>Voeg code toe voor de </head> tag.aanbesteding

Een vennoot van een THV kan individueel tegen de aanbestedende overheid vorderen voor zijn aandeel in het verschuldigde (Lawstone)

Ook aannemers in THV-verband zijn het niet steeds eens met de houding of beslissingen van de aanbestedende overheid of de opdrachtgever. Dit ongenoegen kan uitmonden in de wil of de noodzaak om een vordering in rechte in te stellen. De vraag die dan rijst is hoe de vennoten van de THV

No interest, no party (GD&A Advocaten)

Middels arrest nr. 236.931 van 27 december 2016 oordeelde de Raad van State dat wie geen verdere belangstelling toont in de “hergunningsprocedure” zijn belang verliest bij het aanvechten van de voorafgaandelijke beslissing tot stopzetten van de gunningsprocedure en tot opstarten van een nieuwe procedure in het kader van een zelfde

2017-01-30T12:42:46+00:00 30 januari 2017|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

De Raad van State oordeelt streng over de zorgvuldigheid die de aanbestedende overheid aan de dag moet leggen bij de beoordeling van de offertes (Lawstone)

In het arrest van 29 november 2016, nr. 236.575, NV Bombardier Transportation Belgium doet de Raad van State uitspraak over het schorsingsberoep bij uiterst dringende noodzakelijkheid dat Bombardier Transportation Belgium nv instelde tegen de beslissing van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn om de (historisch grote) bestelling van 146 lagevloer trams

2017-01-20T11:51:46+00:00 17 januari 2017|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Correct invullen van de samenvattende opmeting is essentiële verplichting (GD&A Advocaten)

Middels arrest nr. 236.172 van 18 oktober 2016 oordeelde de Raad van State over de vraag of de aanbestedende overheid een offerte van een inschrijver onregelmatig mocht verklaren omdat deze geen afzonderlijke prijs had opgegeven voor enkele posten uit de opmetingsstaat. Volgens de aanbestedende overheid druiste dit in tegen de

2017-01-17T09:08:04+00:00 17 januari 2017|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

De aanbestedende overheid heeft het laatste woord om te bepalen of er al dan niet sprake is van een zuiver materiële fout in een offerte (GD&A Advocaten)

Middels een arrest van 2 augustus 2016 beklemtoont de Raad van State het bestaan van de mogelijkheid tot rechtzetting van een materiële fout in een offerte. Dat een rekenfout in een offerte onderdeel is van een “voorbedachte tactiek” van een inschrijver mag niet zonder meer vermoed worden - dergelijk speculatief

2016-12-09T09:32:59+00:00 9 december 2016|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Bescherming van vertrouwelijke (prijs-)gegevens vs. formele motiveringsplicht van de aanbestedende overheid – alweer een opmerkelijke wending in de rechtspraak van de Raad van State (GD&A Advocaten)

De aanbestedende overheid wordt in een moeilijk parket geplaatst in het kader van het verplichte prijzenonderzoek. Enerzijds mogen vertrouwelijke gegevens uit offertes niet openbaar worden gemaakt. Anderzijds dient zij haar standpunt omtrent de al of niet (schijnbare) abnormaliteit van de geboden prijzen formeel te motiveren, zodat de inschrijvers dit oordeel

2016-12-06T10:06:29+00:00 6 december 2016|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Onopgemerkte onregelmatigheden in de offerte van de verzoekende partij: opnieuw een uitzondering op de regel (GD&A Advocaten)

De aanbestedende overheid kan zich in het kader van een gerechtelijke procedure niet meer beroepen op een niet eerder opgemerkte onregelmatigheid van de offerte van de inschrijver die deze procedure opstartte tegen de genomen gunningsbeslissing. De begunstigde inschrijver kon dat blijkbaar wel. Middels een recent arrest van de Raad van

2016-11-14T10:49:50+00:00 14 november 2016|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |