>Voeg code toe voor de </head> tag.Cassatie

Loon: lees meer dan er staat (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: oktober 2019 In veel wettelijke en reglementaire bepalingen van het sociaal recht wordt de term “loon” gebruikt. Tenzij het normengeheel waarvan de bepaling deel uitmaakt, daaraan een andere inhoud geeft, wordt onder “loon” in beginsel begrepen: de tegenprestatie van arbeid verricht in uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De

2019-10-19T10:56:17+00:00 19 oktober 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Ontbonden vennootschap wil nog vordering innen. Cassatie 20 september 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/10/2019 Het standpunt van het Hof van Cassatie: ‘Les demandeurs admettent que la s.p.r.l. Sualem, qui demandait le paiement d’une somme de plus de 700.000 euros, a été dissoute et liquidée par un même acte du 29 novembre 2016 ; l’arrêt attaqué du 22 juin 2017 la

2019-10-14T16:07:06+00:00 14 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: |

De eenzijdige beëindiging door opdrachtgever van een aannemingsovereenkomst van onbepaalde duur (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: september 2019 Artikel 1794 Burgerlijk Wetboek laat toe dat de opdrachtgever een aannemingsovereenkomst eenzijdig verbreekt zonder enige motivering te moeten geven en zonder dat een fout van de aannemer van werken of diensten moet worden aangetoond. De opdrachtgever moet wel de geleverde prestaties en gemaakte kosten betalen, evenals

2019-10-05T09:35:50+00:00 7 oktober 2019|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Handelshuur: verlies huurvermindering bij opzegging door huurder is nietig. Cassatie-arrest van 9 september 2019 (LegalNews.be)

Auteur: Legalnews.be Publicatiedatum: 05/10/2019 Via een post op LinkedIn wijst dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 9 september 2019, waarbij beslist werd dat een contractuele clausule die voorziet in het verlies van genoten huurvermindering in geval van opzegging van de handelshuurovereenkomst

2019-10-05T08:40:47+00:00 5 oktober 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Toekennen van tantièmes aan gewezen bestuurders (Marlex)

Auteur: Lobke Pottie (Marlex) Publicatiedatum: 17/09/2019 Een vennootschap kan naar aanleiding van de winstverdeling van het boekjaar een deel van haar winst uitkeren aan haar bedrijfsleiders in de vorm van tantièmes. Dergelijke toekenning wordt in hoofde van de bestuurders beschouwd als bestuurdersbezoldiging, wat maakt dat de tantièmes voor de uitkerende vennootschap

2019-09-30T07:13:08+00:00 30 september 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De ‘schriftelijke’ vordering tot verbeurdverklaring: een gewaarschuwd advocaat blijft er twee waard… (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Patrick Waeterinckx en Joris Lambrechts (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 07/09/2019 Sinds de Potpourri-II hervorming van 2016, zijn penalisten bekend(er) geraakt met het fenomeen van ‘conclusietermijnen’. Daar waar in strafzaken vroeger conclusies werden neergelegd op de zitting (wat evident voor het nodige uitstel en vertragingen zorgde), is dit sindsdien niet (noodzakelijk) meer

De BBI op (be)zoek – Bent u voorbereid op onaangekondigd bezoek van de BBI? (Mythra Advocaten)

Auteur: Mythra Advocaten Publicatiedatum: 20/06/2019 Het doel van deze newsflash is kort: zowel uzelf als uw personeel dienen voorbereid te zijn en het hoofd koel te houden. Een (on)aangekondigd bezoek van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie of de BBI mag voor velen een ver-van-mijn-bed-show lijken.

2019-09-08T13:24:56+00:00 10 september 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Overheidsopdrachten en berekening van de geraamde waarde. Cassatie-arrest 14 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/09/2019 De visie van het hof van beroep te Gent van 24 mei 2013 De appelrechters stellen vast dat de overheidsopdracht de levering betreft van medicatie aan de residenten verblijvend in het woon- en zorgcentrum van de verweerder. Zij oordelen dat het aangewezen is te bepalen of

2019-08-31T14:12:51+00:00 2 september 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , |

Deficitair vruchtgebruik fiscaal niet aftrekbaar volgens Cassatie (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 27/07/2019 Mag de aftrekbaarheid van kosten geweigerd worden als een vruchtgebruik verlieslatend is (opbrengst versus bankaflossingen en andere kosten)? Het Hof van Cassatie nam onlangs (Cass. 21 juni 2019) alvast een duidelijk standpunt in dat vele belastingplichtigen wakker zal schudden.  Beroepskosten wel of niet aftrekbaar? Wanneer zijn

2019-08-02T12:32:46+00:00 3 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Wanneer verjaart uw aansprakelijkheid? Een aantal relevante Cassatie-arresten onder de loep (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/07/2019 Op donderdagnamiddag 12 december 2019 spreken Prof. dr. Ignace Claeys (hoofddocent Universiteit Gent en advocaat-vennoot Eubelius) en dr. Thijs Tanghe (advocaat Eubelius) tijdens de Studienamiddag ‘Verjaring en aansprakelijkheid’. Hun uiteenzetting is gebaseerd op enerzijds een uitgebreid onderzoek van de rechtspraak inzake bevrijdende verjaring over de periode 1992-2017

2019-08-31T13:48:21+00:00 31 juli 2019|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |