>Voeg code toe voor de </head> tag.bestuurder

Klant failliet? Soms is invordering van je onbetaalde factuur mogelijk lastens de bestuurder (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law)Publicatiedatum: 08/07/2021 Na het faillissement van een klant dreig je als ondernemer opgezadeld te worden met onbetaalde facturen. In bepaalde gevallen is invordering lastens de bestuurder evenwel mogelijk. Voor vele ondernemers is het een vaak weerkerende kwaal. Een klant wordt failliet verklaard en de nog openstaande

2021-08-20T09:39:45+00:00 26 augustus 2021|Categories: Handelsrecht Insolventierecht|Tags: , , , |

Het persoonlijk faillissement van de bestuurder: Een ‘fresh start’ of een koude douche? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Charlotte Donck (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 06/08/2021 Wanneer een BV of een NV failliet wordt verklaard, is de bestuurder van de onderneming in principe niet persoonlijk gehouden om de schulden van de vennootschap te betalen, tenzij er sprake is van bestuurders- en/of oprichtersaansprakelijkheid, een openstaande rekening-courant en/of (een) persoonlijke borgstelling(en).

Hoe loyaal is loyaal? Kan een bestuurder concurreren met de vennootschap, tijdens of na afloop van zijn mandaat? (M&A for professionals)

Auteur: Anneleen Steeno en Kim Van Herck (M&A for professionals)Publicatiedatum: 08/07/2021 Een bestuurder wordt verwacht “loyaal” te zijn ten aanzien van de vennootschap waarin hij het mandaat uitoefent. De loyauteitsplicht voor bestuurders[1] vloeit voort uit het algemene wettelijke principe van uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten. Er wordt aanvaard dat deze

De relativiteit van de kwijting van bestuurders (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 01/07/2021 Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de AV bij afzonderlijke stemming over de kwijting van bestuurders en leden van de raad van toezicht (art. 5:98, 6:83 en 7:149 WVV; voor de VZW: art. 9:20 WVV). Door een geldige kwijting doet de vennootschap

2021-07-19T10:04:43+00:00 9 juli 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

NV met twee bestuurders: is dat nog wel ok? (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio)Publicatiedatum: 09/06/2021 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in drie ‘nieuwe’ bestuursmodellen voor de naamloze vennootschap. Meer flexibiliteit als groot uitgangspunt van de wetgever. Het blijft echter opletten voor vennootschappen met minder dan drie aandeelhouders die hun klassieke raad van bestuur behouden hebben. De overgangsbepalingen voor

2021-06-10T08:43:05+00:00 12 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Hoe ver reikt het vraagrecht van een aandeelhouder? (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Sara Burm en Olivier De Witte (De Langhe Advocaten)Publicatiedatum: 07/04/2021 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in een vraagrecht voor aandeelhouders. Dit vraagrecht vloeit voort uit de verantwoordingsplicht van het bestuursorgaan tegenover de aandeelhouders. De vraag rijst hoe ver dit vraagrecht van de aandeelhouder reikt.  Wat houdt

2021-06-05T13:54:28+00:00 10 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Wat na de afschaffing van het directiecomité? (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio)Publicatiedatum: 31/05/2021 De statuten van naamloze vennootschappen verwijzen vaak nog steeds naar de inrichting van een directiecomité. Een directiecomité laat de raad van bestuur van een NV toe om een aantal van haar bevoegdheden te delegeren aan een selecter groepje van al dan niet bestuurders. Dit petit

2021-06-05T11:30:31+00:00 8 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Recente rechtspraak van de Raad van State inzake de ondertekening van een offerte voor een overheidsopdracht (Racine)

Auteurs: Bram Tollet en Hannes Carpentier (Racine)Publicatiedatum: 23/03/2021 In een recent arrest (RvS, 5 februari 2021, nr. 249.726) heeft de Raad van State zich andermaal moeten buigen over de problematiek van de correcte ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht. Overeenkomstig de overheidsopdrachtenreglementering (meer in het bijzonder

Een nieuwe wind bij de Raad van State: ondertekening offerte overheidsopdracht als daad van dagelijks bestuur? (Adlex)

Auteur: Dieter Torfs (Adlex)Publicatiedatum: 08/03/2021 Waar de Raad van State in het verleden consequent oordeelde dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap niet bevoegd was om een offerte voor een overheidsopdracht op geldige wijze te ondertekenen, kon recent het eerste barstje in dit standpunt worden vastgesteld. 1.

Koerswijziging Raad van State: gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder kan offertes voor overheidsopdrachten ondertekenen (Schoups)

Auteurs: Jan De Leyn en Janice Demeester (Schoups)Publicatiedatum: 18/02/2021 De Raad van State oordeelde doorgaans dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap offertes voor overheidsopdrachten niet geldig kan ondertekenen. Deze rechtspraak was zo consequent dat aanbestedende overheden zelfs vaak in de opdrachtdocumenten al waarschuwden dat zij de

2021-02-19T08:05:39+00:00 22 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , , |