:14:19+00:00 28 september 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Kan een bijzonder bevoorrechte schuldvordering kwalificeren als een buitengewone schuldvordering in de opschorting? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 24/09/2020 Orb. Gent (afd. Gent) 15 september 2020 De ondernemingsrechtbank Gent (afd. Gent) heeft zich op 15 september 2020 uitgesproken over de vraag of een schuldeiser met een bijzonder voorrecht (in casu het voorrecht van de onbetaalde verhuurder) in een reorganisatieprocedure door collectief

Het Hof van Cassatie over de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/09/2020 Als de curator besluit tot niet-uitvoeren is de overeenkomst met de gefailleerde wel degelijk beëindigd. Op 4 september jl. sprak het Hof van Cassatie een belangwekkend arrest (C.20.0011.N) uit over een miskend principe: het verbod op uitvoering in natura van een contractuele verbintenis van

2020-09-10T08:15:26+00:00 15 september 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |