>Voeg code toe voor de </head> tag.Cazimir

De afschaffing van de kaasroute: impact op de successieplanning met levensverzekeringen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/09/2020 Artikel 1. Algemeen Op 17 juni 2020 werd een wetsvoorstel tot afschaffing van de kaasroute ingediend(1). De kaasroute gaf de mogelijkheid om roerende goederen voor een buitenlandse notaris te schenken, zonder deze te laten registreren in België. Bijgevolg ontsnapte men aan schenkbelasting. Erfbelasting was slechts

De inkoop van eigen aandelen, een deur opent op vennootschapsrechtelijk vlak maar sluit op fiscaalrechtelijk vlak (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 17/09/2020 Een inkoop van eigen aandelen houdt in dat een vennootschap aandelen die zij zelf heeft uitgegeven, aankoopt van een aandeelhouder en eventueel blijft aanhouden. De handeling is van oudsher onderworpen aan strenge voorwaarden, die strikt moeten worden nageleefd, op straffe van nietigheid van de inkoop.

2020-09-21T11:48:15+00:00 21 september 2020|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , |

Een verzekeringsgift post mortem: wat zegt de Vlaamse Belastingdienst? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 24/08/2020 INLEIDING De Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) heeft op 11 mei 2020 - via een voorafgaande beslissing(1) - haar oordeel geveld over de zogenaamde ‘verzekeringsgift’ van een verzekeringscontract met twee verzekeringnemers en verzekerde hoofden na het overlijden van de eerste verzekeringnemer en het splitsen van twee bestaande

Update wetsvoorstel afschaffing “kaasroute” – de concrete timing wordt duidelijk (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 24/07/2020 Op 18 juli werd in de kamercommissie Financiën het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten goedgekeurd. De timing voor inwerkingtreding van deze wetswijziging was initieel vastgesteld op tien dagen na de publicatie van de wetswijziging in het Belgisch Staatsblad. Op dit vlak werd

2020-07-28T09:33:56+00:00 29 juli 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: |

Binnenkort ook taks tot vergoeding van de successierechten verschuldigd op buitenlands onroerend goed? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 10/07/2020 Het Grondwettelijk Hof moest zich in haar arrest van 23 januari 2020 onder andere uitspreken over de vraag of deze regelgeving niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Immers: een VZW die onroerende goederen in België bezit zal de belasting wél moeten betalen, terwijl een VZW

Het belang van betekening aan het juiste adres door een belastingplichtige (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 01/07/2020  Om de beroepstermijn van één maand te laten lopen tegen een vonnis, moet het vonnis betekend worden. Dat gebeurt op de woonplaats van de betrokken partij. Maar waar woont de fiscus? Recent moest het Hof van Cassatie zich hierover uitspreken (Cass. 21 maart 2019, AR

2020-07-02T07:14:07+00:00 2 juli 2020|Categories: Directe belastingen Gerechtelijk recht|Tags: |

Adieu aan de kaasroute? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 25/06/2020 U heeft wellicht vernomen dat er recent een wetsvoorstel werd ingediend om de zogenaamde “kaasroute” af te schaffen. Indien dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal in de toekomst steeds schenkbelasting verschuldigd zijn bij notariële schenkingen (behoudens wanneer er kan genoten worden van de gunstmaatregel voor familiale

Kunt u een belastingverhoging krijgen voor een laattijdige aangifte? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 18/06/2020 Volgens de website van de FOD Financiën kunt u een belastingverhoging krijgen wanneer uw aangifte laattijdig is ingediend, maar klopt dit wel? Recentelijk heeft het hof van beroep te Bergen zich hierover uitgesproken (Bergen 15 juli 2019, 2018/RG/120). Vooraleer we op dit arrest ingaan, moeten

2020-06-20T14:35:08+00:00 22 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Aangifte nalatenschap – Wilsbeschikkingen en erfovereenkomsten (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 04/06/2020 Nadat de overledene, aangevers, erfopvolgers en verwerpers zijn geïdentificeerd, stelt het modelformulier de vraag naar het bestaan van een uiterste wilsbeschikking en erfovereenkomsten, maar wat wordt bedoeld met een uiterste wilsbeschikking en een erfovereenkomst en hoe kan u het bestaan hiervan terugvinden? Wilsbeschikkingen Een uiterste

Van een onaangename ménage-à-trois gesproken, de verhouding tussen de Europese moeder-dochterrichtlijn, de Belgische DBI-aftrek en de groepsbijdrage (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 27/05/2020 Sinds de invoering van artikel 205/5, §1 WIB bij de hervorming van de vennootschapsbelasting beschikken vennootschappen over de mogelijkheid tot fiscale consolidatie(1), althans de light version. Vennootschappen en hun vaste inrichtingen hebben hierdoor vanaf inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) de mogelijkheid om binnen een groep, waarvan

2020-06-05T12:18:42+00:00 5 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |