>Voeg code toe voor de </head> tag.Cassatie

Contractsweigering kan rechtsmisbruik zijn – Cassatie-arrest van 27 april 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/05/2020 De feiten De verkoper van een caravan en de oorspronkelijke huurder van een standplaats op een camping was contractueel gerechtigd de huur over te dragen aan de kopers van de caravan. De uitbater van de camping weigert de standplaats te geven omdat het verlenen van de

2020-05-27T15:21:26+00:00 27 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Vaste vertegenwoordiger als fiscale bedrijfsleider: Cassatie beslecht (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 18/05/2020 In een vennootschap kan een bestuurder een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Een natuurlijke persoon, zoals u en ik, voert dit mandaat natuurlijk zelf uit. Een rechtspersoon heeft hierbij hulp nodig. Zij voert haar mandaat uit door middel van haar vaste vertegenwoordiger. De

2020-05-24T10:53:51+00:00 27 mei 2020|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Laattijdige betekening door gerechtsdeurwaarder. Is deze contractuele fout overmacht voor tijdig indienen cassatieberoep? – Cassatie-arrest van 12 mei 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/05/2020 De feiten De eiser in Cassatie heeft de betekeningsexploten van het cassatieberoep, dat op 13 februari 2020 aan de verweerders werd betekend, op 1 april 2020 op de griffie van het Hof heeft neergelegd, dit is buiten de in artikel 429, tweede lid, Wetboek van Strafvordering

2020-05-24T10:16:24+00:00 25 mei 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

De normaal zorgvuldige notaris spant zich voldoende in! (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Philippe Vansteenkiste en Lies Marquet (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 22/05/2020 Als quid pro quo voor het vertrouwen dat een cliënt in de als openbaar ambtenaar optredende notaris stelt, geldt de raadgevingsplicht die volgens artikel 9,§ 1, 3e lid van de Notariswet op de notaris rust. De notaris dient elke partij steeds in

Contracten: is de bij de ondertekening ‘vergeten’ partij verbonden? (Forum Advocaten)

Auteurs: Annelies Janssen, Roxanne Verelst en Frederic Rosiers (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 15/05/2020 In contracten met vennootschappen worden soms clausules opgenomen die verbintenissen inhouden voor de bestuurders. Te denken valt aan medeschuldenaarstellingen, niet-concurrentieverbintenissen, vertrouwelijkheidsverbintenissen,… In een ideale wereld tekent de bestuurder tweemaal, namelijk eenmaal in zijn hoedanigheid van bestuurder en eenmaal

2020-05-24T09:46:55+00:00 23 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |

Appartement met gelijkvloerse slaapkamer zonder toegang tot tuin. Wel volgens basisakte, niet volgens vergunde bouwplannen. Is notaris bij verkoop aansprakelijk? (Cassatie-arrest van 7 mei 2020) (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/05/2020 De feiten In de notariële basisakte, op 2 februari 2006  werd het appartement op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw als volgt omschreven: in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomdeur, inkomhal, toilet, woonruimte met toegang tot tuin oost "T5", keuken, berging met installatie der centrale verwarming, bad-

2020-05-18T07:06:47+00:00 19 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Het retentierecht is springlevend: steun van de wetgever én het Hof van Cassatie (Schoups)

Auteurs: Sam Ledent, Dave Mertens en Irgen De Preter (Schoups) Publicatiedatum: 11/05/2020 Het retentierecht is het recht van de schuldeiser (de “retentor”) om de teruggave van een goed dat hem door zijn schuldenaar werd overhandigd, op te schorten zolang de schuldenaar de schuldvordering in verband met dat goed niet heeft voldaan.

Publicatie controversiële bijdrage nieuwe visie taakverdeling actoren gerechtelijke vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Guillaume Deknudt en Evy Dhaene (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 23/04/2020 De advocaat dient alerter te zijn Naar aanleiding van de behandeling van een erfenisbetwisting werd het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2017 bekomen. Kort samengevat, is de lering van dit arrest dat de verjaring van

Over het fiscaal statuut van de vaste vertegenwoordiger. Arrest Cassatie (23 januari 2020) schept duidelijkheid (?) (Corporate Finance Lab)

Auteur: Niels Appermont (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/04/2020 In een arrest van 23 januari 2020 (F.18.0079.N) oordeelde het Hof van Cassatie dat de ‘vaste vertegenwoordiger’ van een bestuurder-rechtspersoon in een andere vennootschap kwalificeert als een ‘bedrijfsleider’ in de zin van art. 32, eerste lid, 1° WIB 1992. De feiten die aan het

Aangifte van schuldvordering in faillissement vergeten? Het hof van cassatie snelt hypothecaire schuldeisers en andere separatisten ter hulp (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 17/04/2020 Het Hof van Cassatie schept duidelijkheid in het faillissementsrecht. Hypothecaire schuldeisers moeten geen aangifte van schuldvordering doen om betaling te ontvangen uit de verkoopopbrengst van het gehypothekeerde goed. In twee recente cassatiearresten van 16.01.2020 (C.19.0298.N) en 12.03.2020 (C.19.0437.N) werd de discussie beslecht over

2020-04-25T15:31:33+00:00 28 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |