>Voeg code toe voor de </head> tag.Claeys & Engels

Stemrecht voor uw uitzendkrachten? Breng ze in kaart vanaf 1 augustus 2019 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 31/07/2019 De wetgever heeft voor de sociale verkiezingen van 2020 voorzien dat uitzendkrachten stemrecht genieten in uw bedrijf als ze voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden die gelden vanaf 1 augustus 2019. U brengt uw uitzendkrachten dus best vanaf 1 augustus 2019 in kaart. Om stemgerechtigd te

2019-08-02T13:04:56+00:00 2 augustus 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Newsflash GDPR: Bewaartermijnen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 02/07/2019 Onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’ of ‘GDPR’) gelden dezelfde bewaartermijnen van persoonsgegevens als voorheen. Het uitgangspunt blijft dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking (de zgn. “opslagbeperking”). Hoe lang dit precies is, dient geval

2019-07-06T13:26:56+00:00 8 juli 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , |

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers – nieuwe regels in Wallonië sinds 1 juni 2019 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 19/06/2019 Vandaag werd een besluit van de Waalse Regering, dat definitief werd goedgekeurd op 16 mei 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit hervormt de materiële regels voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers die noch de nationaliteit van één van de lidstaten van de

Deeltijdse werknemers – Het langverwachte KB (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 22/05/2019 De Programmawet van 22 december 1989 voorziet reeds 30 jaar in de mogelijkheid voor de deeltijdse werknemer om bij de werkgever een aanvraag in te dienen tot het bekomen van een voltijdse dienstbetrekking of van een andere, al dan niet bijkomende, deeltijdse dienstbetrekking waardoor

2019-05-24T07:06:29+00:00 25 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Sociale verkiezingen 2020: uitzendkrachten krijgen stemrecht (Claeys & Engels)

Auteur: Olivier Wouters (Claeys & Engels) Publicatiedatum: 30/04/2019 Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die een aantal wijzigingen aanbrengt aan de sociale verkiezingswetgeving. Hoewel alle grote principes en kernbegrippen van de vorige verkiezingsedities behouden blijven, springen enkele wijzigingen in het oog. Zeker wat betreft de uitzendkrachten.

2019-05-04T13:56:06+00:00 5 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 03/05/2019 Specifieke stelsels: verlenging en wijziging van de leeftijdsvoorwaarden Aangezien de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten voor de periode 2017-2018 verstreken was op 31 december 2018, was het aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) om de bestaande kader-cao’s aan te passen zodat de specifieke uitzonderingsstelsels

2019-05-04T14:02:31+00:00 4 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Vrijwillige overuren: Optrekking krediet tot 120 uren per kalenderjaar (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 26/04/2019 In de cao nr. 129 heeft de NAR het krediet voor vrijwillige overuren opgetrokken van 100 uur naar 120 uur per kalenderjaar. Het systeem van vrijwillige overuren (art. 25bis Arbeidswet) houdt in dat een werknemer die dit wenst en aan wie de werkgever een

2019-04-28T12:13:32+00:00 28 april 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Belgische Brexit Contingency Measures – Brexit-wet (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 10/04/2019 Vandaag werd de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (hierna de ‘Brexit-wet’) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarmee geeft België gevolg aan de oproep van Europa om werk te maken van voorbereidende maatregelen ingeval

2019-04-22T12:56:27+00:00 24 april 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Toestemming voor elektronische direct marketing (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 26/03/2019 Veel ondernemingen maken gebruik van direct marketing. Dit kan worden gedefinieerd als geschreven of mondelinge reclameboodschappen die naar één of meerdere geïdentificeerde of identificeerbare personen gestuurd worden. Als voor direct marketing beroep wordt gedaan op elektronische communicatiemiddelen (bv. e-mail, SMS, ...) moet hiervoor in

2019-03-31T08:58:59+00:00 2 april 2019|Categories: Handelsrecht Privacy recht|Tags: , , , |

Voordelen toegekend door een buitenlandse vennootschap – Nieuwe verplichting tot vermelding op fiscale fiche en bedrijfsvoorheffing (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 22/03/2019 De wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 22 maart 2019, voorziet in een nieuwe verplichting om bezoldigingen en voordelen die toegekend worden door een buitenlandse vennootschap aan werknemers en bedrijfsleiders van een