>Voeg code toe voor de </head> tag.Cassatie

Geen grievenschrift en toch ontvankelijk hoger beroep bij gebrek aan kennis vormvoorwaarden (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 23/10/2020 In een arrest van 20 oktober 2020 (P.19.1255.N) neemt het Hof van Cassatie standpunt in over de vormvereisten over het hoger beroep dat een gedetineerde zelf aantekent in de gevangenis. Net zoals bij elk hoger beroep, moet ook in dat geval een grievenschrift worden

2020-10-30T08:13:40+00:00 30 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Huisarbeid of telewerk? Cassatie-arrest van 5 oktober 2020 (Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven)

Auteur: Simon Taes (KULeuven) Publicatiedatum: 27/10/2020 In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het Cassatie-arrest van 5 oktober 2020 becommentarieerd door dhr. Simon Taes. Hieronder volgt zijn bijdrage. “Een werknemer vordert een vergoeding voor de verrichte huisarbeid op basis van artikel 119.6 Arbeidsovereenkomstenwet. De

2020-10-27T18:08:17+00:00 29 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Lot van lopende overeenkomsten bij een faillissement (Blienberg Advocaten)

Auteur: Blienberg Advocaten Publicatiedatum: 28/09/2020 Principe Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator. Uitvoering in natura kan niet lastens het faillissement gevorderd worden. Van zodra de rechtbank een vonnis van faillietverklaring heeft

2020-10-23T10:14:57+00:00 28 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , , |

Hof van Cassatie beaamt individuele plicht tot toezicht op collega-bestuurders (Corporate Finance Lab)

Auteur: Stijn De Dier (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/10/2020 In een cassatie-arrest van 9 oktober 2020 (C.20.0120.N) overweegt het Hof als volgt, in verband met een laattijdige fiscale aangifte binnen een VZW: “Dat het bestuur van een vzw aan een collegiale raad van bestuur moet worden opgedragen, betekent dat elke

2020-10-23T11:22:42+00:00 26 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Executierechter versus. bodemrechter (Blienberg Advocaten)

Auteur: Blienberg Advocaten Publicatiedatum: 11/10/2020 De beslagrechter De beslagrechter – dewelke deel uitmaakt van de rechtbank van eerste aanleg - is bevoegd voor alle vorderingen inzake de bewarende beslagen en middelen van tenuitvoerlegging oftewel executiemaatregelen genaamd. Meer specifiek is de beslagrechter onder meer bevoegd om  volgende vorderingen te behandelen: verzoekschriften

2020-10-23T10:09:39+00:00 23 oktober 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Gefailleerde kan niet berusten in faillissementsvonnis (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 19/10/2020 Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is de berusting in een beslissing betreffende een wetsbepaling van openbare orde nietig. Nog volgens het Hof van Cassatie is art. 2, eerste lid Faill.W. (thans: art. XX.99, eerste lid WER), luidens hetwelk

2020-10-23T08:33:37+00:00 22 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Concurrentie door ex-bestuurders (Stappers Advocaten)

Auteurs: Bert Gregoir en Sally Sel (Stappers Advocaten) Publiocatiedatum: 15/10/2020 Concurrentieverbod Het staat vast dat een vennootschap niet mag beconcurreerd worden door haar eigen bestuurders. Dit volgt uit de loyauteitsplicht van bestuurders. Zij mogen ook geen persoonlijk voordeel nastreven in de uitoefening van hun bestuursmandaat en mogen de kansen en informatie van

2020-10-16T07:21:34+00:00 16 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Deeltijds tijdskrediet zorg kind: opzegvergoeding op basis van voltijds loon? (Argus Advocaten)

Auteur: Ilse Declerck (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 27/09/2020 Principe Wanneer een werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd deeltijds werkt en met onmiddellijke ingang ontslagen wordt (zonder dringende reden), dient de opzeggingsvergoeding berekend te worden op basis van het deeltijds loon. Dit is in het beginsel ook zo

Btw-aftrek makelaars- en publiciteitskosten gesplitste verkoop: Hof van Justitie verduidelijkt (Tiberghien)

Auteurs: Stijn Vastmans, Stein De Maeijer en Samira Moujahid (Tiberghien) Publicatiedatum: 05/10/2020 In de vastgoedsector is het courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op gronden die eigendom zijn van een andere vennootschap. Bij verkoop aan derden draagt de grondvennootschap de grondaandelen over (onder registratiebelasting) terwijl de bouwpromotor de opstallen verkoop met

2020-10-06T10:48:12+00:00 6 oktober 2020|Categories: BTW en douane|Tags: , , |

Openbaar ministerie mag advies verlenen bij loutere afhandeling burgerlijke belangen (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 02/10/2020 Wanneer de strafrechter enkel nog moet beslissen over de burgerlijke belangen en dus niet meer over de strafvordering, is de aanwezigheid van het openbaar ministerie ter terechtzitting niet verplicht (artikel 4, laatste lid V.T.Sv.). Dat is zo wanneer de strafrechter uitspraak doet over de

2020-10-06T09:03:22+00:00 6 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |