>Voeg code toe voor de </head> tag.aannemingsovereenkomst

Aandachtspunten bij afsluiten van onderaannemings-overeenkomsten (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 01/02/2021 Studiebureaus, wees waakzaam wanneer u intekent voor een studieopdracht die een architectenopdracht omvat.  Het gebeurt geregeld dat architecten onderaanemingsovereenkomsten sluiten met studiebureaus voor de gespecialiseerde studies waarmee zij in het kader van hun architectenopdracht werden belast door de bouwheer. De omgekeerde beweging is minder gebruikelijk, maar komt eveneens regelmatig voor, m.n.

De eenzijdige beëindiging door opdrachtgever van een aannemingsovereenkomst van onbepaalde duur (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: september 2019 Artikel 1794 Burgerlijk Wetboek laat toe dat de opdrachtgever een aannemingsovereenkomst eenzijdig verbreekt zonder enige motivering te moeten geven en zonder dat een fout van de aannemer van werken of diensten moet worden aangetoond. De opdrachtgever moet wel de geleverde prestaties en gemaakte kosten betalen, evenals

2019-10-05T09:35:50+00:00 7 oktober 2019|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Arbeidsovereenkomst en aannemingsovereenkomst met dezelfde vennootschap : als partijen mist spuiten volgens het arbeidshof te Brussel (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/07/2018 De feiten (voor een volledig overzicht lees het arrest) De BVBA FCC van dhr. V factureert voor de indienstneming van dhr. V. aan een NV V. (zelfde naam – waarschijnlijk familie…) voor geleverde prestaties. De heer V trad op 1 juli 2013 in dienst van de

Aanneming tegen vaste prijs : mag het toch nog iets meer zijn? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: april 2018 In de bouwsector (maar ook elders, tot in de advocatuur toe) wordt de roep naar een vaste prijs voor uit te voeren opdrachten steeds nadrukkelijker. Maar maatwerk is toch zo moeilijk in uren (en materialen) te vatten. Een stevige slag om de arm

Aanneming of koop? De verhouding tussen de kostprijs van de materialen en de kostprijs van de plaatsing is niet van belang (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: maart 2018 Indien een overeenkomst zowel kenmerken vertoont van een aannemingsovereenkomst als van een koopovereenkomst is de kwalificatie van de overeenkomst erg belangrijk. In zijn arrest van 6 maart 2017 stelt het Hof van Beroep van Antwerpen dat bij deze kwalificatie de verhouding tussen de kostprijs

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon wordt uitgebreid (Peeters Advocaten)

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers moeten hun aannemingsovereenkomst aanpassen en vervolledigen om te ontsnappen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemers van hun medecontractant.

Strengere regels voor hoofdelijke aansprakelijkheid in de bouwsector. Werd uw (onder)aannemingsovereenkomst al aangepast? (Schoups)

De wet m.b.t. verschillende bepalingen inzake detachering van werknemers verscheen op 20 december 2016 in het Belgische Staatsblad en trad vervolgens in werking op 30 december 2016. Deze wet voorziet in een belangrijke uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van de rechtstreekse contractant, in geval van activiteiten in de

Kan ik een schadevergoeding factureren? (Pauwels Advocaten)

Uw opdrachtgever beëindigt zonder reden de aannemingsovereenkomst die u met hem heeft gesloten. Uw leverancier levert laattijdig, waardoor u zelf in de problemen komt en schade lijdt. Kan u de schade die u lijdt aanrekenen in een factuur? Niets belet u dat u de schadevergoeding opneemt in een document dat

Aannemer moet niet enkel informeren, maar (soms) ook waarschuwen en reageren! (Marlex)

Een aannemingsovereenkomst impliceert een ruim aantal verplichtingen voor de aannemer, zo ook een informatieverplichting ten aanzien van de bouwheer en andere medecontractanten. De informatieplicht van de aannemer betekent in de eerste plaats het verschaffen van informatie inzake de aannemingsovereenkomst. Deze informatieplicht strekt zich echter nog verder uit tot een actieve