>Voeg code toe voor de </head> tag.Cassatie

Een fout van de deurwaarder: overmacht of niet? (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Jacques Vandeuren en Arne Fierens (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 13/07/2020 De vraag of een fout van een deurwaarder als lasthebber, zoals het laten verstrijken van een termijn, overmacht uitmaakt in hoofde van de lastgever, zorgt al jaren voor controverse. Algemeen kan worden gesteld dat fouten of nalatigheden van de

Woninghuurwet: verhuurder installeert timer voor beperken warm water en verwarming. Arrest Hof van Cassatie 4 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/07/2020 Tussenvonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg van Leuven van 20 juni 2018 De appelrechter stelt vast dat artikel 5, § 1, 3°, Vlaamse Wooncode vereist dat in elke woning voldoende veilige verwarmingsmiddelen aanwezig zijn en oordeelt dat het beperken van de verwarming

2020-07-30T09:42:15+00:00 30 juli 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Informatieverplichting arts: Cassatie oordeelt dat de kip voor het ei komt (Forum Advocaten)

Auteurs: Geert de Hoon en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 22/07/2020 Het staat als een paal boven water dat patiënten het recht hebben om geïnformeerd toe te stemmen in iedere tussenkomst van een arts. Jarenlang bestond er echter discussie of de arts moest bewijzen dat hij de patiënt correct had

2020-07-28T09:50:23+00:00 30 juli 2020|Categories: Medisch recht|Tags: , |

De bijzondere begroting van de bijzondere bestuursaansprakelijkheid voor RSZ-schulden. Aansprakelijkheid kan worden gereduceerd tot 1 EUR – Cass. 18 juni 2020 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Roel Verheyden (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 14/07/2020 De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de RSZ-schulden in hoofde van een bestuurder van een failliete onderneming die in de loop van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring (feitelijk) bestuurder is geweest bij minstens twee faillissementen of vereffeningen met openstaande RSZ-schulden (huidig art. XX.226

Cassatie drijft de Antigoon-leer in fiscale zaken (te) ver door (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 07/07/2020 Het Hof van Cassatie heeft met een opmerkelijk arrest beslist dat een uitsluiting van bewijs in strafzaken niet automatisch betekent dat de fiscale rechter hierdoor gebonden is. Dit standpunt kan verregaande gevolgen hebben voor vele belastingplichtigen die strafrechtelijk worden vrijgesproken, maar

Moet de notaris de beschrijving van het onroerend goed ook aan de vergunde stedenbouwkundige plannen toetsen? Het Hof van Cassatie is (te?) streng (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 03/07/2020 Het Hof van Cassatie verscherpte in een recent arrest (Cass 7 mei 2020, AR C.19.0273.N) de reikwijdte van raadgevings- en informatieplicht van een notaris. Het Hof van Cassatie bevestigde immers dat de instrumenterende notaris de beschrijving van het goed in de notariële basisakte moest toetsen

Stuitende werking verjaring door aangetekende brief. Cassatie-arrest 15 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 10/07/2020 Krachtens artikel 2244, § 2, Burgerlijk Wetboek stuit een ingebrekestelling bij aangetekende zending met ontvangstbewijs verzonden door de advocaat van de schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder daartoe aangesteld door de schuldeiser of de persoon die krachtens artikel 728, § 3, Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen namens de

2020-07-09T15:19:59+00:00 10 juli 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Rechtsmisbruik kan een private (stedenbouwkundige) herstelvordering verhinderen (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 04/07/2020 In die zin oordeelt het Hof van Cassatie in een arrest van 27 januari 2020 waarbij de herstelvordering van een gebuur met betrekking'' tot de naast gelegen villa wordt afgewezen omdat de afbraak van de buurvilla buiten verhouding staat tot het voordeel dat de houder van

2020-07-07T15:35:57+00:00 9 juli 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Heeft het Hof van Cassatie de drempel verlaagd voor het faillissement van een vennootschap in vereffening? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 01/07/2020 Cass. 5 juni 2020 (C.19.0550.F). Ook na haar ontbinding blijft de vennootschap in vereffening een onderneming; ze blijft dus onderworpen aan de verplichting om desgevallend aangifte van staking van betaling te doen (zie onder het oude faillissementsrecht: Cass. 17 juni 1994, AC 1994, 637).

2020-07-07T15:41:00+00:00 8 juli 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Strafrechtelijke bewijsgaring strijdig met recht op eerlijk proces verhindert niet fiscale naheffing (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx en Ruben Van Herpe (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 26/06/2020 Bespreking van Cass. 11 juni 2020, F.19.0022.N De fiscale kamer van het Hof van Cassatie moest zich onlangs buigen over de zoveelste uitloper van de ‘KB Lux zaak’ (Kredietbank Luxembourgeoise). Concreet hadden drie ontslagen (ex-)werknemers van de bank