De (strikt?) privaatrechtelijke dimensie van rechtsmisbruik (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab)   Op 22 oktober 2021 heeft de Franstalige eerste kamer van het Hof van Cassatie een belangrijk arrest geveld inzake rechtsmisbruik. Dit arrest zal op termijn ongetwijfeld becommentarieerd worden door mensen met meer kennis van zaken. Het belang van het arrest verantwoordt evenwel een korte poging tot duiding. Iemand (niet…

Lees meer

De niet-bevoorrechte minderheidsschuldeiser: onbekend is onbemind?! (Corporate Finance Lab)

Auteur: Dennis Cardinaels (Corporate Finance Lab) De analogie tussen corporate governance van solvabele en insolvency governance van insolvabele ondernemingen biedt nader inzicht in de reorganisatie en/of vereffening-verdeling van zulke insolvabele ondernemingen en de desbetreffende rechten van de betrokken actoren.[1] Meer in het bijzonder nemen niet-bevoorrechte schuldeisers in dit kader de positie van aandeelhouders economisch gezien…

Lees meer

De gemeenrechtelijke beperkingen inzake derdenverzet zijn niet van toepassing op het derdenverzet tegen een faillietverklarend vonnis – Cass. 9 september 2021 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Vincent Verlaeckt (gastblogger Corporate Finance Lab) Met het arrest van 9 september 2021 (C.21.0043.N) heeft het Hof van Cassatie nogmaals de processuele autonomie en specialiteit van de insolventiewetgeving bevestigd. Het Hof diende zich uit te spreken over de toepasselijkheid van artikel 1122, 2de lid, 3° Ger.W. op een ingesteld derdenverzet tegen het faillietverklarend vonnis. Dit artikel bevat…

Lees meer

Beginselen van Organisatierecht – ed. 2021 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) De herwerkte versie van Beginselen van Organisatierecht (313 blz) kan hier in pdf-vorm worden geconsulteerd: beginselen-van-organisatierecht-2021-1 We maakten deze syllabus voor het vak ‘Bepalingen gemeen aan alle rechtspersonen’ in de Master vennootschapsrecht (KU Leuven). Het gaat hier zeker niet om een overzicht van alle of zelfs maar de belangrijkste regels. Het werk…

Lees meer

Duurzame waardecreatie: de Commissie Corporate Governance licht toe (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 28/07/2021 De Belgische Corporate Governance Code 2020 stelt het concept duurzame waardecreatie centraal. Dit concept behelst een expliciete nadruk op de lange termijn, op verantwoord gedrag van alle geledingen van de vennootschap en een permanente aandacht voor de legitieme belangen van de stakeholders. Nadere toelichting bij dit concept kan…

Lees meer

De digitalisering van het vennootschapsrecht: online oprichting en statutaire “mandatendatabank” (Corporate Finance Lab)

Auteur: Alexander Snyers (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 19/07/2021 Op 15 juli 2021 werd de Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en…

Lees meer

De relativiteit van de kwijting van bestuurders (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 01/07/2021 Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de AV bij afzonderlijke stemming over de kwijting van bestuurders en leden van de raad van toezicht (art. 5:98, 6:83 en 7:149 WVV; voor de VZW: art. 9:20 WVV). Door een geldige kwijting doet de vennootschap afstand van de actio mandati.…

Lees meer

Cassatie over tegenwerpelijkheid van kwijting aan curator: same old Story? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 30/06/2021 Op 18 juni 2021 velde het Hof van Cassatie een arrest over de tegenwerpelijkheid van een kwijting van bestuurders. Het Hof stelt daarbij dat “de kwijting niet aan de curator kan worden tegengeworpen wanneer hij ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering in bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel…

Lees meer

Ook de enige aandeelhouder heeft altijd gezelschap Cass. 9 juni 2021 over misbruik van vennootschapsgoederen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 17/06/2021 In een arrest van 9 juni 2021 verbreekt het Hof van Cassatie een arrest van het Hof van Beroep van Luik dat een arts vrijsprak voor het leeghalen via een rekening-courant van zijn professionele vennootschap, terwijl die vennootschap grote fiscale schulden opstapelde. De reden voor de vrijspraak was twijfel…

Lees meer