Werknemer weigert mondmasker te dragen: is een ontslag om dringende reden gerechtvaardigd? (Argus Advocaten)

Auteur: Leen Vandenholt (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 26/11/2020 Het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 houdende wijzigingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat het dragen van een mondmasker verplicht is op de arbeidsplaats wanneer de regels van social distancing niet…

Lees meer

Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer. Arbeidshof Brussel 17 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/01/2019 Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden. Verschuldigde vergoeding door werkgever. Arbeidshof Brussel 17 december 2019. Bij de schorsing van de arbeidsovereenkomst van een beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden, moet de werkgever op het einde…

Lees meer

Collectief ontslag : is het verschil in bescherming bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een preventieadviseur bij collectief en individueel ontslag strijdig met de Grondwet? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/07/2018 De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil Een bediende met een arbeidsovereenkomst van de nv Saint-Gobain Sekurit Benelux heeft er de functie van preventieadviseur uitgeoefend sinds maart 1985. In de loop van het jaar 2009 ging de nv  Saint-Gobain Sekurit Benelux over tot een collectief ontslag in het kader waarvan…

Lees meer

Beoordelingsbevoegdheid van de arbeidsrechtbank na ontslag van een beschermde werknemer wegens tijdig erkende economische redenen (Stappers Advocaten)

Auteur: Luc Eliaerts (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 28/05/2018 Het Hof van Cassatie brengt met een arrest van 12 maart 2018 verduidelijking omtrent de rechtsmacht van de arbeidsgerechten wanneer een beschermde werknemer een beschermingsvergoeding vordert na een ontslag wegens economische of technische redenen die door het paritair comité vooraf werden erkend binnen de twee maanden na de aanvraag van de…

Lees meer

Bewijs in arbeidszaken : de samenwerking tussen detective en deurwaarder (MPloy)

Auteur: Steven Renette (MPloy) Publicatiedatum: 11/02/2018 Een werkgever verdacht een (beschermde) werknemer ervan dat hij tijdens zijn ziekteperiode nevenactiviteiten uitoefende. De privé-detective die door de werkgever werd ingeschakeld, ontdekte dat de werknemer inderdaad bijkluste als tuinaanlegger en legde dit op foto vast. Vervolgens werd een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld die op basis van het verslag van de…

Lees meer

Ontslag van een personeelsafgevaardigde zonder dat de specifieke procedure werd nageleefd – Hof van Cassatie (26 juni 2017)

Krachtens artikel 3, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden kan de werkgever een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde slechts om economische of technische redenen ontslaan wanneer die redenen vooraf door het bevoegde paritair comité zijn erkend. Het doel van de bescherming vervat in de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bestaat erin nadelige discriminatie van de personeelsafgevaardigden te voorkomen en de goede werking van de overlegorganen…

Lees meer