Nieuwe cao over afwezigheid van het werk voor Covid-19-test op basis van Self Assessment Testing Tool – Cao nr. 160 van 19/11/2021 van de Nationale Arbeidsraad (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels De nieuwe cao nr. 160 van 19 november 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, voert tijdelijk een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk (met behoud van loon) in voor een Covid-19-test op advies van de ‘Self Assessment Testing Tool’. Deze online SAT-tool die werd ontwikkeld om huisartsen te ontlasten, adviseert op basis…

Lees meer

Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit: nieuwigheden op het gebied van de mobiliteitsbelasting (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels De wet die woensdag gestemd werd, wijzigt het wettelijk kader van het mobiliteitsbudget. Bovendien wil de wetgever de fiscale aftrekbaarheid van kosten voor bedrijfswagens beperken en de installatie van elektrische laadstations aanmoedigen. Belangrijkste wijzigingen in de mobiliteitsbegroting Er worden wijzigingen doorgevoerd om het mobiliteitsbudget te versterken. Met dit systeem kunnen werknemers…

Lees meer

Hervorming Europese blauwe kaart – Soepelere voorwaarden om meer onderdanen van derde landen aan te trekken (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Richtlijn 2021/1883 van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan werd vorige week gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze richtlijn, die uiterlijk op 18 november 2023 in nationaal recht moet zijn omgezet, moet…

Lees meer

Begrotingsmaatregelen 2022 – impact voor werkgevers en werknemers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels De federale regering heeft eergisteren een akkoord bereikt over de begroting voor 2022. De regering heeft in zijn begrotingsvoorstel een aantal maatregelen voorgesteld die een belangrijke impact zullen hebben voor werkgevers en werknemers. Arbeidsrechtelijke maatregelen Afschaffing van het ziektebriefje en re-integratie langdurig zieken De regering kondigt aan dat in ondernemingen (die…

Lees meer

Hof van Cassatie: Geen belangenafweging meer bij de beoordeling of een eenzijdige wijziging van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst al dan niet aanvaardbaar is (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Een afweging van de belangen van de werkgever en de werknemer is niet relevant bij de beoordeling van de vraag of een eenzijdige wijziging van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst, zoals de functie, het loon, de arbeidsregeling of de arbeidsplaats, al dan niet door de beugel kan. Het enige dat…

Lees meer

Telewerk in of een zakenreis naar een derde land – Doorgifte van persoonsgegevens? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 25/08/2021 De bepalingen inzake doorgifte van persoonsgegevens zijn niet van toepassing indien een werknemer van een in de EU gevestigde onderneming telewerk verricht in of op zakenreis gaat naar een land gelegen buiten de EU. De werkgever, als verwerkingsverantwoordelijke, blijft echter wel gehouden de algemene principes van de Algemene Gegevensbescherming…

Lees meer

Nieuwe circulaire verduidelijkt de toepassing van het sociaal passief (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 16/08/2021 De nieuwe fiscale circulaire 2021/C/67 van 20 juli 2021 over de vrijstelling voor sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, die een addendum vormt aan de eerdere circulaire 2019/C/138 van 20 december 2019 verhelpt een aantal onduidelijkheden in de toepassing van het sociaal passief. De wet van…

Lees meer

Loonakkoord coronapremie (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 12/08/2021 De regering heeft op 9 augustus 2021 de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vastgelegd op 0,4 percent. Met een KB dat in werking trad op 1 augustus 2021 had de regering al mogelijk gemaakt om een coronapremie toe te kennen van netto maximaal 500 euro per werknemer voor het…

Lees meer

Meervoudige discriminatie: cumul van schadevergoedingen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 10/08/2021 Met een arrest van 28 juni 2021 gaf het arbeidshof van Antwerpen een vervolg aan een markant vonnis van de arbeidsrechtbank van 29 september 2020.  In dat vonnis werd een werkgever voor het eerst veroordeeld tot drie forfaitaire schadevergoedingen wegens drievoudige discriminatie van een sollicitante. Gelet op het ophefmakend…

Lees meer

Biometrische gegevens – Nieuw ontwerp van aanbeveling van de GBA (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 29/07/2021 Biometrische gegevens (zoals vingerprints, gezichtsherkenning) genieten vanwege hun gevoelige aard een bijzondere bescherming onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG” of “GDPR”). De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) publiceerde onlangs een ontwerp van aanbeveling die de verwerkingsverantwoordelijke kunnen gebruiken als leidraad bij het verwerken van dergelijke gegevens. Overeenkomstig artikel 9.1 AVG zijn biometrische…

Lees meer