>Voeg code toe voor de </head> tag.bestuurder

Bestuurder van een vennootschap: wat verandert er voor u als gevolg van het WVV? (Deminor)

Auteur: Amélie Boes (Deminor) Publicatiedatum: 30/09/2020 Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) zorgt voor tal van wijzigingen op het vlak van bestuur, en in het bijzonder op het vlak van het statuut van de bestuurders. Wanneer we kijken naar de veranderingen die hebben plaatsgevonden, dan zien we dat

2020-10-14T16:27:28+00:00 23 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Bestuurder in het licht van het nieuwe ondernemersbegrip (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts, Federico Wuyts en Stefanie Van den Bosch (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 21/08/2020 Sinds het nieuwe boek XX van het Wetboek Economisch recht in voege trad, werd er niet meer gesproken over het begrip handelaar, maar over een onderneming. Artikel I.1, 1° WER  bepaalt dat ieder natuurlijk persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent gekwalificeerd wordt als

2020-08-24T16:17:56+00:00 28 augustus 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Getrouwheid na de scheiding ? – verplichtingen van een ex-bestuurder (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens, Geert De Buyzer en Joost van Riel (Schoups) Publicatiedatum: 27/07/2020 Wie een vennootschap overneemt, dringt doorgaans aan op een niet-concurrentiebeding. De koper wil daarmee vermijden dat de vennootschap na de overname, af te rekenen krijgt met concurrentie van haar voormalige eigenaar(s). De positie van de koper zonder dergelijk beding

2020-08-05T15:08:57+00:00 10 augustus 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Niet-concurrentieverbintenis door bestuurder: Hof van Cassatie geeft heldere principes (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 26/06/2020 Cass. 25 juni 2020, C.18.0144.N/1 Of een bestuurder tijdens en vooral na de beëindiging van haar bestuursmandaat een verplichting heeft om geen met de vennootschap concurrerende activiteit uit te oefenen, is een in de praktijk belangrijke en in de theorie bediscussieerde vraag. Zie onder

De NV met enig bestuurder als instrument voor familiale successieplanning (Verachtert & Haex)

Auteur: Verachtert & Haex Publicatiedatum: 28/04/2020 In het “oude” recht leende de NV zich er als vennootschapsvorm minder makkelijk toe om de overdracht naar de volgende generatie te regelen. Zou men zijn aandelen in de "oude" NV hebben willen overgedragen naar de volgende generatie, bijvoorbeeld met een schenking, dan had men weinig

2020-06-20T13:34:59+00:00 20 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Vaste vertegenwoordiger als fiscale bedrijfsleider: Cassatie beslecht (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 18/05/2020 In een vennootschap kan een bestuurder een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Een natuurlijke persoon, zoals u en ik, voert dit mandaat natuurlijk zelf uit. Een rechtspersoon heeft hierbij hulp nodig. Zij voert haar mandaat uit door middel van haar vaste vertegenwoordiger. De

2020-05-24T10:53:51+00:00 27 mei 2020|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Contracten: is de bij de ondertekening ‘vergeten’ partij verbonden? (Forum Advocaten)

Auteurs: Annelies Janssen, Roxanne Verelst en Frederic Rosiers (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 15/05/2020 In contracten met vennootschappen worden soms clausules opgenomen die verbintenissen inhouden voor de bestuurders. Te denken valt aan medeschuldenaarstellingen, niet-concurrentieverbintenissen, vertrouwelijkheidsverbintenissen,… In een ideale wereld tekent de bestuurder tweemaal, namelijk eenmaal in zijn hoedanigheid van bestuurder en eenmaal

2020-05-24T09:46:55+00:00 23 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |

Over het fiscaal statuut van de vaste vertegenwoordiger. Arrest Cassatie (23 januari 2020) schept duidelijkheid (?) (Corporate Finance Lab)

Auteur: Niels Appermont (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/04/2020 In een arrest van 23 januari 2020 (F.18.0079.N) oordeelde het Hof van Cassatie dat de ‘vaste vertegenwoordiger’ van een bestuurder-rechtspersoon in een andere vennootschap kwalificeert als een ‘bedrijfsleider’ in de zin van art. 32, eerste lid, 1° WIB 1992. De feiten die aan het

Het WVV: U heeft als bestuurder eveneens een arbeidsovereenkomst afgesloten met de vennootschap. Wat nu? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/04/2020 Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden mag zijn. Een bestuurder kan zijn mandaat met andere woorden enkel als zelfstandige uitoefenen. Deze bepaling wordt zowel voor de BV, CV als NV expliciet

2020-04-18T13:03:43+00:00 19 april 2020|Categories: Sociaal recht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Vult de geconflicteerde bestuurder het aanwezigheidsquorum? (Corporate Finance Lab)

Auteurs: Victor Burkien Stefan Mees (gastbloggers Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 27/03/2020 Met de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”)[1], werd ook gesleuteld aan de belangenconflictregeling voor de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Deze regeling, die vroeger terug te vinden was in art. 259 van het

2020-03-29T10:08:27+00:00 1 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |