>Voeg code toe voor de </head> tag.arbeidsongeschiktheid

Covid-19: arbeidsongeval of beroepsziekte? (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius) Publicatiedatum: 24/04/2020 Het Sars Cov-2 virus lijkt niet meteen bereid zich te schikken naar de vaste formats waarmee wij de werkelijkheid benaderen. Het stoort zich niet aan landsgrenzen, taalverschillen, gender of ras en evenmin aan leeftijdsverschillen, zij het dat reeds bij het uitbreken van de pandemie

Uw verplichtingen als zelfstandige bij arbeidsongeschiktheid van korte duur? (PwC Legal)

Auteur: Frank Ruelens (PwC Legal) Publicatiedatum: 15/02/2020 De sociaalzekerheidsrechtelijke situatie van zelfstandigen in België is de laatste jaren gevoelig verbeterd en de verschillen met een werknemer zijn kleiner geworden: één van de redenen hiervoor is dat de Federale overheid geen voorstander is van een nieuw apart statuut voor bepaalde "nieuwe"

2020-02-15T10:23:53+00:00 15 februari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Cassatie-arrest 7 oktober 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2019 Arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 maart 2018 De appelrechter stelt vast en oordeelt dat: de verweerster volledig arbeidsongeschikt was van 1 maart 2011 tot en met 30 juni 2011 zij tijdelijk zowel persoonlijk als huishoudelijk ongeschikt was voor 50 pct. van 1 tot

2019-11-13T17:10:39+00:00 13 november 2019|Categories: Medisch recht|Tags: , |

Wanneer nemen verbintenissen uit een arbeidsovereenkomst een einde door overmacht? Arbeidshof Brussel 12 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/09/2019 Op grond van art 32, 5° arbeidsovereenkomstenwet nemen de verbintenissen die voortspruiten uit de arbeidsovereenkomst een einde door overmacht. Art 26 arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de door overmacht ontstane gebeurtenissen de beëindiging van de overeenkomst niet tot gevolg hebben wanneer zij slechts tijdelijk de uitvoering van de

2019-09-16T12:53:41+00:00 17 september 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Rechtspraak – ontslag tijdens periode van arbeidsongeschiktheid (MPloy)

Auteur: Ludo Vermeulen (MPloy) Publicatiedatum: september 2019 Arbeidshof Antwerpen 19 februari 2018, niet gepubliceerd Arbeidsrechtbank Antwerpen 24 mei 2017, niet gepubliceerd 1. De (stiekeme) opname door de werkneemster van een telefoongesprek met de werkgever is niet onrechtmatig. Ook het gebruik van die geluidsopname in de procedure is niet in strijd met

2019-09-11T07:09:39+00:00 11 september 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Medisch attest (Stappers Advocaten)

Auteur: Stappers Advocaten Publicatiedatum: 28/02/2019 Wanneer start de termijn van twee werkdagen om een geneeskundig getuigschrift over te maken? Artikel 31, §1 van de Arbeidsovereenkomstenwet regelt de schorsing van de arbeidsovereenkomst door arbeidsongeschiktheid: “De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval, schorst

Beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht in geval van definitieve ongeschiktheid: volg de procedure! (Partena)

De beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht als gevolg van de definitieve ongeschiktheid van de werknemer kan voortaan enkel nog vastgesteld worden na een re-integratietraject. Dit bepaalt de wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30

2017-01-13T11:38:53+00:00 13 januari 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Einde van de arbeidsovereenkomst bij definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer: nieuwe wettelijke regeling op komst (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Beginsel: einde van de arbeidsovereenkomst pas mogelijk na beëindiging van het reintegratietraject. Overeenkomstig het nieuwe artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt het overeengekomen werk te verrichten, slechts een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens