>Voeg code toe voor de </head> tag.Cassatie

Internationaal testament en onderhands geschrift met beschikkingen in het voordeel van de notaris. Verbod voor notarissen om akten te verlijden met bepalingen in hun voordeel. Cassatie-arrest van 17 oktober 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 03/12/2019 De feiten Wijlen J.C. vermaakte bij internationaal testament van 20 augustus 2007 een bijzonder legaat aan de Multiple Sclerose Liga Vlaanderen vzw en een algemeen restlegaat aan de notaris, die tevens als testamentuitvoerder werd aangewezen. Het testament bestond uit een getypt onderhands document gedateerd op 10

2019-11-30T11:19:59+00:00 3 december 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Betekening van verstekvonnis en opschortende werking van de verjaring van de strafvordering. Cassatie-arrest 26.11.2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/12/2019 Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 29 april 2019. De eiser voert in een memorie die aan het arrest is gehecht, drie middelen aan. Eerste middel Het middel voert schending aan van artikel 6.1

2019-12-02T13:05:36+00:00 2 december 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Hoe zijn vervaltermijnen van verjaringstermijnen te onderscheiden? Cassatie-arrest 03.01.2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/12/2019 Op donderdagnamiddag 12 december 2019 legt Prof. dr. Ignace Claeys (hoofddocent Universiteit Gent en advocaat-vennoot Eubelius) uit hoe vervaltermijnen van verjaringstermijnen te onderscheiden zijn. Beide termijnen kunnen kort of lang zijn, uit een contract of uit een wet voortvloeien en al dan niet van openbare orde

2019-12-02T13:00:46+00:00 2 december 2019|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Overheidsopdrachten: kan een eis tot schadevergoeding worden ingediend na de uitvoering van de opdracht? Cassatie-arrest 8 november 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 30/11/2019 Het Hof van Cassatie kreeg een interessante casus voorgeschoteld met betrekking tot de interpretatie van artikel 20 AAV 1996 (Middelen van optreden van de aanbestedende overheid, regime wet 1993). Het Hof van Cassatie moest zich namelijk buigen over de interpretatie van het Hof van Beroep

2019-11-30T10:52:57+00:00 30 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Bevel tot staking moet betrekking hebben op een duidelijk omschreven daad, zodat er over de draagwijdte van dat bevel geen enkele redelijke twijfel kan bestaan. Cassatie-arrest 3 januari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/11/2019 De principes Krachtens artikel XVII.1 van het Wetboek van economisch recht, dat op het geschil van toepassing is, stelt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank het bestaan vast en beveelt hij de staking van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk uitmaakt op de

2019-11-30T10:44:12+00:00 30 november 2019|Categories: Gerechtelijk recht Handelsrecht|Tags: , |

Mag je als werkgever de professionele e-mails van je werknemers lezen? (Commit)

Auteur: Joris De Keersmaeker (Commit) Publicatiedatum: 15/11/2019 In een arrest van 20 mei 2019 besliste het Hof van Cassatie dat een werkgever de toestemming van de werknemer nodig heeft om zijn professionele e-mails te mogen lezen. Artikel 124 van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bepaalt immers

2019-11-23T12:49:06+00:00 28 november 2019|Categories: Arbeidsrecht Gerechtelijk recht Privacy recht|Tags: , , , |

Heling bij een erfenis. Gevolg van de erkenning van het toe-eigenen die pas gebeurt onder druk van de benadeelde erfgenaam. Cassatie-arrest van 17 oktober 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/11/2019 De feiten De notaris-vereffenaar heeft in juli 2014 een ontwerp van vereffening en verdeling opgemaakt waarbij de erfgenamen geen melding hebben gemaakt van een rekening enkel op hun naam waarop zij erfgelden afkomstig van de omzetting van een kasbon op naam van moeder hadden geparkeerd. Ook

2019-11-25T16:23:14+00:00 27 november 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Strafbaarheid van het zonder toestemming verspreiden van seksueel getint audio- of beeldmateriaal, vereist geen herkenbaarheid van het slachtoffer voor derden (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 07/11/2019 Artikel 371/1, 1e lid, 2° van het Strafwetboek bestraft hij die de beeld- of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten toont, toegankelijk maakt of verspreidt, ook al heeft die persoon ingestemd met

2019-11-17T11:49:39+00:00 18 november 2019|Categories: Privacy recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Cassatie schept klaarheid over de finaliteitsvoorwaarde. Aftrek kosten van verlieslatende vruchtgebruikinvestering geweigerd (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 08/11/2019 Het Hof van Cassatie sprak zich op 21 juni 2019 uit over twee zaken waarin de kosten telkens werden verworpen op basis van artikel 49 WIB. De eerste zaak handelde over een deficitaire vruchtgebruikconstellatie. De tweede zaak betrof een FBB-arrest. Een samenlezing van beide arresten

2019-11-17T11:41:34+00:00 17 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Cassatie-arrest 7 oktober 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2019 Arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 maart 2018 De appelrechter stelt vast en oordeelt dat: de verweerster volledig arbeidsongeschikt was van 1 maart 2011 tot en met 30 juni 2011 zij tijdelijk zowel persoonlijk als huishoudelijk ongeschikt was voor 50 pct. van 1 tot

2019-11-13T17:10:39+00:00 13 november 2019|Categories: Medisch recht|Tags: , |