>Voeg code toe voor de </head> tag.Cassatie

Vastgoedcontracten en bouwovertredingen: altijd nietig? Het Hof van Cassatie mildert (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 07/01/2020 In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een arrest van het hof van beroep te Antwerpen waarin een overeenkomst tot het oprichten van de woning en de bijhorende garage in strijd met de stedenbouwkundige vergunning absoluut nietig

Verkoop leasingvoertuigen net voor faillissement aan derde-medeplichtige. Onmogelijkheid leasinggever om eigendoms- en revindicatierecht te laten gelden. Cassatie-arrest 19 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/01/2019 De feiten en het arrest van het hof van beroep te Brussel van 3 december 2018 In het tussenarrest van 16 april 2018 en het bestreden eindarrest stellen de appelrechters vast en oordelen zij dat: de leasinggever tussen 6 april 2009 en 15 september 2009 leasingovereenkomsten

2020-01-13T20:08:29+00:00 16 januari 2020|Categories: Faillissement en WCO Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Verbintenis. Nietigheid door potestatieve voorwaarde. Cassatie-arrest 5 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/01/2020 Krachtens artikel 1174 Burgerlijk Wetboek is iedere verbintenis nietig, wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde aan de zijde van degene die zich verbindt. Enkel de voorwaarde die uitsluitend afhangt van de wil van hem die zich verbindt, is nietig. Uit de stukken waarop het

2020-01-13T20:12:06+00:00 13 januari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Cassatie over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab)   Publicatiedatum: 28/12/2019 In een belangrijk arrest van 17 december 2019 (P.19.0845.N/7) heeft het Hof van Cassatie toelichting gegeven bij de materiële en morele toerekenbaarheid van misdrijven aan rechtspersonen. Artikel 5, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat een rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk is voor de misdrijven

Bouwproject: verjaring buitencontractuele aansprakelijkheid architectenbureau. Cassatie-arrest 5 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/01/2020 Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, verjaren  rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en

2020-01-07T11:37:23+00:00 10 januari 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

Overeenkomst met een ongeoorloofd voorwerp: absoluut nietig of kan nietigheid door partijen worden gedekt? Cassatie-arrest 07.11.2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/12/2019 Arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 25.06.2018 De appelrechters stellen vast en oordelen dat: het aannemingsbedrijf zich verbond tot het oprichten van een woning en bijhorende garage de uitvoering van de werken aanleiding gaf tot tal van geschillen de bouwheer uiteindelijk de nietigheid

2019-12-14T13:15:37+00:00 17 december 2019|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Verzoekschrift voorlopige invrijheidstelling ingediend per fax na het sluiten der griffie is neergelegd op de volgende werkdag (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 04/12/2019 Eerder dit gerechtelijk jaar besliste het Hof van Cassatie dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling kan worden neergelegd per faxbericht (Cass. 3 september 2019, zie over dat arrest ons bericht van 10 september 2019). In een arrest van 29 november 2019 (P.19.1147.N) verduidelijkt het Hof

Architectenvennootschap stelt beroep in tegen veroordeling inzake aansprakelijkheid, maar na haar definitieve vereffening. Cassatie-arrest 7 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/12/2019 Arrest van het hof van beroep te Gent van 23 november 2018 De appelrechter stelt vast dat: de eiseres (een architectenvennootschap) bij verzoekschrift neergelegd op 7 september 2012 ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde vrijwillig is tussengekomen in een geding betreffende haar aansprakelijkheid

Scheiding van goederen en onverdeeldheden tussen echtgenoten. Cassatie-arrest van 14 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/12/2019 Arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 maart 2017 Partijen zijn gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen. Artikel 6 van hun huwelijkscontract bepaalt het volgende: "Artikel 6: Rekeningen tussen echtgenoten De echtgenoten zullen onderling om het even welke rekening kunnen

2019-12-07T14:56:52+00:00 9 december 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |

Internationaal testament en onderhands geschrift met beschikkingen in het voordeel van de notaris. Verbod voor notarissen om akten te verlijden met bepalingen in hun voordeel. Cassatie-arrest van 17 oktober 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 03/12/2019 De feiten Wijlen J.C. vermaakte bij internationaal testament van 20 augustus 2007 een bijzonder legaat aan de Multiple Sclerose Liga Vlaanderen vzw en een algemeen restlegaat aan de notaris, die tevens als testamentuitvoerder werd aangewezen. Het testament bestond uit een getypt onderhands document gedateerd op 10

2019-11-30T11:19:59+00:00 3 december 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |