>Voeg code toe voor de </head> tag.Corporate Finance lab

De digitalisering van het vennootschapsrecht: online oprichting en statutaire “mandatendatabank” (Corporate Finance Lab)

Auteur: Alexander Snyers (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 19/07/2021 Op 15 juli 2021 werd de Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van

2021-07-28T08:39:27+00:00 29 juli 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

De relativiteit van de kwijting van bestuurders (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 01/07/2021 Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de AV bij afzonderlijke stemming over de kwijting van bestuurders en leden van de raad van toezicht (art. 5:98, 6:83 en 7:149 WVV; voor de VZW: art. 9:20 WVV). Door een geldige kwijting doet de vennootschap

2021-07-19T10:04:43+00:00 9 juli 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Cassatie over tegenwerpelijkheid van kwijting aan curator: same old Story? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 30/06/2021 Op 18 juni 2021 velde het Hof van Cassatie een arrest over de tegenwerpelijkheid van een kwijting van bestuurders. Het Hof stelt daarbij dat “de kwijting niet aan de curator kan worden tegengeworpen wanneer hij ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering in

2021-07-02T07:39:11+00:00 6 juli 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , , |

Ook de enige aandeelhouder heeft altijd gezelschap Cass. 9 juni 2021 over misbruik van vennootschapsgoederen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 17/06/2021 In een arrest van 9 juni 2021 verbreekt het Hof van Cassatie een arrest van het Hof van Beroep van Luik dat een arts vrijsprak voor het leeghalen via een rekening-courant van zijn professionele vennootschap, terwijl die vennootschap grote fiscale schulden opstapelde. De reden

Grondwettelijk Hof over de vervaltermijn voor aanvraag kwijtschelding bij faillissement: een ‘fresh start’ voor de wetgever? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/04/2021 Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 62/2021 van 22 april 2021 Een onderneming-natuurlijke persoon kan in een faillissement ten aanzien van de schuldeisers worden bevrijd van de restschulden (met enkele uitzonderingen). Hoewel het WER dat niet zeer expliciet zegt, wordt meestal aangenomen dat

2021-04-26T07:34:47+00:00 27 april 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

De implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn: naar een nieuw evenwicht tussen aandeelhouders en schuldeisers? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 01/04/2021 De Belgische wetgever is naarstig bezig met de implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn. De meest logische manier om die richtlijn te implementeren naar Belgisch recht is via de reorganisatieprocedure door collectief akkoord (zie hierover reeds eerder mijn blogpost op dit forum en mijn publiek toegankelijke

2021-04-02T09:51:20+00:00 5 april 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Heeft de berg een muis gebaard? Plessers komt thuis (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 28/03/2021 Op deze blog is regelmatig verslag gedaan over de Plessers-saga (zie o.a. hier, hier en hier). Het voorlopige eindpunt van deze saga kan hier dan ook niet onvermeld blijven. Op 24 maart 2021 werd de Belgische Staat aansprakelijk gesteld voor de foutieve omzetting van Richtlijn

2021-04-02T09:41:21+00:00 2 april 2021|Categories: Sociaal recht Insolventierecht|Tags: |

Belgium introduces pre-pack reorganisation (Corporate Finance Lab)

Authors: Eric Blomme and Cécile Odeurs (Corporate Finance Lab)Publication date: 24/03/2021 The COVID-19 pandemic has put the rescue of struggling but viable businesses front of the agenda.  The initial response of the Belgian government and legislator was a moratorium on enforcement measures and bankruptcy petitions.  Such moratorium can however not be a

Wijzigingen van boek XX WER (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 14/03/2021 Ten tijde van de afloop van het zgn. faillissementsmoratorium kondigde de regering hervormingen van het insolventierecht aan om ondernemingen te helpen. De periode tussen het verstrijken van het officiële moratorium en de nieuwe maatregelen werd overbrugd met een officieus moratorium, namelijk

2021-03-16T16:11:26+00:00 16 maart 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Praktische problemen bij het optreden van een maatschap in het rechtsverkeer (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 01/03/2021 De maatschap is niet onderworpen aan een formeel regime inzake oprichting en openbaarmaking (neerlegging van (een uittreksel uit) de oprichtingsakte en bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad), zoals dat wel geldt voor rechtspersonen. Daarmee hangt samen dat de maatschap geen

2021-03-06T11:45:07+00:00 9 maart 2021|Categories: Vennootschapsrecht Gerechtelijk recht|Tags: , |