>Voeg code toe voor de </head> tag.Claeys & Engels

Herstructureringen – Nieuwe aanbevelingen van de NAR (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 08/01/2020 De NAR heeft op 17 december een advies ( n°2149 ) en een aanbeveling ( n° 28 ) uitgevaardigd ter uitvoering van het akkoord van 5 juli 2019 gesloten door de Groep van 10 omtrent de problematiek van de herstructureringen. Zij richt twee aanbevelingen aan de sectoren en

2020-01-13T18:43:13+00:00 15 januari 2020|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

Personeelsattenties: toestemming vereist? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 09/01/2019 Nu het nieuwe jaar is aangebroken, rijst de vraag of ondernemingen hun werknemers op hun privé adres (of mail of telefoonnummer) wensen mogen toesturen om hun persoonlijke betrokkenheid in de verf te zetten. En mogen de verjaardagen van de werknemers bijgehouden worden om hen

2020-01-11T18:45:24+00:00 11 januari 2020|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , |

De Europese klokkenluidersrichtlijn is gepubliceerd! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 06/12/2019 Op 26 november 2019 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn inzake klokkenluiderssystemen gepubliceerd. De richtlijn moet worden omgezet in Belgisch recht tegen uiterlijk 17 december 2021 en zal voor veel ondernemingen belangrijke veranderingen teweegbrengen. Zo moeten ondernemingen van minstens 50 werknemers verplicht

2019-12-14T12:53:32+00:00 16 december 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , , |

Toestemming voor cookies : Het Hof van Justitie spreekt zich uit! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 09/10/2019 In een arrest van 1 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de toestemming voor cookies een actieve handeling van de gebruikers veronderstelt. Standaard aangevinkte selectievakjes zijn bijgevolg niet toegelaten. Verder moeten website beheerders onder meer ook informatie verstrekken over de eventuele ontvangers

2019-10-14T13:08:52+00:00 14 oktober 2019|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Newsflash GDPR : Richtsnoeren voor de verwerking van persoonsgegevens aan de hand van videoapparatuur (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 23/08/2019 Het Europees Comité voor gegevensbescherming  (“European Data Protection Board” of “EDPB”), het adviesorgaan waarin alle nationale toezichthoudende autoriteiten vertegenwoordigd zijn, heeft op 10 juli 2019 voorlopige richtsnoeren opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens aan de hand van videoapparatuur. Tot 9 september 2019 kunnen bij de richtsnoeren

2019-08-26T19:29:52+00:00 27 augustus 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , , , |

Stemrecht voor uw uitzendkrachten? Breng ze in kaart vanaf 1 augustus 2019 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 31/07/2019 De wetgever heeft voor de sociale verkiezingen van 2020 voorzien dat uitzendkrachten stemrecht genieten in uw bedrijf als ze voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden die gelden vanaf 1 augustus 2019. U brengt uw uitzendkrachten dus best vanaf 1 augustus 2019 in kaart. Om stemgerechtigd te

2019-08-02T13:04:56+00:00 2 augustus 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Newsflash GDPR: Bewaartermijnen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 02/07/2019 Onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’ of ‘GDPR’) gelden dezelfde bewaartermijnen van persoonsgegevens als voorheen. Het uitgangspunt blijft dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking (de zgn. “opslagbeperking”). Hoe lang dit precies is, dient geval

2019-07-06T13:26:56+00:00 8 juli 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , |

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers – nieuwe regels in Wallonië sinds 1 juni 2019 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 19/06/2019 Vandaag werd een besluit van de Waalse Regering, dat definitief werd goedgekeurd op 16 mei 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit hervormt de materiële regels voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers die noch de nationaliteit van één van de lidstaten van de

Deeltijdse werknemers – Het langverwachte KB (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 22/05/2019 De Programmawet van 22 december 1989 voorziet reeds 30 jaar in de mogelijkheid voor de deeltijdse werknemer om bij de werkgever een aanvraag in te dienen tot het bekomen van een voltijdse dienstbetrekking of van een andere, al dan niet bijkomende, deeltijdse dienstbetrekking waardoor

2019-05-24T07:06:29+00:00 25 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Sociale verkiezingen 2020: uitzendkrachten krijgen stemrecht (Claeys & Engels)

Auteur: Olivier Wouters (Claeys & Engels) Publicatiedatum: 30/04/2019 Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die een aantal wijzigingen aanbrengt aan de sociale verkiezingswetgeving. Hoewel alle grote principes en kernbegrippen van de vorige verkiezingsedities behouden blijven, springen enkele wijzigingen in het oog. Zeker wat betreft de uitzendkrachten.

2019-05-04T13:56:06+00:00 5 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |