Fraus omnia corrumpit moet met mate worden toegepast. Cass. 30 september 2021 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Auteur: Olivier Vanden Berghe (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht) Een zelfstandig kredietmakelaar had middels valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken een echtpaar doen geloven dat zij een bancaire lening aangingen met de nodige waarborgen, terwijl hij hen in werkelijkheid leningen toestond met fondsen die afkomstig waren uit zijn privévermogen. Het hof van beroep te…

Lees meer

De (strikt?) privaatrechtelijke dimensie van rechtsmisbruik (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab)   Op 22 oktober 2021 heeft de Franstalige eerste kamer van het Hof van Cassatie een belangrijk arrest geveld inzake rechtsmisbruik. Dit arrest zal op termijn ongetwijfeld becommentarieerd worden door mensen met meer kennis van zaken. Het belang van het arrest verantwoordt evenwel een korte poging tot duiding. Iemand (niet…

Lees meer

Let’s get personal: de schade van de koper na aandelenoverdracht (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer, Gwen Bevers en Emilie Bogaerts (Schoups) In principe kan enkel de eigen, persoonlijke schade voor vergoeding in aanmerking komen. Een recente uitspraak van het Hof van Cassatie herinnert eraan dat die regel een koper van aandelen in de problemen kan brengen, wanneer inbreuken op de overnameovereenkomst schade aan de vennootschap berokkenen…

Lees meer

Geen belangenafweging meer bij impliciet ontslag (Argus Advocaten)

Auteur: Ilse Declerck (Argus Advocaten) Wanneer een werkgever één van de essentiële bestanddelen van de arbeidsovereenkomst van een werknemer, bvb. het loon, op belangrijke wijze wijzigt, dan kan deze werknemer nadat hij de werkgever heeft in gebreke gesteld contractbreuk inroepen in hoofde van de werkgever, het zogenaamde impliciet ontslag. Indien de rechter, in geval van…

Lees meer

Lening op interest of kredietopening? (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Auteur: Régine Feltkamp (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht) In een arrest van 14 juni 2021 heeft het Hof van Cassatie zich opnieuw uitgesproken over de kwalificatie van een overeenkomst als kredietopening dan wel een lening op interest. De kwalificatie is onder meer van belang voor de bepaling van de omvang van de wederbeleggingsvergoeding. Een wederbeleggingsvergoeding is de vergoeding…

Lees meer

De hoofdactiviteit laten voortzetten door andere werknemers is stopzetting noch sluiting (Bellaw/SoConsult)

Auteur:Willy van Eeckhoutte (Bellaw/SoConsult)    Wanneer de onderneming of een afdeling daarvan waaraan een beschermde werknemer verbonden is, sluit, geldt voor diens ontslag om economische of technische redenen een bijzondere regeling. Weliswaar moet de werkgever voor dergelijk ontslag nog altijd het licht op groen krijgen van het paritair comité of subcomité waaronder de onderneming ressorteert: het…

Lees meer