Toerekening van buitencontractueel schadeveroorzakend handelen aan rechtspersonen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) In rechtsreeks.be, het gedigitaliseerde archief van de bibliotheek van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven op initiatief van bibliothecaris Christophe Malliet (zie eerder hier) bevindt zich nu ook het proefschrift van Jeroen Delvoie over Orgaantheorie in rechtspersonen van privaatrecht (2010). Toerekening aan rechtspersonen betreft de vraag wanneer schadeverwekkend handelen (met inbegrip van…

Lees meer

De contractuele uitsluiting in solidum ‘overleeft’ de ontbinding van de architectenovereenkomst (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Michel Fransen (Caluwaerts Uytterhoeven) De ontbinding van een overeenkomst heeft krachtens artikel 1184 oud BW, in principe, tot gevolg dat een overeenkomst met terugwerkende kracht wordt ongedaan gemaakt. De ontbinding van de overeenkomst heeft met andere woorden een retroactieve werking (ex tunc). Partijen dienen bijgevolg in dezelfde toestand teruggeplaatst worden alsof de overeenkomst nooit was aangegaan. Op…

Lees meer

Buitencontractuele aansprakelijkheid en algemene zorgvuldigheidsverplichting – Cassatie 7 oktober 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Wie een contractuele fout begaat, kan buitencontractueel aansprakelijk zijn ten aanzien van derden, indien de tekortkoming aan de contractuele verplichtingen tevens een schending oplevert van de voor eenieder geldende algemene zorgvuldigheidsverplichting. De appelrechter (hof van beroep Antwerpen op 17 november 2020) stelt vast en oordeelt dat: de eiseres krachtens een overeenkomst met de…

Lees meer

Belastingschulden na aandelenoverdracht bij VOF (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio) Het Hof van Cassatie is duidelijk over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten van een VOF. Zij blijven aansprakelijk voor belastingschulden die uitvoerbaar geworden zijn ná publicatie van de aandelenoverdracht (1). Algemeen kader Eigen aan de VOF is dat haar vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen van de…

Lees meer

Het beperken van aansprakelijkheid in B2B relaties (Stappers Advocaten)

Auteur: Katrijn Van der Maat (Stappers Advocaten)  De mogelijkheden voor een onderneming om in haar contractuele relaties met andere ondernemingen haar aansprakelijkheid te beperken werden aanzienlijk teruggeschroefd sedert de inwerkingtreding op 1 december 2020 van het nieuwe artikel VI.91/5 Wetboek Economisch Recht. Voorafgaand aan voormelde wetswijziging kon een onderneming in haar B2B relaties haar aansprakelijkheid…

Lees meer

Vergoedbare en niet-vergoedbare schade in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (Prof. Matthias E. Storme)

Auteur: Prof. Matthias E. Storme (KU Leuven) Publicatiedatum: 02/08/2021 Deze tekst is een uittreksel uit de tekst Verbintenissenrecht (nog geen volwaardige syllabus of handboek verbintenissenrecht), maar een overzicht dat zich vooral toespitst op wat er de voorbij 20 jaar in het verbintenissenrecht geschiedde naast een grondiger uitwerking van voornamelijk enkele meer complexe vragen of rechtsfiguren.…

Lees meer

De impact van het “Klimaatvonnis” van 17 juni 2021 voor ondernemingen en financiële marktdeelnemers: is uw klimaatbeleid een bron van aansprakelijkheid? (Eubelius)

Auteurs: Jean-Marc Gollier en Louise Lambert (Eubelius) Publicatiedatum: 14/07/2021 De Brusselse rechtbank van eerste aanleg deed recent uitspraak in de ophefmakende “klimaatzaak”, waarin Belgische burgers de Belgische overheid dagvaardden wegens niet-nakoming van haar klimaatverplichtingen. De Belgische overheid werd onder meer aansprakelijk gesteld op grond van artikel 1382 oud BW wegens onzorgvuldig handelen in de uitvoering…

Lees meer

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek: De quasi-immuniteit van de onderaannemer op de schop? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Vicky Verlent (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 14/05/2021 Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit enerzijds de miskenning van contractuele verbintenissen en anderzijds uit een onrechtmatige daad. Beide aansprakelijkheidsregimes worden thans beheerst door andere regels vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Zo zijn de artikelen 1146 – 1155 van het Burgerlijk Wetboek, al dan niet gecombineerd met specifieke wettelijke bepalingen…

Lees meer

Evolutie in de aansprakelijkheid van de architect? (Odigo Advocaten)

Auteurs: Lissa Cloet en Xavier D’Hulst (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 28/04/2021 In de huidige tijdsgeest is een algemene evolutie aan de gang waarbij nauwer wordt toegekeken of partijen op passende wijze hun verplichtingen nakomen. In deze evolutie ontsnapt ook de architect niet aan zijn aansprakelijkheid. Waar de architect – zoals bij veel vrije beroepen – genoot…

Lees meer